Krka objavila rezultate poslovanja v prvem polletju leta 2023

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Skupina Krka je v prvem polletju leta 2023 ustvarila prihodke od prodaje v višini 920,4 milijona evrov, kar je 7 % več kot v enakem lanskem obdobju, največji polletni dobiček iz poslovanja v višini 236,2 milijona evrov in 170,1 milijona evrov čistega dobička, ki presega polovico načrtovanega za celo leto 2023. 

Jože Colarič (vir: Wikipedija)

Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič je ob tej priložnosti povedal:

“V skupini Krka smo v letošnjem prvem polletju poslovali uspešno. Prodajo smo povečali v vseh šestih prodajnih regijah in na večini Krkinih ključnih trgov ter v vseh skupinah izdelkov in storitev. Hkrati smo zabeležili do sedaj največji polletni dobiček iz poslovanja, ki se je kljub inflacijskim pritiskom povečal za 70 %. Čisti dobiček presega polovico načrtovanega za celo leto 2023, vendar je 28 % manjši kot v enakem lanskem obdobju, ko smo imeli velike prihodke iz naslova pozitivnih tečajnih razlik. Predvidevamo, da se bo razlika med letošnjim in lanskim neto finančnim izidom, ki je ob polletju zelo velika, do konca leta zmanjšala. Rezultati prvega polletja so spodbudni, zato predvidevamo, da bomo
dosegli načrtovane cilje za leto 2023, in sicer tako prodajo v višini 1 milijarde 755 milijonov evrov kot čisti dobiček v višini okoli 300 milijonov evrov.”

Naložbe: Novo mesto, Šentjernej, Ljutomer, Krško

V prvem polletju 2023 so v skupini Krka za naložbe namenili 45,7 milijona evrov, od tega 36,5 milijona evrov v obvladujoči družbi Krka Novo mesto.
V Sloveniji so končali naložbi v posodobitev in povečanje zmogljivosti v obratu Beta v Šentjerneju v vrednosti 2,5 milijona evrov in v preureditev razvojno-kontrolnih centrov v vrednosti 1,8 milijona evra. Potekajo še naložbe v posodobitev in povečanje zmogljivosti v obratu Notol, obratu za proizvodnjo trdnih oblik OTO, obratu za pripravo praškastih in tekočih izdelkov v Bršljinu ter v obratu v Ljutomeru. V Novem mestu nadaljujemo gradnjo 6-etažnega večnamenskega objekta Paviljon 3. V njem bodo prostori za širitev mikrobiološkega laboratorija in dodatni prostori za več organizacijskih enot.

V proizvodno-distribucijskem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem vgrajujejo novo sekundarno pakirno linijo, s katero bomo za četrtino povečali zmogljivosti za proizvodnjo veterinarskih izdelkov v trdnih farmacevtskih oblikah.
V Krškem bomo zgradili nove zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo učinkovin, kar bo eden od naših večjih projektov. Na podlagi projektne dokumentacije in presoje vplivov na okolje so pridobili integralno gradbeno dovoljenje za gradnjo Sinteze 2 in Kemijsko-analitskega centra. Pridobili so tudi okoljevarstveno dovoljenje, po njegovi pravnomočnosti pa bodo začeli gradnjo. Naložba je ocenjena na 163 milijonov evrov. Z njo sledijo svoji strategiji
vertikalne integracije od razvoja izdelka do njegove proizvodnje.

Zaposleni

Konec junija 2023 je bilo v skupini Krka 11.653 zaposlenih oziroma 55 več kot konec leta 2022, 45 % jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. 51 % zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo. Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v Krki 12.641 zaposlenih.

Delnica in delničarji

Konec junija 2023 je imela Krka 47.125 delničarjev. Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je 30. 6. 2023 znašal 116,00 evrov, kar je 26 % več kot konec leta 2022, ko je znašal 92,00 evrov.
Krka je v prvi polovici leta 2023 odkupila 41.279 lastnih delnic. Konec junija 2023 je imela 1.827.128 lastnih delnic, kar je 5,572 % osnovnega kapitala.

Poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju je nadzorni svet družbe Krka obravnaval na včerajšnji redni seji.

M. D.