Javni razpis in prevozi šolskih otrok: Kje je meja za to žužemberško “gospodo”?

Žužemberk (arhiv)

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je razveljavila odločitev Občine Žužemberk, po kateri je občinska izbirna komisija pod vodstvom podžupana Jožeta Šteingla prevoz otrok v Osnovno šolo Žužemberk za obdobje naslednjih štirih letih (spet) dodelila podjetju FS, d. o. o. Podjetje je sicer prek notarsko izvršljivih sklepov v posredni lasti žužemberškega župana Franca Škufce.

Zahtevek za revizijo izbire po javnem naročilu so Državni revizijski komisiji poslali vlagatelji Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah, s. p., Prevozi Kastelic, avtobusni prevozi, d. o. o., Avtoprevozništvo – Kraševec Sandi in Avtobusni prevozi Polikarp Kastigar, s. p.

Povzemimo na kratko:

Občina Žužemberk je 16. 2. 2017 sprejela sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za oddajo javnega naročila za prevoz otrok v Osnovno šolo Žužemberk za naslednja štiri leta. Nato so 21. 2. 2017 naročilo objavili na Portalu javnih naročil. Potem so 21. 4. 2017 sprejeli odločitev o izidu javnega naročila in izbrali FS, d. o. o., iz Žužemberka. Ponudbo so izbrali kot najugodnejšo. Skupno ponudbo uvodoma omenjenih štirih ponudnikov pa so izključili zaradi »neizpolnjevanja referenčnega pogoja za sodelovanje« in zaradi »prestarega obrazca Ajpes S.BON«.

Kaj je ugotovila revizija

Državna revizijska komisija (DVK) je odločitev občine o izidu javnega naročila razveljavila. Razveljavila pa jo je zato, ker je pritrdila vlagateljem revizije, da ti štirje neizbrani ponudniki skupaj izpolnjujejo pogoj zahtevanih referenc v znesku 200.000 EUR (brez DDV), saj gre za skupno ponudbo in ta pogoj lahko ponudniki izpolnijo skupaj, saj je bila ta možnost dopustna tudi v razpisni dokumentaciji. Ti štirje ponudniki so skupaj imeli za vsako posamezno šolsko leto sešteto skupaj za več kot 200.000 EUR referenc (brez DDV), s tem so izpolnili zahtevani pogoj in zato je Državna revizijska komisija ugodila tudi njihovemu zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na reference in odločitev Občine Žužemberk o izidu javnega naročila razveljavila. (Razpisno dokumentacijo za ta razpis je za občino pripravilo podjetje Praetor, d. o. o., iz Ljubljane in lahko bi rekli, da je »krivda« zaradi dvomljivo zapisanih pogojev okoli izpolnjevanja referenc v razpisni dokumentaciji na njihovi strani in pri tem vlagatelji zahtevka za revizijo nimajo nič, popolnoma nič).

Kar pa se tiče bonitetne ocene, pa je dejstvo, da je občina revizijski komisiji zamolčala oz. prikrila dokument AJPES-a št. 408-1230/2017, z dne 24. 3. 2017, ki so ga ponudniki priložili že ob oddaji ponudbe k dani bonitetni oceni SBON4, ki jo je imel Avtobusni prevozi Kastelic, d. o. o., na dan 24. 3. 2017. V tem dokumentu AJPES-a namreč piše, da so se Prevozi Kastelic, Kastelic Jernej, s. p., dne 1. 12. 2016, preoblikovali v Avtobusni prevozi Kastelic, d. o. o., in da se s tem prenosom prenašajo vse materialno pravne zadeve iz s. p. na d. o. o., tudi bonitetna ocena. V zahtevku za revizijo se vlagatelji sklicujejo na ta dokument, ki je bil izdan 24. 3. 2017, torej v roku, ki ni bil starejši od 30 dni, kar potrjuje in ugotavlja tudi Državna revizijska komisija. Dokazovanje, da je eden od partnerjev v skupni ponudbi svoj s. p. preoblikoval v d. o. o., po mnenju DRK niti ni potrebno, saj se občini v odločitvi o izidu javnega naročila to niti ni zdelo sporno, sporen ji je bil samo datum izdaje dokumenta. Dejstvo je, da vlagatelji zahtevka za revizijo izpolnjujejo tudi pogoj glede bonitetne ocene, kar je potrdila tudi Državna revizijska komisija.

Občina objavi novo odločitev o izidu javnega naročila in v njem zavrne vse ponudbe

Presenetljivo hitro je Občina Žužemberk dne 3. 7. 2017, na portalu javnih naročil, objavila novo odločitev o izidu javnega naročila, s katerim ponudnike seznanja, navajamo: »Zaradi nejasnih določil razpisne dokumentacije oziroma stanja, ki ni skladno z dejanskimi zahtevami in potrebami naročnika, je naročnik vse prejete ponudbe na podlagi petega odstavka 90. člena zavrnil (90. člena Zakona o javnem naročanju -3, op. av.). Skladno z navedenim, se predmetno javno naročilo ne odda. Naročnik bo postopek ponovil z bistveno spremenjenimi in jasno zapisanimi pogoji, ki bodo odražali njegov namen glede obvladovanja obsega posla«, konec navedka.

Peti odstavek 90. člena pa jasno določa, da, kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Bistvene okoliščine, zaradi katerih bi občina lahko zavrnila vse ponudbe, pa so:

  • če občina v proračunu za prevoze učencev ne bi imela dovolj denarja (Občina ima v proračunu za leti 2017 in 2018 v vsakem letu predvidenih 360.000 EUR za prevoze učencev, skupna vrednost ponudbe štirih partnerjev pa je bila 247.311,60 EUR brez DDV, z DDV (+ 9,5%) pa je ta znesek 270.805,54 EUR, kar pomeni, da zaradi tega vzroka občina ne more zavrniti vseh ponudb);
  • če storitve prevozov učencev v OŠ Žužemberk za obdobje štirih let občina ne bi več potrebovala (na podlagi Zakona o osnovni šoli je občina dolžna zagotoviti brezplačen prevoz učencev v šolo, torej tudi zaradi tega vzroka občina ne more zavrniti vseh ponudb);
  • če je dana skupna ponudba teh štirih ponudnikov neobičajno nizka (Če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, mora naročnik preveriti, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahtevati, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe. Ponudba skupine štirih ponudnikov je za 9 % nižja od naslednje ponudbe, to je ponudbe FS, d. o. o., torej tudi ta pogoj za zavrnitev ponudbe ni izpolnjen.

Po zaključku revizijskega postopka je Občina Žužemberk na javnem razpisu pridobila tri dopustne ponudbe. In to je dejstvo, ki ga občina ne bi smela spregledati. Dopustna ponudba je tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Kot je ugotovila že Občina Žužemberk po odpiranju ponudb, sta bili ponudbi, FS, d. o. o., in Integral Novo mesto, d. o. o., dopustni, po zaključku revizijskega postopka pa je tudi ponudba ponudnika Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah, s. p., Prevozi Kastelic, avtobusni prevozi, d. o. o., Avtoprevozništvo – Kraševec Sandi in Avtobusni prevozi Polikarp Kastigar, s. p., dopustna. In ne samo to, je tudi najcenejša.

Državna revizijska komisije v sklepu o reviziji navaja, da mora Občina Žužemberk v nadaljevanju postopka ob izdaji nove odločitve o izidu javnega naročila upoštevati napotke in ugotovitve DRK in sprejeti eno od odločitev, ki jih predvideva Zakon o javnem naročanju – 3.

Glede na dejstvo, da je na javni razpis prejela tri dopustne ponudbe, da je ponudba Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah, s. p., Prevozi Kastelic, avtobusni prevozi, d. o. o., Avtoprevozništvo – Kraševec Sandi in Avtobusni prevozi Polikarp Kastigar, s. p., najcenejša in ob spoštovanju določb Zakona o javnem naročanju – 3, bi bilo logično in pričakovano, da bi morala Občina Žužemberk javno naročilo oddati tem štirim skupnim ponudnikom in s tem zaključiti javni razpis.

Bo občini uspelo najti dlako v jajcu?

Pa temu ni tako in v nadaljevanju občina išče razloge za zavrnitev vseh ponudb v vzroku, za katerega sploh nima zakonske podlage. Občina Žužemberk je v navodilih ponudnikom sama napisala, da, če bo posel izvajalo več ponudnikov, lahko ta pogoj izpolnjujejo vsi skupaj. Občina kot naročnik je bila tista, ki je določila pogoje za sodelovanje na razpisu in če so pogoji v navodilih ponudnikom zapisani tako, da si jih je mogoče razlagati na več načinov, je treba v razmerju do ponudnika uporabiti tisto razlago, ki je za ponudnika ugodnejša. Nastala situacije je le vzorčna posledica (dvoumne) vsebine dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kot jo je zlasti glede pogojev, določila prav občina, je med drugim v sklepu zapisala Državna revizijska komisija.

Slabo, pomanjkljivo in dvoumno pripravljena razpisna dokumentacija ne predstavlja bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih bi občina lahko zavrnila vse tri dopustne ponudbe. To je problem, ki ga bosta morali med sabo razčistiti kar Občina Žužemberk kot naročnik in družba Preator, d. o. o., ki je za naročnika pripravila razpisno dokumentacijo, ter ugotoviti, kdo od njiju naj bi bil za to odgovoren. Dejstvo je, da s to zadevo ponudniki dejansko nimajo nič, popolnoma nič. Izpolnili so samo vse zahtevane pogoje, ki jih je od njih v razpisni dokumentaciji zahtevala Občina Žužemberk in za njih je zadeva zaključena. No, ne čisto. Zoper novo odločitev o izidu javnega naročila, če se z njo ne bodo strinjali, bodo morali vložiti novi zahtevek za revizijo z vsemi posledicami in stroški, ki temu sledijo.

Kaj pa posledice? Se ve. Stroške bodo plačali občani Občine Žužemberk

Ker je Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo, je Občini Žužemberk naložila povrnitev stroškov pritožnikov, in sicer 23.595,37 evra za takso, 1.377 evrov za odvetniške storitve, 18.36 evra za druge stroške in 306,98 evra davka na dodano vrednost (DDV). Skupno je to 25.297,71 evra. Rok za povrnitev stroškov je 15 dni, kar pomeni, da bo morala občina znesek vrniti najpozneje do 11. julija 2017. Ministrstvo za finance pa jim mora vrniti še 1.404,63 evra zaradi preveč zaračunane revizijske takse. To bi občina lahko zaračunala v višini največ 2 % od cene najugodnejše ponudbe z DDV, vendar ne manj kot 500 evrov in ne več kot 25.000 evrov. Upoštevajoč to dejstvo, bi občina lahko zaračunala največ 23.595,37 evrov takse, dejansko pa jim je neupravičeno kar okroglih 25.000 evrov. Verjetno je občina pričakovala, da bo neizbrane ponudnike že višina takse v znesku 25.000 evrov odvrnila od vložitve zahtevka za revizijo. Pa se je pri tem krepko uštela. Teh 25.297,71 evra bo sedaj morala občina plačati iz svojega proračuna. Če je še nekaj tednov nazaj župan na zboru občanov na Ajdovcu skoraj prosil občane, naj ti začnejo čim prej plačevati komunalno prispevek za priključitev na vodovod, kar pa bo zanje vsekakor predstavljalo velik strošek, je podžupan Jože Šteingel podpisal odločitev o izidu javnega naročila, ki bo Občino Žužemberk stala 25.297,71 evra davkoplačevalskega denarja. Pa to še ni vse. Tudi na to novo odločitev o izidu javnega naročila imajo ponudniki možnost vložitve revizijskega postopka pri Državni revizijski komisiji, le, da je tokrat taksa »samo« 1.000 evrov in tudi pod to odločitev se je podpisal podžupan Jože Šteingel. Bo za posledice tega, kar je podpisal, prevzel tudi odgovornost? Če bo Državna revizijska komisija tudi tokrat odločila v prid vlagateljev zahtevka, bo morala občina vrniti tudi teh 1.000 evrov in ostale pravne stroške. Koliko je to komunalnih prispevkov, se bodo verjetno vprašali občani. Malo prav gotovo ne.

Se pa občani sprašujejo, ali namerava Občina Žužemberk ponavljati javni razpis za prevoze toliko časa, dokler ne bo izbran točno določen ponudnik in ali bo v primeru novega javnega razpisa določila takšne razpisne pogoje, ki bi bili pisani na kožo točno določenega ponudnika? Pred leti je na eni od sej Občinskega sveta eden od svetnikov v šali dejal, naj v razpisni dokumentaciji za prevoze določijo tudi, da morajo vozniki nositi pikčaste spodnje hlače. Morda bi bil v ponovljenem razpisu poleg referenc in ocene S.BON zahtevan tudi takšen pogoj. Kdo ve.

Pred objavo prispevka smo želeli preveriti še odzive nekaterih od udeležencev postopka na odločitev Državne revizijske komisije.

Po naših pridobljenih podatkih naj bi v podjetju FS, d. o. o., po objavi sklepa Državne revizijske komisije zavladala panika. Zato smo jim poslali vprašanje, kako komentirajo odločitev Državne revizijske komisije in kaj bo ta odločitev pomenila za njihovo podjetje. Odgovorili so nam: “Komentarjev ne dajemo, dokler ne dobimo odločitve s strani naročnika.” Pod odgovor ni nihče podpisan.

Vprašanja o tem, kakšni bodo nadaljnji postopki Občine Žužemberk, smo poslali tudi Jacquesu Grosu, direktorju občinske uprave Občine Žužemberk, ki je zadolžen tudi za stike z javnostmi. Odgovora nismo prejeli.

Občina seveda vse to ni pripravljala sama. Vsaj menimo tako. Javno naročilo in vsi s tem povezani postopki, so namreč prezapleteni, da bi šlo to lahko mimo odvetnikov. Tudi o tem, s katerimi odvetniki so sodelovali pri tem, smo vprašali Jacquesa Grosa. Tudi tu nismo prejeli odgovora. Zato smo v naslednjem koraku preverili, katerim odvetnikom je Občina Žužemberk v letu 2017 nakazala denar iz občinskega računa. Iz baze Erar je razvidno, da so letos obilno sodelovali z odvetnico Klementino Zeme iz Novega mesta. Razvidna so naslednja nakazila:

  • Januar: Klementina Zeme – odvetnica: 1.194,99 evra
  • Februar: Klementina Zeme – odvetnica: 1.433,43 evra
  • Marec: Klementina Zeme – odvetnica: 5.114,52 evra
  • April: Klementina Zeme – odvetnica: 4.248,93 evra
  • Maj: Klementina Zeme – odvetnica: 1.285,01 evra
  • Junij: Klementina Zeme – odvetnica 2.821,31 evra

Skupaj: 16.098,19 evra

Ko smo to ugotovili, smo direktorja žužemberške občinske uprave vprašali, kaj je bil predmet teh sodelovanj. Tudi na to nam ni odgovoril. Očitno so se na občini odločili, da se tudi tokrat zavijejo v molk, kot že tolikokrat prej.

Odločitev Državne revizijske komisije je vidna tukaj.

T. H.