Koalicija izpolnjuje zaveze: Nova finančna razbremenitev občin

Občine bodo v letu 2021 prejele 83,5 milijona evrov več iz državnega proračuna, saj je vlada izpolnila koalicijsko obljubo in dvignila znesek povprečnine. Jugovzhodna Slovenija bo iz tega naslova prejela 6,5 milijona evrov več.

Nato so julija v vladi sprejeli sklep o dodatnih 12,8 milijona evrov za obmejne občine, ki so dodatno obremenjene z migranti.

Danes pa bodo poslanci na predlog vlade odločali še o dodatnih skoraj 71 milijonih evrov po predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin. To pomeni, da bodo občinske proračune razbremenili plačevanja nekaterih dajatev, v nekaterih primerih pa se bodo v občinske proračune stekli dodatni prihodki, ki so šli doslej sicer v proračun.

Dodatno bodo odpravili nekatere ključne administrativne ovire pri črpanje investicijskih sredstev po zakonu o financiranju občin.

S predvidenimi rešitvami se na državni ravni predvideva prihranek občin v višini dobrih 70 milijonov evrov:

 • 31,5 milijona evrov zaradi prevzema obveznosti države od občin,
 • 4,7 milijona evrov pri občinah z romskih prebivalstvom,
 • 25,9 milijona evrov zaradi uveljavitve polne višina nepovratnih sredstev za financiranje investicij ter
 • 1,9 milijona evrov zaradi prevzema stroškov gasilskega zavarovanja na državo.

Natančneje pa je tako:

 1. Finančna razbremenitev občin: država bo od občin prevzela financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne državljane Republike Slovenije in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica do denarne socialne pomoči. Enako bo veljalo tudi za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani. Država bo prevzela tudi financiranje nalog družinskega pomočnika in financiranje nalog mrliško pregledne službe.
 2. Povečanje nekaterih prihodkov občin: med drugim se zvišuje upravna taksa za izdelavo lokacijske informacije, ki bo odslej plačljiva tudi za notarje, taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele pa bo na novo določena.
 3. Administrativna razbremenitev občin, ki bo posredno vplivala na zmanjšanje njihovih stroškov: na primer sprejemanje programa izobraževanja odraslih bo potekalo za več let skupaj, ne več nujno vsako leto, predvideva se tudi poenostavitev plačevanja prispevkov za določene kategorije zavarovanih oseb.

Novi Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki bo danes potrjen v državnem zboru, posega skupaj v 12 področnih zakonov in prinaša med drugim naslednje spremembe:

 • plačilo zdravstvenega zavarovanja brezposelnim prevzame državni proračun,
 • financiranje družinskega pomočnika prevzame država,
 • financiranje mrliško pregledne službe se prenese z občin na državo,
 • izdelava potrdil o namenski rabi zemljišč bo tudi za notarje plačljiva,
 • določi se taksa za potrdilo o pogojih za spreminjanje meje parcele in zviša se upravna takse za lokacijsko informacijo,
 • občina bo lahko sprejela večletni program izobraževanja odraslih,
 • sofinanciranje občin z romskimi prebivalci,
 • poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v Enotni zakladniški račun (EZR),
 • določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6 odstotkov primerne porabe,
 • sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem v celoti zagotavlja država,
 • obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe prevzame država.

Zneski finančne razbremenitve bodo od občine do občine različni, zaenkrat je na primeru Maribora izračunano, da bi to lahko pomenilo tudi okoli 17,93 evra na prebivalca. Maribor bo namreč iz tega naslova pridobil okoli 2 milijona evrov. Jugovzhodna Slovenija bi glede na to lahko pridobila dodatne 3 milijone evrov. Na 6,5 milijona evrov podlage (povprečnine) in denar za obmejno območje.

Z višjimi povprečninami in ostalimi dodatki zaradi obmejnega območja bi bilo to za Jugovzhodno Slovenijo, ki obsega 21 občin, lahko v letu 2021 krepko preko 10 milijon evrov dodatnega denarja. Gre za pomembna razvojna sredstva občin.

J. M.