Jože Štricelj med najbolj skrbnimi lastniki gozda

Zavod za gozdove je izbral najbolj skrbne lastnike gozdov. Prejemniki priznanj so bili izbrani zaradi njihovega zglednega gospodarjenja z gozdom. Na Dolenjskem je bil kot najbolj skrben lastnik gozda v letu 2020 izbran Jože Štricelj.

Jože Štricelj, 65-letni lastnik gozda, je v mladih letih odraščal v občini Semič. Po sklenitvi zakonske zveze pa se je preselil v Gradac, kjer si je ustvaril družino. Sprva je bil zaposlen v semiški Iskri, vendar je bila ljubezen do narave prevelika, zato se je zaposlil na gozdnem gospodarstvu Novo mesto, sprva kot sekač, kasneje kot prevzemalec lesa. V začetku nastanka Slovenije se je podal na samostojno podjetniško pot, ki je bila povezana z odkupom in predelavo lesa.

Njegova gozdna posest, ki obsega preko 50 ha, je plod večletnih vlaganj prihrankov v nakup gozdnih zemljišč, saj ni podedoval nobene gozdne parcele. Njegovi gozdovi se nahajajo na različnih rastiščih razpršeno po območju. V gozdovih gospodari v skladu z Zakonom o gozdovih. Sečnjo in spravilo lesa opravi kakovostno in strokovno s pomočjo družinskih članov, večje sečnje pa v sklopu strojnega krožka oz. medsosedske pomoči. Za delo v gozdu ima opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK). Je tudi član gasilskega društva Gradac. Članom društva, ki niso vešči zahtevnega dela sečnje, vedno rad priskoči na pomoč.

Negovalna dela v gozdu opravlja samoiniciativno. V pomoč in zaradi varstva pri delu mu v gozdu družbo delata žena ter vnuk. Je pozoren opazovalec gozda, zato razume procese v naravi. Z gozdovi gospodari sonaravno, v njegovih gozdovih ni zanemarjenih parcel. Pravočasno sanira poškodovane gozdove po ujmah oz. podlubnikih. Njegova zgledno urejena sečišča so vzor ostalim lastnikom v okolici.

V obrazložitvi je zapisano, da spoštuje mnogonamensko vlogo gozda in dobro sodeluje z lovskimi organizacijami. V svojem gozdu ohranja habitatna drevesa, prav tako večinoma samoiniciativno opravlja zaščito mladega gozda pred divjadjo. Del svojih negozdnih površin pa je skupaj z lovsko organizacijo namenil za izboljšanje življenjskega prostora divjadi.

Vir: zgs.si

M. D.