Krka objavila rezultate poslovanja v prvih devetih mesecih leta 2020

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Skupina Krka je v obdobju januar–september 2020 dosegla prodajo v višini 1,160 milijarde evrov, kar je 6 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Ustvarila je 210,1 milijona evrov čistega dobička oziroma 22 % več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v obdobju januar–september 2020 je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

Jože Colarič (vir: Wikipedija)

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je ob tem povedal:

“V skupini Krka smo v obdobju januar–september 2020 poslovali uspešno in zabeležili rekordne rezultate. Temu je botroval dober splet kakovostnih izdelkov, predvsem uveljavljenih zdravil na recept za zdravljenje kroničnih bolezni, s katerimi smo kljub izzivom, povezanim s covidom-19, nemoteno oskrbovali številne trge. Prilagodili smo nekatere poslovne procese in prešli na večjo uporabo e-komunikacijskih orodij.

Skupna ocena vplivov covida-19 je izrazit porast povpraševanja in posledično prodaje v prvem četrtletju ter upad povpraševanja v drugem četrtletju. V tretjem četrtletju se je vpliv pandemije na prodajo zmanjšal, prodaja pa se je vrnila na načrtovano raven.

Na poslovne rezultate je v tretjem četrtletju negativno vplivalo gibanje posameznih valut, še posebej ruskega rublja.

Dobra finančna kondicija, široka ponudba kakovostnih farmacevtskih izdelkov, nemoteno zagotavljanje proizvodnje in dobave ter inovativni pristopi na vseh področjih dela nam omogočajo doseganje strateških ciljev.

Pričakujemo, da bomo leto 2020 končali uspešno, z 1,52 milijarde evri prodaje in dobičkom v vrednosti okoli 260 milijonov evrov.

Načrt za prihodnje leto znaša 1,535 milijarde evrov prodaje in dobiček v vrednosti okoli 265 milijonov evrov.”

Krka je kar 94 % prodaje ustvarila na trgih zunaj Slovenije. Največji posamični trg je bila Ruska federacija s prodajo v višini 240,3 milijona evro in 10-odstotno rastjo. Sledila sta poljski trg s 123,9 milijona evrov prodaje in 4-odstotno rastjo ter nemški trg s 73,1 milijona evrov prodaje in 32-odstotno rastjo.

Najpomembnejša skupina izdelkov v prodaji skupine Krka ostajajo zdravila na recept, največji delež med njimi pa predstavljajo zdravila za bolezni srca in žilja.

Raziskave: V obdobju januar–september 2020 so registrirali 8 novih izdelkov v 21 farmacevtskih oblikah in jakostih.

Kot zanimivost dodajmo, da so registrirali tudi onkološko zdravilo Erlotinib Krka (erlotinib) v obliki filmsko obloženih tablet v treh jakostih. Uporablja se za zdravljenje zahtevnih bolnikov z nedrobnoceličnim pljučnim rakom, v kombinaciji z dodatnim zdravilom pa tudi za zdravljenje raka trebušne slinavke. Zdravilo je rezultat lastnega razvoja in raziskav, na izbranih trgih so ga lansirali takoj po izteku patentne zaščite. Oskrbo zagotavljajo iz lastnega sodobnega proizvodnega obrata v Jastrebarskem na Hrvaškem, ki je namenjen izdelkom z visokoaktivnimi učinkovinami.

Vlaganja in naložbe: Za naložbe so namenili 53,8 milijona evrov, od tega 39,9 milijona evrov v obvladujoči družbi (Krki Novo mesto). Vlagali so predvsem v razvoj, povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje, zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. Zaradi vpliva covida-19 na gradbeno dejavnost pa je bila vrednost naložb v tem obdobju manjša od predvidene.

Na Krkini osrednji lokaciji v Ločni v Novem mestu so zgradili večnamensko skladišče, s katerim so pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. Za naložbo smo porabili nekaj več kot 34 milijonov evrov. V sodobnem obratu za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2 v Novem mestu zaradi potreb po širitvi zmogljivosti nabavljao dodatno tehnološko opremo. Nadaljujejo tudi opremljanje nove pakirnice, ki so ga začeli v letu 2019. Naložba je ocenjena na 41 milijonov evrov.

Ko bo Notol 2 tehnološko opremljen, bodo v njem lahko proizvedli 5 milijard in zapakirali 8 milijard tablet na leto.

Zaposleni: Skupina Krka je imela konec septembra 2020 11.503 zaposlene, od tega v tujini 5422, kar je dobrih 47 % vseh zaposlenih. 52 % jih ima najmanj univerzitetno izobrazbo, 204 so doktorji znanosti. Skupaj z agencijskimi sodelavci je bilo v skupini Krka 12.629 zaposlenih.

Konec septembra so imeli 108 štipendistov, pretežno s področja farmacije in kemije. Štipendije podeljujejo tudi študentom z drugih področij, ki so zanimiva za Krko. Letos so podelili 25 novih štipendij.

Ob Krkini podpori je konec septembra študiralo 175 zaposlenih, od tega 50 na podiplomski stopnji.

Delnica in delničarji: Tečaj delnice družbe Krka na Ljubljanski borzi je 30. 9. 2020 znašal 82,00 evra, kar je 12 % več kot konec leta 2019. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 2,7 milijarde EUR. Konec septembra 2020 je imela Krka 47.614 delničarjev. V prvih devetih mesecih se je povečal delež lastnih delnic, medtem ko so se deleži slovenskih fizičnih oseb, pravnih oseb in skladov ter mednarodnih vlagateljev zmanjšali.

Vir: krka.biz

J. M.