Metlika: Malo za investicije in veliko za reprezentanco

Metlika (vir: Wikipedija)

Občina Metlika je v prvem polletju dosegla 2,94 milijona evrov prihodkov in 2,99 milijona odhodkov, porabili so 51.056 evrov več kot so prejeli. In to navkljub temu, da so za investicije plačali le 14,34 odstotka načrtovanega letnega zneska.

Občina Metlika je v 1. polletju 2018 dosegla vsega 2,94 milijona evrov prihodkov, kar je bilo le 39 % načrtovanega letnega zneska. Za leto 2018 so namreč načrtovali namreč kar 7,5 milijona evrov prihodkov. V prvem polletju so največ prihodkov prejeli iz naslova dohodnine (2,3 milijona evrov oz. 50 % načrtovanega letnega zneska). Od davkov na premoženje so prejeli 38.258 evrov (9,2 % načrtovanega), od tega od davkov na nepremičnine 5.940 evrov (1,7 % načrtovanega zneska).

Nedavčnih prihodkov je bilo za 463.466 evrov (46,1 % načrtovanega letnega zneska), od tega je bilo največ prihodkov od premoženja (najemnine za stanovanja, opremo, poslovne prostore in koncesije za rudarsko pravico). Tega je bilo skupno za 404.613 evrov. Donacij niso prejeli.

Iz državnega proračuna so za investicije in drugo tekočo porabo prejeli le 41.162 evrov od načrtovanih 1,02 milijona evrov. Iz skladov Evropske unije so za celo leto načrtovali prejem 365.821 evrov, v prvem polletju pri tem niso prejeli niti evra.

Porabili so 2,99 milijona evrov ali 31,3 % načrtovanega letnega zneska. Toliko je bilo odhodkov. Glede na načrte so najmanj porabili za investicije. Teh je za leto 2018 načrtovanih za 3,36 milijona evrov, v prvem polletju so za te porabili (plačali) vsega 482.660 evrov ali 14,34 % načrtovanega zneska.

Za plače in druge izdatke zaposlenim so porabili 212.639 evrov ali 49,9 % letnega načrtovanega zneska. To pomeni, da gredo v tem primeru izplačila skladno z letnim načrtom.

Za investicije 482.660 evrov

Na področju investicij so v prvem polletju financirali in izvajali investicije na področju cest, dokončno so bila poplačana dela na investiciji cestna infrastruktura Grm, izvajali so investicije ureditev ceste skozi Gradac in obnova komunalne infrastrukture v Metliki – 1. faza.

Od 482.660 evrov, plačanih v prvem polletju za investicije in nakup osnovnih sredstev, so porabili:

  •  14.340 evrov za nakup avtomobilov,
  •    9.252 evrov za opremo,
  •   11.220 evrov za novogradnje,
  • 338.035 evrov za rekonstrukcije in adaptacije,
  •   67.034 evrov za načrte in drugo projektno dokumentacijo,
  •    8.489 evrov za študije o izvedljivosti projekta.

Prav na postavki rekonstrukcije in adaptacije pa imajo za leto 2018 načrtovanih kar 2,71 milijona evrov investicij. Za načrte in drugo projektno dokumentacijo so porabili 23,8 % načrtovanega letnega zneska, za študije o izvedljivosti projekta so porabili 8.489 evrov, čeprav po rebalansu za letos na tej postavki poraba ni bila predvidena.

Stroški županstva: 5.973 evrov mesečno, visoki stroški za reprezentanco

Stroški župana in podžupanje so bili 35.838 evrov (48,6 % načrtovanega letnega zneska).

Pri tem je bila županova plača 24.987 evrov (4.164,50 evra mesečno).

Za druge materialne stroške (mobitel in povračilo stroškov službenih poti) je župan porabil 231 evrov. Visoki pa so stroški reprezentance, kar je za Metliko že tako značilno. V prvem polletju je župan za reprezentanco porabil kar 7.280 evrov ali 52 % načrtovanega letnega zneska.

Povprečno mesečno je župan za reprezentanco porabil 1.213 evrov.

Stroški za metliško podžupanjo v 1. polletju so bili 3.338 evrov. V to so všteti bruto znesek nadomestila za nepoklicno opravljanje podžupanske funkcije, stroški mobilnega telefona in povračilo stroškov službenih poti. Podžupanja sicer prejema višino nadomestila do 50 % osnovne plače, ki bi ji pripadala v primeru poklicnega opravljanja podžupanske funkcije.

Za delo občinskega sveta so plačali le 18.240 evrov ali dobro petino letnega načrtovanega zneska.

Podatki o vzeti iz Poročila o realizaciji izvrševanja proračuna za 1. polletju – tukaj. Pri  prihodkih in odhodkih gre za izvršena plačila v 1. polletju, kar pomeni, da je občinska bilanca (tako kot večinoma v javnem sektorju) vodena po načelu denarnega toka.

J. M.