JV Slovenija: Občine lani v povprečju manj zadolžene

Občine so finančno lažje zadihale, v zadnjem poldrugem letu so se stvari za njih bistveno izboljšane. V času nove vlade so najprej prejele višjo povprečnino, nato še dodatna sredstva za investicije, odvzeti so jim bili tudi nekateri stroški, več je bilo evropskih in državnih sredstev.

Prejšnje vlade so občinam sredstva za investicije dajale v obliki kreditov, kar pomeni, da so občine celo silile v dodatno zadolževanje.

Zdajšnja vlada pa je to dala kot nepovratna sredstva, s tem lahko občine sofinancirajo evropske projekte, izvajajo lastne investicije ali pa denar lahko namenijo za odplačila dolgov.

Nadalje je vlada občine dodatno razbremenila nekaterih obveznosti, ki tako niso bile nikoli občinske. Tu gre predvsem za stroške družinskega pomočnika, zavarovanje brezposelnih, stroške mrliške službe in podobno. Za srednje veliko občino, kot je na primer Brežice, to lahko znese tudi do 500 tisoč evrov letne razbremenitve.

Po dolgih letih je steklo tudi sofinanciranje določene infrastrukture, kar pomeni, da bodo občine lahko tudi začele ponovno graditi tako šole kot vrtce. Stvari se izboljšujejo tudi na infrastrukturnem področju, gre za ceste, vključno s pločniki in kolesarskimi stezami, urejajo se tudi vodooskrbni sistemi.

Nadalje so v teku številni projekti za izgradnjo ali rekonstrukcijo stavb vrtcev, osnovnih šol in igrišč v posameznih lokalnih skupnostih.

Župani navajajo, da bodo občine tako večinoma do konca mandata (konca leta 2022) izpeljale večino zastavljenih projektov, ponekod pričakujejo celo več od tega. Razlog za to pa so predvsem sproščena evropska sredstva. Župani navajajo, da se na teh področjih zadnja leta ni nič delalo. Zdaj pa da je to precej drugače.

Investicijski cikel je tako tudi na področju lokalnih skupnosti dobil zagon.

Zadolženost občin v regiji za 1,6 milijona evrov nižja

V Jugovzhodni Sloveniji, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje, so nekatere občine investicijsko zelo aktivne. Podatki o zadolženosti občin za leto 2020 pa kažejo, da se je skupna zadolženost v regiji znižala za 1,6 milijona evrov.

Občine so bile ob koncu leta zadolžene za 64,2 milijona evrov, leto pred tem za 65,8 milijona evrov. Vsak prebivalec v regiji pa je bil lani zaradi dolga občine zadolžen v povprečju za 446 evrov (leto pred tem 457 evrov).

V nadaljevanju objavljamo podatke o zadolženosti občin na dan 31. 12. 2020 (skupni znesek in dolg na prebivalca), hkrati pa objavljamo še dolg posamezne občine ob koncu leta 2019 (tudi dolg na prebivalca na dan 31. 12. 2019).

Občine s povečanim dolgom

Iz podatkov je razvidno, da se je v letu 2020 zadolženost povečala v naslednjih občinah: Črnomelj, Kočevje, Loški Potok, Mirna in Ribnica. Najbolj se je zadolženost povečala v občinah Črnomelj in Ribnica.

Občine z nižjim dolgom

Zadolženost v letu 2020 se je znižala v naslednjih občinah: Dolenjske Toplice, Kostel, Metlika, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Novo mesto, Osilnica, Sodražica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Občina Semič je bila leta 2020 zadolžena toliko kot leta 2019.

Zap. št. Občina Dolg, 31. 12. 2020, eur Štev. preb. Dolg na preb. – 2020 Dolg na preb. – 2019 Dolg, 31. 12. 2019, eur
1. Črnomelj      7.120.276 14.325    497  218  4.575.434
2. Dolenjske Toplice      1.349.817   3.570    378   424  1.508.646
3. Kočevje    10.763.918 15.799    681   669 10.627.904
4. Kostel         786.446     654 1.203 1.227     807.196
5. Loški Potok         878.428   1.825    481    469     863.861
6. Metlika      1.242.950   8.360    149    177  1.486.909
7. Mirna      1.715.027   2.630    652    490  1.283.191
8. Mirna Peč      1.894.613   3.066    618    657  2.003.812
9. Mokronog-Trebelno      1.804.487   3.154    572    616  1.929.607
10. Novo mesto      8.044.701 36.580    220    305 11.145.544
11. Osilnica           81.998     390    210    254     102.232
12. Ribnica      3.273.379   9.431    347    200  1.884.164
13. Semič      1.210.704   3.938    307    306  1.210.604
14. Sodražica         797.984   2.254    354    376    854.596
15. Straža         526.005   3.924    134    154    606.005
16. Šentjernej      7.460.295   7.358 1.014 1.079  7.918.764
17. Šentrupert      2.860.103   2.484 1.151 1.391  3.443.808
18. Škocjan        594.036   3.377    176    196    657.379
19. Šmarješke Toplice        156.819   3.392      46      96    320.773
20. Trebnje      7.432.095 12.617    589    649  8.142.328
21. Žužemberk      4.242.110   4.806    883    924  4.423.217
Skupaj:   64.236.191 143.934    446    457 65.795.974

Vir: Ministrstvo za finance

J. M.