Metlika: Industrijsko cono Beti nameravajo preurediti

Občina Metlika namerava preurediti obstoječo industrijsko cono Beti v Metliki, zato je treba na tem območju urediti javne poti ter javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Zaradi obstoječe gručaste in strnjene pozidave bodo nekatere dele objektov na tem območju odstranili.

To je razvidno iz sklepa Agencije RS za okolje, ki je odločila, da jim za ta poseg ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Vlogo je občina posredovala 11. februarja, agencija je o tem odločila 20. septembra.

Znotraj industrijske cone namerava občina izvesti gradnjo mešane kanalizacije in vodovoda, predvideni sta dve novi cesti (dostopna in interna). Nova priključna cesta se bo priključila na regionalno cesto Metlika – Božakovci.

Zgradili bodo:

  • mešano kanalizacijo v skupni dolžini 463 metrov,
  • vodovod v skupni dolžini 717 metrov,
  • elektro-kabelsko kanalizacijo v dolžini 290 metrov,
  • 70 metrov interne ceste in
  • dostopno cesto v dolžini 120 metrov.

Vsi novi vodi se bodo navezovali na že obstoječo infrastrukturo.

Območje nameravanega posega se nahaja znotraj industrijske cone IC Beti, ki se nahaja v občinskem središču, v južnem delu naselja Metlika. Na južni in vzhodni strani je omejena z železniško progoLjubljana _ karlovec, severno od cone je Cankarjeva cesta, zahodno pa potekata Gubčeva cesta in Cesta bratstva in enotnosti. Nekatere objekte bodo porušili.

Lokacija nameravanega posega se nahaja tudi na vodonosnem območju podzemnih voda Dolenjski Kras. Agencija ocenjuje, da z izvedbo nameravanega posega ne bo prišlo do poslabšanja stanja podzemne ali površine vode in to ne bo vzrok poslabšanja.

Javni vodovod bo namenjen za potrebe sanitarne, tehnološke in požarne vode, omogočal bo priključevanje posameznih objektov na javni vodovod. Tudi mešana kanalizacija bo zagotavljala možnost priključevanja posameznih objektov neposredno na javno kanalizacijo.

Industrijska cona Beti (vir: Pokolpje)

Sklep agencije je dostopen tukaj: arso

C. R.