Kočevje: Na podlagi prvih meritev ne morejo potrditi domneve onesnaženja virov pitne vode

Eksplozija in požar v Kemični tovarni Melamin v Kočevju, 12. maj 2022 (vir: arhiv)

Občina Kočevje je objavila, da so prejeli rezultate analize pitne vode, ki jih je opravila Enota za pitne in kopalne vode Novo mesto. Glede na rezultate meritev v vzorcih vode iz 6 vrtin in 5 zajetij ne morejo potrditi domneve o vplivih industrijske nesreče v Melaminu na te vode, spremljanje stanja kakovosti vode je treba nadaljevati.

Družba za komunalno dejavnost Hydrovod bo še naprej spremljala stanja kakovosti vode na opredeljenih vrtinah in zajetjih, predlaga pa nekaj novih.

Glede na rezultate meritev v vzorcih vode iz teh vrtin in zajetij ne morejo potrditi domneve o vplivih industrijske nesreče v Melaminu na te vode, so ugotovili v laboratoriju in poudarili, da je treba spremljanje stanja kakovosti vode nadaljevati.

Dodatno pa je treba spremljati kakovost vode še na področju Dobliče (občina Črnomelj), kjer izvir Dobličica predstavlja največji vir za oskrbo s pitno vodo celotne Bele krajine.

V monitoring za ocenjevanje morebitne obsežnosti je treba vključiti še izvir Radešca in Obrh (porečje reke Krke).

Dne 12. maja 2022 je prišlo do industrijske nesreče v podjetju Melanin Kočevje. Zaradi možnosti, da bi prišlo do onesnaženja vodnih virov na vplivnem področju reke Rinže oz. Bilpe in s tem pitne vode tega področja, so odredili spremljanje specifičnih parametrov kakovosti vode v vrtinah in zajetjih javnih vodovodov na tem področju z namenom varovanja javnega zdravja.

Prvo vzorčenje na vrtinah in zajetjih so opravili 24. in 25. maja 2022, in sicer:

 • Vrtina Koprivnik,
 • Zajetje Knežja Lipa,
 • Vrtina Vimolj,
 • Vrtina Spodnji Log,
 • Vrtina Pregrad – Dol,
 • Vrtina Laze,
 • Vrtina Bilpa,
 • Zajetje Žaga,
 • Zajetje Vrh Krkovo,
 • Zajetje Kostel Kaptol Delač in
 • Zajetje Jakšiči.

Opravili so terenske meritve (temperatura vode, pH, električna prevodnost, vonj, okus in motnost) ter preverili splošne fizikalno-kemijske parametre (barva vode in amonij), mikrobiološke parametre po pravilniku o pitni vodi in kemijske parametre.

Koncentracija epiklorhidrina je bila v vseh vzorcih pod mejo zaznavnosti, koncentracije dietilentriazina niso zaznali, formaldehid je bil v vseh vzorcih pod mejo določljivosti, vrednost amonija pa v nobenem ni bila nad dovoljeno koncentracijo, je zapisano v poročilu.

Koncentracija heksametoksimetilmelanina je bila v devetih vzorcih pod mejo določljivosti, izmerljive koncentracije so našli na zajetju Kostel Kaptol Delač in zajetju Jakšiči. Ali gre za onesnaženje po tej nesreči ali zaradi prejšnjih napak, ne morejo vedeti, so zapisali.

V laboratoriju so ob tem predlagali, da se pripravi kriterije, s katerimi bo pregledno opredeljen čas spremljanja kakovosti vode v vrtinah in zajetjih, ter kriterije, s katerimi bo opredeljeno obdobje prepovedi uporabe pitne vode oz. postopno sproščanje tega ukrepa.

NIJZ je v soboto zaradi možnosti zatekanja onesnaževal iz tovarne Melamin prek rek Rinža oz. Bilpa v vire pitne vode odsvetoval uporabo vode iz vodovodnih sistemov Bilpa, Vrh – Krkovo, Spodnji Log, Brezovica – Vimolj, Laze pri Predgradu, Knežja Lipa, Predgrad – Dol, Koprivnik, Kostel – Kaptol – Delač in Žaga.

Celotno poročilo Enote za pitne in kopalne vode Novo mesto je dostopno na povezavi: DownloadFile (kocevje.si)

A. L.