Kakovost zraka v Novem mestu med najslabšimi v državi

Vir: pixabay.com

Vlada je prejšnji teden sprejela odlok, iz katerega je razvidno, da se zrak na območjih Mestne občine Kranj in Občine Hrastnik izboljšuje, območju nista več uvrščeni med območja s preseganji delcev z delci PM10, saj meritve izkazujejo dobro kakovost zraka.

Povsem drugače je to v Novem mestu, ki še vedno ostaja na seznamu območij, kjer je kakovost zraka slaba.

Poleg Mestne občine Novo mesto so na območja s preseganji delcev PM10 še naprej uvrščena območja: Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Maribor skupaj z občino Miklavž na Dravskem polju, Mestne občine Celje, Mestne občine Ljubljana,  občin Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Vlada je odločitev sprejela na podlagi zelo obširnega poročila, podatkov in ocen Agencije RS za okolje, kar je dostopno tudi na spletu. Po analizah Svetovne zdravstvene organizacije pa je onesnažen zrak še vedno največje tveganje za zdravje prebivalstva.

Agencija za okolje v Novem mestu (na Dolenjskem in vključno z Belo krajino) meri le vrednost delcev PM10, ostalih parametrov pa ne. Zakaj ne, ni povsem razumljivo, saj Novo mesto velja za močno industrijsko mesto.

Trdni delec (PM) je izraz za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju. Kot aerosol je v obliki vodne kapljice, v kateri je ujet trden ali tekoč delec. V veliki večini delcev je glavna komponenta ogljik, na tega pa se lahko vežejo primesi kot so kovine, organska topila ali ozon. Najpogosteje se izvajajo v zadnjih letih meritve delcev premera 10 (PM10) in 2,5 (PM2,5) µm, ki so zdravju najbolj škodljive.

Sestava delcev je odvisna od izvora delcev. Velja, da se manjši in svetlejši delci zadržujejo v zraku dalj časa. Večji delci se zadržujejo v atmosferi nekaj ur, medtem ko lahko manjši delci ostanejo v atmosferi več tednov in se navadno »sperejo« iz atmosfere šele s padavinami. Delci so naravnega (dim gozdnih požarov, vulkanski pepel) ali antropogenega izvora (energetski objekti, promet, industrija, individualna kurišča). Delci vplivajo na zdravje ljudi, kakor tudi na klimo, vidnost in podobno.

V zimskih mesecih pomembno prispevajo k emisiji trdnih delcev individualna kurišča na les in fosilna goriva. V preteklih letih so največji delež k izpustom skupnega prahu prispevala individualna kurišča. Promet predstavlja velik vir onesnaženja z najmanjšimi delci, predvsem na območjih z veliko gostoto prometa.

Učinki trdih delcev PM10 na zdravje

Delci povečajo umrljivost za boleznimi dihal, srca in ožilja. Predvsem so ogroženi starejši in bolniki z obstoječimi boleznimi dihal. Če delci vsebujejo težke kovine, je njihova strupenost še večja. Dokazali so, da je prisotnost cinka v delcih poveča moč vnetja, stopnjo odmiranja tkiv in preobčutljivosti pljuč.

Letna mejna koncentracija PM10 za varovanje zdravja ljudi je sicer 20 µg/m3, podatki po mestih pa so naslednji:

Tabela onesneževal zraka, meritve po posameznih mestih:Vir: Arso, Vlada RS in drugo

C. R.