Kočevje: Nesreča v Melaminu ni onesnažila tal

Vir: melamin.si

Analiza vzorcev tal, vzetih v okolici Melamina, kjer je 12. maja prišlo do eksplozije in požara, je pokazala, da nesreča ni onesnažila tal. V nobenem od odvzetih vzorcev namreč ni bila zaznana prisotnost spojin, ki so povezane z delovanjem Melamina, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).

Vzorčenje tal na 12 mestih je isti in naslednji dan po nesreči izvedel Talum inštitut. Del vzorcev je bil izbran glede na meteorološke razmere, in sicer trije na kmetijskem območju med Elektrom Ljubljana in Melaminom, dva znotraj podjetja ter po eden na medgeneracijskem igrišču in zelenici Osnovne šole Zbora odposlancev Kočevje.

Druga vzorčna mesta so izbrali zaradi zadrževanja občutljive populacije na njih in primerjave z vzorčnimi mesti, kjer niso pričakovali vpliva nesreče. Gre za Zdravstveni dom Kočevje, Vrtec Kočevje Enota Čebelica, pokopališče Kočevje, železniško postajo Kočevje in točko državnega monitoringa tal.

V vzorcih so iskali spojine, ki so se v okolje sprostile zaradi eksplozije (epiklorhidrin, dietilen triamin), spojine, ki nastajajo ob nepopolnem izgorevanju (policiklični aromatski ogljikovodiki, dioksini in furani), in spojine, ki so bile zaznane v Rinži in so povezane z delovanjem Melamina, kot so epiklorhidrin, formaldehid in heksa(metil)melamin. Analizirali so tudi parametre, ki so predpisani v uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh.

“V nobenem od odvzetih vzorcev ni bila zaznana prisotnost spojin, ki so povezane z eksplozijo in delovanjem podjetja Melamin, kot so epiklorhidrin, dietilen triami, formaldehid in heksa(metil)melamin,” je po poročanju STA zapisano v poročilu. Prav tako v nobenem vzorcu niso bili zaznani dioksini in furani.

V praktično vseh odvzetih vzorcih so zaznali policiklične aromatske ogljikovodike. Z izjemo vzorca na globini pet do 20 centimetrov, ki je bil odvzet na medgeneracijskem igrišču, so bile izmerjene vrednosti pod mejno vrednostjo. Na Arsu predvidevajo, da je vzrok za povišane vrednosti povezan s preteklo rabo oz. premeščanjem zemljine.

V posameznih vzorcih so bile presežene tudi mejne vrednosti niklja, arzena, fluoridov in mineralnih olj, v večini vzorcev tudi mejne vrednosti kobalta, v nekaterih primerih tudi opozorilna, kar na Arsu pripisujejo pretekli dejavnosti, kmetijstvu.

K. R.