Krka objavila devetmesečne rezultate

Vir: Krka.si

Skupina Krka je v prvih devetih mesecih dosegla prodajo v višini 971,9 milijona evrov, kar je 5 % več kot v enakem lanskem obdobju. Čisti dobiček je višji 10 %, bilo ga je 120,8 milijona evrov.

Prodaja izdelkov je bila največja devetmesečna prodaja v Krkini zgodovini.

Kar 93 % celotne prodaje so dosegli z izvozom. Največ so prodali v Vzhodni Evropi. Tej sledijo Slednja Evropa, Zahodna Evropa in Jugovzhodna Evropa in Čezmorska tržišča.

V Sloveniji so prodali za 68,6 milijona evrov izdelkov, to je 7,1 % odstotka celotne prodaje. Rast je bila 3-odstotna. Krka je z 8,7-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu.

Največ oziroma 82,8 odstotka prodaje ustvarijo prodajo zdravil na recept – tega je bilo za 804,3 milijona evrov in 5 % več  kot v enakem lanskem obdobju. Prodaja zdravil na recept se je povečala v vseh regijah.

Na zahodnoevropskih trgih še naprej krepijo položaj prek svojih odvisnih družb, katerih prodaja znatno raste, najbolj na Finskem in v Belgiji, kjer se je več kot podvojila, pa tudi v Italiji (za 34 %), na Švedskem (za 30 %), v Avstriji (za 23 %) in na Portugalskem (za 10 %).

Vodilna zdravila

Med vodilnih deset zdravil na recept se po prodaji uvrščajo skupine zdravil s perindoprilom (Prenessa*, Co-Prenessa*, Amlessa*, Co-Amlessa*), valsartanom (Valsacor, Valsacombi*, Vamloset*, Co-Vamloset*, Valarox*), losartanom (Lorista*, Lorista H*, Tenloris*), atorvastatinom (Atoris, Atordapin*), pantoprazolom (Nolpaza*), rosuvastatinom (Roswera*, Rosudapin*), esomeprazolom (Emanera*), enalaprilom (Enap, Enap H*, Elernap*), klopidogrelom (Zyllt*) in tramadolom (Doreta*, Tadol*).

Z izdelki brez recepta, katerih prodaja se je glede na enako lansko obdobje povečala za 5 %, so ustvarili 87,4 milijona EUR (9-odstotni delež v skupni prodaji). Veterinarskih izdelkov so ob 4-odstotni rasti prodali za 50,4 milijona EUR (5,2-odstotni delež v skupni prodaji). Prodaja zdraviliško-turističnih storitev je znašala 28,3 milijona EUR, kar je 4 % več kot v enakem lanskem obdobju (2,9-odstotni delež v skupni prodaji).

Ostala prodaja je znašala 1,5 milijona EUR (0,1-odstotni delež v skupni prodaji).

Vsi kazalniki poslovanja skupine in družbe Krka so se letos glede na enako lansko obdobje izboljšali.

Razvoj in raziskave

V prvih devetih mesecih leta 2018 so registrirali 16 novih izdelkov v 36 farmacevtskih oblikah in jakostih. V tem obdobju so za 103 izdelke na različnih trgih na novo pridobili 606 registracij.

Z novimi izdelki so dopolnili Krkino ključno terapevtsko področje zdravil za zdravljenje bolezni srca in žilja. Povečali so ponudbo zdravil za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja. Povečali so tudi ponudbo zdravil za zdravljenje raka. Na področju zdravljenja virusnih okužb so registrirali entekavir v obliki filmsko obloženih tablet v dveh jakostih. Dopolnili so tudi ponudbo veterinarskih izdelkov za ljubiteljske živali.

Vlaganja in naložbe

V prvih devetih mesecih leta 2018 so v skupini Krka za naložbe namenili 66 milijonov evrov, od tega 52 milijonov evrov v novomeški Krki. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Krkina ključna naložba za potrebe razvojne dejavnosti in zagotavljanje kakovosti v naslednjih letih je 54 milijonov evrov vreden Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4) v Novem mestu, ki so ga zgradili v neposredni bližini ostalih treh razvojno-kontrolnih centrov. Opremljanje laboratorijskega dela je bilo končano poleti 2017, v zaključni fazi pa je dodatno opremljanje prostorov, ki bodo namenjeni razvoju. Dobava in vgradnja farmacevtske opreme že potekata, montaža in zagon pa bosta predvidoma končana do konca leta 2018. Prostori za potrebe Razvoja analitike bodo pripravljeni do konca leta 2018, vgradnja opreme pa se bo nadaljevala še v prvi polovici leta 2019.

Na isti lokaciji so oktobra 2017 začeli graditi večnamensko skladišče, s katerim bodo pridobili dodatne površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. Do konca marca 2019 bo objekt pod streho in postavljena bo regalna konstrukcija, končna povezava s skladiščem surovin in tehtalnicami pa je predvidena do konca leta 2019. Naložba je ocenjena na 36 milijonov evrov

Na tej lokaciji je tudi sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, v katerem so proizvodnjo zagnali leta 2015. Zaradi vse večjih potreb trgov in proizvodnje novih izdelkov nabavljajo dodatno tehnološko opremo. Letos bodo zanjo namenili 10 milijonov evrov. Ko bo opremljanje obrata končano, bo v njem lahko stekla proizvodnja v načrtovanem obsegu, to je 4,5 milijarde tablet, filmsko obloženih tablet in kapsul na leto.

Z novo naložbo v Krškem so zagotovili zmogljivosti za hidrogeniranje in povečali zmogljivosti za neodvisno proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Gradnja 4,5 milijona evrov vrednega objekta Hidrogeniranje 2 se je začela junija 2017, poskusna proizvodnja pa je stekla v začetku leta 2018.

V Bršljinu v Novem mestu povečujejo zmogljivosti v obratu za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Naložba je ocenjena na 4,6 milijona evrov. Proizvodnja na novi opremi bo stekla konec leta 2018 oziroma v začetku leta 2019.

V Ljubljani gradijo novo poslovno stavbo, ki bo povezana z obstoječo in bo predvidoma vseljiva sredi leta 2019.

In tujina?

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je tovarna Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. Končana je druga faza opremljanja, za katero so porabili 22 milijonov evrov. Vsa tehnološka in proizvodna oprema je vgrajena in obratuje. S tem so zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti, ki je 2,5 milijarde tablet in kapsul na leto. Septembra so začeli graditi čistilno napravo za odpadne vode. Naložba je ocenjena na 2,6 milijona evrov. Poteka tudi 1,8 milijona evrov vredna naložba v povečanje laboratorijskih zmogljivosti. V Krki-Rus proizvedejo dve tretjini Krkinih izdelkov za ruski trg, zato imajo v Ruski federaciji status domačega proizvajalca.

V Krkinem proizvodno-distribucijskem centru v Jastrebarskem na Hrvaškem so lani končali naložbo v proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil. Potekata urejanje prostorov in vgradnja tehnološke opreme za proizvodnjo veterinarskih izdelkov. Naložba je ocenjena na 2 milijona evrov.

Končana je 5,5 milijona evrov vredna naložba v Krkino odvisno družbo Farma GRS. V Kemijsko-razvojnem centru so uredili dodatne zmogljivosti za razvojno-raziskovalno delo in povečali zmogljivosti za maloserijsko proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, ki bo potekala v skladu s smernicami dobre proizvodne prakse. Proizvodnja se je začela februarja.

V vseh poslovnih enotah odvisne družbe Terme Krka poteka več manjših naložb, za katere bodo v letu 2018 namenili več kot 3 milijone evrov.

Z dolgoletnim kitajskim partnerjem, družbo Menovo, so ustanovili novo skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Začetni osnovni kapital znaša 30 milijonov evrov in je namenjen financiranju razvoja in gradnji proizvodnih zmogljivosti. Nova družba je usmerjena v razvoj, proizvodnjo in trženje končnih izdelkov. V naslednjih dveh do treh letih je njena prva naloga, da na Kitajskem registrirajo čim več Krkinih izdelkov, ki jih bodo nato tam tudi proizvajali. Prve večje prodajne rezultate pričakujejo v treh letih.

Zaposleni

Konec septembra je bilo v skupini Krka 11.226 redno zaposlenih, kar je 394 oziroma 4 % več kot konec leta 2017. V odvisnih družbah in predstavništvih v tujini je delalo dobrih 51 % vseh zaposlenih. Več kot 54 % vseh zaposlenih je imelo najmanj univerzitetno izobrazbo.

Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini Krka 12.414 zaposlenih, kar je 2 % več kot konec leta 2017.

Delnica in delničarji

V prvih devetih mesecih leta 2018 je tečaj Krkine delnice padel za 4 % in je konec septembra znašal 55,00 evrov. Tržna kapitalizacija družbe Krka je znašala 1,8 milijarde evrov.

V tem obdobju se je nekoliko povečal delež lastnih delnic ter delež pravnih oseb in skladov. Delež slovenskih fizičnih oseb je ostal nespremenjen, delež mednarodnih vlagateljev pa se je nekoliko zmanjšal.

Načrti za leto 2018

Pričakujejo prodajo v višini 1,3 milijarde evrov, kar bo več od načrtovane. Izvozili bo 93 % odstotkov celotne proizvodnje. Načrtujejo dobiček v višini 153 milijonov evrov. Za naložbe v lastne razvojne, proizvodne in infrastrukturne zmogljivosti bodo letos predvidoma namenili 97 milijonov evrov. Konec leta 2018 bo imela skupina Krka predvidoma več kot 11.600 redno zaposlenih, od tega 51 % v tujini.

C. R.