Kočevje: SiDG v letu 2021 z rekordnimi rezultati poslovanja

(vir: SiDG)

Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki upravlja z državnimi gozdovi, je po prvih ocenah poslovno leto 2021 zaključila z rekordnim čistim dobičkom v višini 14 milijonov evrov, kar je 87 % več kot leto pred tem in 83 % nad planom. Lani so posekali toliko lesa kot leto pred tem in toliko, kot so načrtovali, finančni podatki pa so bistveno višji. 

Ob 71 milijonih evrov prihodkov in 1,1 milijona mgozdne proizvodnje so dosegli čisti dobiček v višini 14 milijonov evrov.

Mag. Robert Tomazin, glavni direktor družbe SiDG (vir: podjetje)

Glavni direktor SiDG je mag. Robert Tomazin, SiDG so tudi sicer februarja 2021 dobili novo vodstvo, ki dosega fantastične poslovne rezultate. 

Ob predstavitvi rezultatov za 2021 je Tomazin povedal: “Za nami je zahtevo in naporno, a obenem izjemno uspešno poslovno leto. Še bolj pa nas lahko veseli, da smo v letu 2021 postavili temelje za velike razvojne korake v poslovanju, ki nas čakajo v letošnjem letu in letih, ki prihajajo. Temu primerno so ambiciozno zastavljeni tudi cilji za leto 2022. SiDG odločno stopa na pot poslovne odličnosti in odličnosti pri sodelovanju z  vsemi ostalimi deležniki v gozdno-lesni verigi.”

Poslovanje v letu 2021

Prihodki so v letu 2021 znašali 71 milijonov evrov, leto pred tem 57 milijonov evrov. Glede na plan so prihodke presegli za sedem milijonov evrov, načrtovali so jih v višini 64 milijonov evrov. Odhodki so znašali 54 milijonov evrov, kar je skladno s planom poslovanja.

Večina gozdnih lesnih sortimentov je bila tudi lani prodana kupcem po dolgoročnih prodajnih pogodbah, ki izkazujejo lastno predelavo lesa. Delež prodaje gozdnih lesnih sortimentov slovenskim kupcem ostaja na ravni iz prejšnjih let in znaša skoraj 97 %.

Izpostaviti velja, da je SiDG konec lanskega leta prvič organiziral lastno dražbo vrednejših sortimentov, ki je glede na dosežene cene hlodovine presegla vsa pričakovanja.

Ob vsem tem so veliko vlagali in kupovali novo mehanizacijo. Cilj tega je zagotavljati lastne zmogljivosti za sečnjo in spravilo lesa.

Število zaposlenih je predvsem na račun krepitve lastnih gozdarskih zmogljivosti zraslo iz 300 na 342 na zadnji dan lanskega leta.

V pripravi vzpostavitve lesnih centrov

SiDG je storil tudi pomemben korak k vzpostavitvi lesnih centrov. Konec novembra 2021 je objavil javni poziv za sodelovanje strateških partnerjev pri vzpostavljanju lesno predelovalnih centrov. Rok za oddajo nezavezujočih ponudb se izteče 31. januarja 2022.

SiDG je pripravljen v lesne centre vstopiti s kapitalskim vložkom v znesku do 7,4 milijona evrov, pri čemer bi bil kapitalski delež SiDG manjšinski (do 49 %) in zagotovitvijo delne dobave surovine.

Cilj je vzpostaviti enega ali več lesno predelovalnih centrov.

Prestrukturiranje Snežnika, ki je lani posloval pozitivno

V zaključni fazi so tudi priprave na prestrukturiranje podjetja Snežnik Kočevska Reka, ki je v 100 % lasti SiDG. Prestrukturiranje Snežnika bo SiDG izvedel samostojno, vključuje tehnološko prestrukturiranje (investiranje v nove zmogljivosti in tehnično nadgradnjo obstoječih zmogljivosti), poslovno in finančno prestrukturiranje, razvojno prestrukturiranje (investicije v vzpostavitev proizvodnje izdelkov z višjo dodano vrednostjo) in intenziven kadrovski razvoj.

V letošnjem letu načrtujejo Snežnik dokapitalizirati s 5 milijoni evrov, skupaj pa v prihodnjih letih okoli 12 milijonov evrov.

Snežnik je v primerjavi s prejšnjimi leti v letu 2021 posloval pozitivno in tako bistveno izboljšal svojo poslovno kondicijo.

Nadzorni svet SiDG je 5. februarja 2021 imenoval novo tričlansko poslovodstvo družbe. Za glavnega direktorja je bil imenovan mag. Robert Tomazin, za člana poslovodstva pa Matjaž Juvančič in Andrej Janša. Mag. Robert Tomazin in Matjaž Juvančič sta petletni mandat nastopila 10. februarja, Andrej Janša pa 22. marca 2021.

K. R.