Kočevje: Yaskawa bo na Mlaki, uporabljala bo nevarne kemikalije

Roboti. Foto: Yaskawa

Podjetje Yaskawa naj bi objekt za proizvodnjo robotov zgradilo v vasi Mlaka pri Kočevju, natančneje, v industrijski coni Kočevje LIK. Letno nameravajo izdelati do 7200 robotov in jih v Kočevju tudi barvati. V tehnološkem postopku bodo uporabljali nevarne snovi oziroma nevarne kemikalije, ki bi lahko pomenile tveganje za nastanek nesreče. Zdaj čakajo na okoljevarstveno dovoljenje, kjer pa očitno ne gre vse gladko.

Podjetje se bo imenovalo “YASKAWA nova tovarna robotov Kočevje“,YASKAWA Europe Robotics, d. o. o. Proizvodni del objekta bo pritličen, upravni del pa bo obsegal pritličje in dve nadstropji. Ob objektu bosta parkirišče z 225 parkirnimi mesti za osebna vozila in dovozna cesta za tovorna vozila. Letna zmogljivost tovarne bo 7200 robotov. Bruto tlorisna površina objekta bo 1,321 hektarja (13.210 kvadratnih metrov), najvišja točka objekta bo pri 14,5 metra. Površina gradbišča bo 3,933 hektarja.

Kakšen bo objekt?

Objekt bo iz dveh delov: proizvodnega in upravnega. Proizvodna hala bo v izmerah 82 x 120 metrov in visoka do 14,5 metra. Upravni del (pritličje in dve etaži) pa bo umeščen pred proizvodni del, bil bo v dveh etažah s pritličjem (82 x 114 metrov, višine do 14 metrov). Konstrukcija objekta bo armiranobetonska in montažna. Streha bo ravna. Objekt bo priključen na javni vodovod, kanalizacijo (ta se priključi s čistilno napravo Kočevje), elektro omrežje in telekomunikacijsko omrežje ter vročevod. Padavinske odpadne vode s strehe objekta bodo ponikale. Padavinske odpadne vode s povoznih površin pa se bodo preko peskolova in lovilnika olj vodile v ponikanje.

Kakšen bo tehnološki postopek?

Razdeljen bo v več faz, in sicer:

  • sprejem vhodnih materialov,
  • skladiščenje vhodnih surovin in kemikalij,
  • obdelava odlitkov v manipulatorje,
  • sestavljanje robotov,
  • barvanje robotov na ročni in avtomatski liniji,
  • testiranje robotov,
  • skladiščenje testiranih razstavljenih robotov,
  • odprema končnih izdelkov,
  • skladiščenje odpadkov,
  • podporne dejavnosti proizvodnje (polnilnica viličarjev, vzdrževanje, strojne naprave, kompresorji, trafo postaja, skladišče CO2 in pot za obiskovalce).

Kako bo potekala proizvodnja?

Surove odlitke bodo obdelovali na CNC-strojih in jih pobarvali. Tako bodo izdelali roke robotov. Te bodo nato sestavili s krmilniki in drugimi pomožnimi sestavnimi deli, kot so kabli in podobno. S tem bo nastal končni izdelek – to je robot.

Robote bodo nato barvali na dveh lakirnih linijah. Jih testirali, po testiranju razstavili (na fizične dele in krmilnike (računalniške dele), jih opremili z deklaracijo in zapakirali. Tako sestavljene bodo do odpreme ločeno skladiščili v posebnem skladišču.

Proizvodnja bo potekala v teh izmenah dnevno (neprekinjeno 24 ur). Delalo se bo 300 dni v letu. To pomeni povprečno po 25 delovnih dni v mesecu.

Uporaba nevarnih kemikalij: 1,56 tone jih bo

V tehnološkem postopku bodo uporabljali nevarne snovi oziroma nevarne kemikalije, ki bi lahko pomenile tveganje za nastanek nesreče (mast, barve, razredčilo, čistila oziroma detergenti za pranje in obdelovalna emulzija). Maksimalna skladiščena količina na lokaciji nameravanega posega bo 1,56 tone nevarnih kemikalij. Te bodo skladiščene ločeno, v prostoru na skrajnem jugovzhodnem delu objekta. Podjetje je sicer dalo izjavo, da se v proizvodnji ne bodo uporabljale kemikalije, ki so mutagene, rakotvorne ali za reprodukcijo strupene.

Umeščeni bodo 130 metrov od objektov za rejo krav molznic

Ocenjena vrednost objekta je 11,707.763 evrov. Umeščen bo v industrijski coni Kočevje LIK. Na zahodni strani je regionalna cesta Kočevje – Novo mesto, na južni strani pa je uvozna cesta v industrijsko cono. Na zahodni strani je prostor določen z elektro visokonapetostnimi vodi na kmetijskih površinah, na severni strani pa so kmetijske površine. Objekti za rejo krav molznic Farme Mlaka bodo oddaljeni približno 130 metrov. Južno, v oddaljenosti približno 770 metrov, poteka industrijski tir železniške proge Kočevje – Grosuplje. Najbližje naselje, Mlaka, se nahaja zahodno, oddaljeno je okoli 550 metrov. Teren je prepusten za ureditev ponikanja meteornih voda in ne gre za poplavno ali vodovarstveno območje. Na območju tudi ni površinskih vodotokov. Največja skupna letna poraba vode za celoten objekt je ocenjena na 2600 kubičnih metrov vode na leto. Za potrebe podjetja bodo postavili novo transformatorsko postajo, predvidena letna poraba električne energije bo 12,6 milijona kWh.

V režijskem delu je načrtovana zaposlitev okoli 60 ljudi. Za delo v proizvodnji pa podatkov o tem v vlogi za okoljevarstveno dovoljenje nismo zasledili. Doslej je veljalo, da naj bi skupno zaposlili od 170 do 200 ljudi.

Podatki so iz vloge in za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki jo je podjetje Yaskawa Europe Robotics poslalo Agenciji RS za okolje in jo ta zdaj obravnava.

Osnutek Okoljevarstvenega soglasja je tukaj: Arso.Osnutek OVS_YASKAWA.pdf

Japonska družba Yaskawa Electric je največja svetovna proizvajalka industrijskih robotov. Tovarno v Kočevju za 7200 robotov letno naj bi začeli graditi v drugi polovici oktobra, zdaj čakajo na okoljevarstveno dovoljenje, ki je predpogoj za gradbeno dovoljenje.