Kmetijski minister na delovnem obisku v Beli krajini

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je danes mudil na delovnem obisku v Beli krajini. Terenski obisk je bil prvenstveno namenjen seznanitvi s stanjem na področju kmetijsko-živilskega sektorja, aktivnostim v okviru lokalnih skupnosti in zadruge.

Minister je obiskal Kmetijsko zadrugo Metlika in tri belokranjske kmetije, ki se ukvarjajo s sadjarstvom, živinorejo, prirejo mleka in ribogojstvom.

Minister se je dopoldne v Metliki najprej sestal z župani Bele krajine, ki so mu predstavili posebnosti regije in razmere v kmetijstvu ter na podeželju na sploh v tej regiji. Ta se sooča z veliko razdrobljenostjo zemljišč, težkimi obdelovalnimi razmerami zaradi zahtevnega terena ter velikim številom manjših kmetij, ki se težko preživljajo.

Povedal, da je ministrstvo že objavilo terminski načrt objave javnih razpisov v okviru evropskih sredstev do konca leta 2021, kar predstavlja pomembno priložnost tudi za kmetije iz regije. Kot posebno priložnost pa je izpostavil, da je treba aktivnosti v regiji graditi povezovalno, torej s skupnim pristopom zainteresiranih občin.

“Vsake posamezne kmetije namreč ni mogoče reševati, potreben je regijski razvojni projekt, ki bo omogočil priložnosti za domače pridelovalce,” je poudaril.

Kot dober primer prakse je minister izpostavil območje Goriške, kjer zadruga in mlekarna že več let tesno sodelujeta, kar pozitivno vpliva na razvoj kmetijstva ter podeželja v Goriški regiji. V povezavi s tem je izpostavil priložnosti v okviru sredstev za Lokalne akcijske skupine (LAS) oziroma v okviru instrumenta izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Nadalje je predstavil aktivnosti v zvezi s pripravo Strateškega načrta v okviru Skupne kmetijske politike. “Na ministrstvu si želimo spremembo koncepta črpanja sredstev, potrebno je spremeniti tudi obstoječe ukrepe glede na odzive s terena. Na tem področju računamo na sodelovanje deležnikov s terena, saj bo v naslednjih mesecih potekala široka javna razprava,” je dejal.

Obisk Kmetijske zadruge Metlika

V nadaljevanju obiska je sledil obisk Kmetijske zadruge Metlika, ki se v času epidemije covid-19 prav tako sooča z mnogimi izzivi. Zadruga ima štiri večje programe: vino, mesnine, trgovina in gastro. Minister je predstavil tako imenovane protikoronske ukrepe, ki jih je že sprejela vlada ter tudi tiste, ki jih na ministrstvu še načrtujemo. Sogovorniki so izpostavili tudi težave v vinskem sektorju. Ministrstvo pa bo za ta sektor pripravilo podobne ukrepe, kot v prvem valu epidemije covid-19.

Tudi na tem področju je minister izpostavil pomen povezovanja deležnikov v regiji, kjer ima prav zadruga ključno vlogo, saj je lahko nosilec regijskega razvoja.

Izpostavil je tudi pomen vključevanja v shemo »Izbrana kakovost«, v okviru katere ministrstvo namenja precejšnja sredstva za promocijo domačih pridelovalcev.

Obisk kmetij: Škof, Štrucelj in Mlinar

Minister je popoldan obiskal tri kmetije iz regije, ki jih vodijo mladi prevzemniki kmetij. Najprej je obiskal sadjarsko kmetijo Škof na Boldražu pri Metliki, kjer so mu predstavili delovanje svoje kmetije, ki so jo v zadnjih letih modernizirali, tudi na račun črpanja sredstev PRP. V času epidemije jih je kriza deloma prizadela, vendar so svojo dejavnost razširili tudi na prodajo na domu, ki jim je pokrila vsaj del stroškov.

Nato je obiskal kmetijo Štrucelj v Gribljah, ki se ukvarja s prirejo mleka in je po količini oddanega mleka ena največjih kmetij v Beli krajini. Minister si je ogledal tamkajšnjo posest in se seznanil z izzivi, s katerimi se na kmetiji v času epidemije soočajo.

Ob koncu je obiskal še kmetijo Mlinar v Rožnem Dolu, ki se ukvarja z ribogojstvom in dodatno turistično dejavnostjo, ki je sicer v zadnjem obdobju zaradi epidemije zaprta. Lani so kljub letu epidemije imeli rekordno leto, saj se je prebivalstvo usmerilo na lokalne kakovostne izdelke, tudi ribe slovenskega porekla.

Minister je vsem kmetijam predstavil trenutne ukrepe za lajšanje epidemije covid-19 in časovnico objave javnih razpisov, ki jih načrtujemo še v letošnjem letu. Poudaril je, da je vesel takšnih primerov dobrih praks, ki dokazujejo, da se z inovativnim pristopom in trudom da doseči veliko, tudi v odročnejših regijah in ne glede na zahtevne razmere, ki jih narekuje epidemija.

M. D.