Kočevje: Lovijo zaostanek in že prehitevajo

Občina Kočevje bo letos za razvojne programe namenila kar 19,5 milijona evrov, V to pa nista všteta niti vodovod niti vrtec. To bo dodatno. V vse to bodo vložili le 7 milijonov evrov lastnega, občinskega denarja, iz državnega proračuna pričakujejo 2,1 milijona, dobrih 10 milijonov pa bo nepovratnega evropskega denarja.

V občini tako urejajo širokopasovno omrežje, komunalno opremljajo industrijsko cono LIK, izvajali bodo rekonstrukcijo in dozidavo Zdravstvenega doma Kočevje, obnavljali šole, urejajo vodovod in gradili bodo vrtec.

Od 19,5 milijona bo tako le dobra tretjina občinskega denarja. V vse to pa ni vštet vodovod, kjer je občina nosilka projekta. Hkrati občina vlaga v razvoj odprtega širokopasovnega omrežja. Gradili bodo še 16-oddelčni vrtec, ob vseh teh investicijah pa je izbira javno-zasebnega partnerstva, ki je že v osnovi bistveno dražja oziroma najdražja izgradnja, vseeno bolj razumljiva.

V kaj bodo vlagali?

Velike investicije: 5 jih je

 1. Letos in naslednje leto bodo veliko vlagali v razvoj odprtega širokopasovnega omrežja, vsako leto po 7,3 milijona evrov, pri tem načrtujejo, da bodo 3,1 milijona evrov prejeli nepovratnih sredstev iz evropskih skladov.
 2. Velika proračunska postavka je še Urejanje občinskih zemljišč, ki znaša 1,85 milijona evrov. Pri tem bo najdražje komunalno opremljanje industrijske cone LIK, kar bo stalo 1,762 milijona evrov, od tega bo 920 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev, 270 tisoč pa bo še iz državnega proračuna.
 3. Velika proračunska postavka je še rekonstrukcija in dozidava Zdravstvenega doma Kočevje, za kar bodo porabili dobra 2 milijona evrov, od tega bodo 690 tisoč evrov pridobili iz državnega proračuna, 1,31 milijona evrov pa bodo namenili iz občinskih sredstev.
 4. Za osnovno šolstvo bodo namenili 670.000 evrov. Od tega za osnovno šolo ob Rinži 400 tisoč evrov, za investicijsko vzdrževanje in opremo v osnovnih šolah 120.000 evrov in za Osnovno šolo Stara Cerkev (po vremenski ujmi) še 150.000 evrov.
 5. Velika proračunska postavka je oskrba z vodo, kjer gre za vodovod Suha krajina in vodovod Kočevje – Ribnica – Sodražica. Projekta sta sofinancirana z evropskimi sredstvi, v višini 4,3 milijona evrov. Samo občina Kočevje pa bo v letu 2018 za projekt namenila 883 tisoč evrov iz občinskega proračuna.

Manjše investicije:

 • Za prizidek za administrativne službe bodo namenili 507.366 evrov lastnih sredstev.
 • Za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč oziroma za nakup opreme gasilske zveze bodo dali 170.800 evrov.
 • Za zunanjo ureditev tržnice bodo namenili 129.000 evrov.
 • Za razvoj in prilagajanje podeželskih območij bodo dali 178.850 evrov.
 • Za zdravstveno varstvo rastlin in živali načrtujejo porabo v višini 236.750 evrov.
 • Za oskrbo s toplotno energijo bodo dali 263.000 evrov, v to je všteta energetska oskrba mesta.
 • Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest bodo dali 787.940 evrov. Največja investicija v tem delu bo rekonstrukcija Roške ceste, za kar so rezervirali 290 tisoč evrov. Za vzdrževanje mestnih in primestnih cesti so rezervirali 248.000 evrov, za popravilo mostov pa 49.500 evrov. Za brv na Tesarski načrtujejo porabo 185.440 evrov. Pet tisoč evrov bodo dali še za urejanje Podgorske ulice od križišča do priključka CGP.
 • Za urejanje cestnega prometa so rezervirali 106.490 evrov, od tega 26.500 za avtobusna postajališča, 49.990 evrov za prometno signalizacijo, za prehode za pešce pa še 30.000 evrov.
 • Za cestno razsvetljavo načrtujejo porabo v višini 20.000 evrov.
 • Za spodbujanje razvoja malega gospodarstva bodo namenili 30.000 evrov, za promocijo občine pa 32.500 evrov.
 • Za zbiranje in ravnanje z odpadki načrtujejo porabo 221.102 evra, za ravnanje z odpadno vodo (kanalizacijo in male čistilne naprave) pa 164.100 evrov.
 • Za jez na jezeru v Kočevski Reki načrtujejo 106.069 evrov.
 • Za objekte za rekreacijo (igrišča, zelenice) načrtujejo porabo 221.065 evrov.
 • Za spodbujanje stanovanjske gradnje načrtujejo porabo v višini 156.850 evrov.
 • Za nakup in menjavo zemljišč bodo namenili 98 tisoč evrov.
 • Za preventivne programe v zdravstvu bodo dali 145 tisoč evrov.
 • Za kulturno dediščino načrtujejo porabo v višini 724 tisoč evrov.
 • Nadalje za programe v kulturi (knjižnica in kulturna društva) načrtujejo 102 tisoč evrov.
 • Za nogometno igrišče z umetno travo bodo dali 100 tisoč evrov.
 • Za investicijsko vzdrževanje vrtca načrtujejo porabo v višini 153.500 evrov.
 • Za bivalne enote v programu socialnega varstva načrtujejo porabo 176.470 evrov.

Iz Načrta razvojnih programov je razvidno, da bo projekt izgradnje 16-oddelčnega vrtca v občini Kočevje stal 5,672.771 evrov.

Glede na vse ostale investicije v občini je po pregledu bolj razumljivo, zakaj so se pri vseh investicijah, ki jih izvajajo v občini, pri vrtcu odločili za javno-finančno partnerstvo. Vrtec bo zaradi te izgradnje precej dražji, vrednost izgradnje na oddelek bo kar 354.548 evrov, vendar pa občina Kočevje glede na vse ostalo in velik razvojni zaostanek v preteklih letih kot kaže ni imela druge izbire. Stroški investicije bodo zaenkrat bremenili izvajalca, zunanjega partnerja, na koncu pa bo šlo vse to vseeno v breme občanov in tudi staršev, ki bodo to drago naložbo plačevali v naslednjih letih.

Občinski letošnji proračun bo 23,3 milijona evrov, poraba bo za 3,9 milijona evrov višja, kar pomeni, da bo toliko proračunskega primanjkljaja. Ob tem morajo v letu 2018 odplačati še 1,07 milijona evrov zapadlih posojil. Občina bo za financiranje vsega navedenega najela posojilo pri poslovnih bankah (2,6 milijona evrov) in 689 tisoč evrov si bo posodila iz državnega proračuna. Višjo porabo bo financirala tudi z lastnimi sredstvi, načrtujejo, da bo občina ob koncu leta 2018 zadolžena za 2,27 milijona evrov neto.

Vir: Veljavni proračun občine za leto 2018, Načrt razvojnih programov za obdobje 2018 – 2021.

J. M.