Golobova izbranka “sveta krava” med inšpektorji?

"Inšpektorica" Danuša Štiglic (vir: FB, D. Š.)

Veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic je že spomladi 2023 izvajala enake nepravilnosti kot v primeru odvzema živali na kmetiji Možgan v okolici Krškega, kažejo pregledani primeri njenega dela. Kršitve so ogromne, med drugim ima tudi dostop do osebnih podatkov kmetov, kar ni dovoljeno. 

Upravni inšpektor je decembra predlagal disciplinski postopek, vendar je zdajšnje vodstvo Danušo Štiglic zaščitilo. Izrečen ji je le opomin pred odpovedjo delovnega razmerja, (začasno) so jo umaknili iz opravljanja inšpekcijskih del. In ji s tem zgolj naredili uslugo. Naši viri navajajo, da ima odprta še dva postopka nezakonitega odvzema živali.

Že lani je bil opravljen sistemski nadzor nad njenim delom, 23. maja 2023 je bil nato izdan zapisnik, ki je takratnemu direktorju urada Matjažu Gučku naložil več ukrepov. Med drugim je pravnica ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvedla tudi izobraževanja inšpektorjev. Nato je inšpektorat za javni sektor 22. novembra 2023 ponovno prejel pobudo za nadzor, očitki glede nepravilnosti so bili enaki kot nekaj mesecev pred tem.

Ugotovil je, da je Danuša Štiglic inšpektorski veterinarski nadzor v primeru Možgan vodila tako kot vse predhodne. Ugotovljene so bile enake kršitve zakonodaje. Zato je upravni inšpektor pregledal zadnjo prijavo iz novembra 2023 in še 3 naključno izbrane inšpekcijske zadeve iz področja odvzema živali, ki ji je obravnavala ista inšpektorica, Danuša Štiglic.

Pregledali so obdobje od 1. junija do 29. novembra 2023.

Območni veterinarski urad Novo mesto je prijavo o živalih na kmetiji Možgan prejel 10. novembra 2023. Upravni inšpektor je nato ugotovil, da je bila zadeva odprta šele 16. novembra, prvi dokument pa je nastal že 13. novembra, ko je Danuša Štiglic naredila zapisnik o telefonskem razgovoru z direktorjem Kmetijske zadruge Trebnje in odkupovalcem živine glede odkupa in cene odkupa živali. Imena navedenih so v zapisniku o nadzoru dela inšpektorice počrnjena.

Prirejen zapisnik o nadzoru živali Možganovih, od kje dostop do EMŠO?

Danuša Štiglic je zapisnik o inšpekcijskem pregledu sestavila 14. novembra, na kraju samem. Dokument, ki ga je posredovala upravnemu inšpektorju, pa se razlikuje od tistega, ki ga je prejel lastnik živali Možgan. Danuša Štiglic  je tako za potrebe nadzora priredila zapisnik, stvari je dopisovala ročno, kar po zakonu ni dovoljeno. Zapisnik, ki je nastal še preden je bila zadeva sploh odprta, je bil sestavljen pomanjkljivo. Tudi v delu, ki se nanaša na policijo.

Hkrati je Štigličeva v zapisnik napisala tudi EMŠO lastnika živali, pri tem ni razvidno, na kakšen način je prišla do tega varovanega osebnega podatka.

V zapisniku z dne 20. novembra (živali je odvzela 14. novembra) je Danuša Štiglic navedla tudi podatke o kupcih goveda, pomočnikov pri nakladanju goveda, prevoznika živali in njegovega pomočnika ter članice Društva za zaščito konj (Valerije Podgornik – op. av.). Po teh navedbah so vsi ti na kmetijo vstopili v prisotnosti policistov PP Krško. Ta zapis pa je Štigličeva dodala naknadno, saj v zapisniku z dne 14. novembra teh podatkov ni  navedenih. Hkrati ni navedeno, kakšna je bila vloga prej navedenih oseb v postopku (razen policistov, po nekaterih drugih podatkih naj bi bilo teh kar 8).

V zapisniku ni bilo navedenega niti obsega postopka ter vsebine opravljenih dejanj. Kaj se vpiše in kaj obsega zapisnik, je v Zakonu o upravnem postopku (ZUP) namreč natančno določeno.

Odvzem živali Možganovih nezakonit

Nadalje je upravni inšpektor ugotovil, da za ukrep – izdajo ustne odločbe o trajnem odvzemu vseh govedi na kmetiji, niso bili izpolnjeni pogoji.

Ugotovitev o kršitvi zakonodaje je še precej, zapisnik je dolg. Zanimiv pa je tudi v delu, ko je Danuša Štiglic iz svojega službenega elektronskega naslova zaprosila Policijsko postajo Krško za asistenco. Še pri tem ni ravnala pravilno.

O pogovoru s trgovcem z živino je zaznamek naredila 17. novembra 2023, ob 10. uri. Tega dne je po elektronski pošti tudi prejela Ugovor na zapisnik in izdano odločbo ter predstavitev dejstev na kmetiji. V naslednjih dveh dneh (18.,19. in 20.) so jo o prejemu ugovora obvestili tudi pristojni.

Štigličeva ne pozna pravil upravnega postopka, sploh ima izpit iz ZUP?

Zapisnik o inšpekcijskem pregledu na kraju samem (14. novembra), s priloženimi 14 fotografijami, je v sistemu evidentirala šele 20. novembra. Upravni inšpektor je zapisal, da je bilo ravnanje Danuše Štiglic postopkovno nepravilno in kaže na nepoznavanje pravil upravnega postopka.

Sta Štigličeva in aktivistka Valerija Podobnik ravnali usklajeno, z roko v roki?

V Centralni register goveda, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je Danuša Štiglic vpogledala že 10. novembra. Vendar pa tega dejanja (vpogleda) v register Štigličeva ni zabeležila (evidentirala). Tudi s tem je kršila zakonodajo. Zgodilo pa se je na dan prejema prijave od aktivistke in prijateljice Valerije Podobnik. Čas vpogleda inšpektor v zapisnik ni zapisal, to pa bi bilo pomembno z vidika, ali sta Štigličeva in Podobnikova delovali usklajeno!?

Nadzor še treh primerov delovanja Danuše Štiglic

Omenili smo že, da je inšpektor preveril še tri druge zadeve, ki jih je po maju lani opravila Danuša Štiglic.

1. primer – 18. avgust v Beli krajini

Inšpektorica Danuša Štiglic je že 18. avgusta odločila o trajnem odvzemu psa srednje rasti, navzoči so bili policisti Policijske postaje Črnomelj, zato upravičeno sklepamo, da so psa odvzeli na območju občine Črnomelj ali Semič. Tudi pri tem odvzemu je Štigličeva izrekla le ustno odločbo, zapisnik je bil napisan enako nemarno kot v primeru odvzema govedi. Pravzaprav je bil postopek enak. Upravni inšpektor je tudi v tem primeru ugotovil enake kršitve.

2. primer: 18. september 2023

Danuša Štiglic je 18. septembra izvajala nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za hišne živali. Za psa je odredila trajen odvzem. Tudi v tem primeru je storila enake kršitve kot v ostalih primerih. Kje se je to dogajalo, iz zapisnika ni razvidno.

3. primer: 25. september 2023

Naslednje kršitve je Štigličeva storila 25. septembra. Z ustno odločbo je izrekla trajen odvzem 4 psov (območje ni znano). Tudi v tem primeru je pse odvzela brez konkretizacije razlogov, ki so določeni v predpisu za odvzem. Vse po enakem postopku kot v ostalih primerih.

Upravni inšpektor je za vse pregledane postopke Danuše Štiglic ugotovil, da je šlo v vseh primerih za hujše kršitve pravil upravnega postopka in za nespoštovanje predpisanih zakonskih določb.

Upravni inšpektor je nato opravil še pregled zadev, v katerih so sodelovali različni inšpektorji novomeške območne enote. Za nobenega od pregledanih primerov ostalih ni ugotovil omembe vrednih kršitev.

Naredili so ji uslugo

Danuša Štiglic (vir: 24ur.com, spletna stran)

Danuša Štiglic je torej – pogovorno – t. i. sveta krava med veterinarskimi inšpektorji. No, danes so jo umaknili s tega delovnega mesta. S čimer so ji v bistvu naredili uslugo. Kaj dela, se ne ve, po naših virih njena plača tudi ni bistveno drugačna kot prej.

Upravni inšpektor mag. Darko Gradišnik je na podlagi ugotovitev ravnanj Danuše Štiglic v. d. direktorici Vidi Znoj ponovno odredil določene ukrepe (podobno kot maja lani). Za Danušo Štiglic pa je predlagal uvedbo disciplinskega postopka. Po doslej znanih podatkih ji je bil izrečen ukrep opomin pred odpovedjo delovnega razmerje, kar so “kamilice”, bi rekli domačini.

Takšen je bil predlog za uvedbo disciplinskega postopka.

Zakaj smo v naslovu zapisali Golobova izbranka? Zato, ker jo je Robert Golob lani poklical po telefonu in ji ponujal mesto generalne direktorice Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Do tega ni prišlo zaradi upora ostalih veterinarjev. Je pa Danuša Štiglic dobra znanka (prijateljica) s Tino Gaber, spremljevalko Roberta Goloba.

Na te elektronske naslove so šla lanska elektronska sporočila aktivistke Valerije Podobnik, ki si je nato izbrala še “eno kravico”:

Inšpektorat za javni sektor je pobudo za uvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi nepravilno vodenega postopka odvzema govedi prejel 22. novembra. Upravni inšpektor je nato nadzor izvajal 29. novembra in 7. decembra lani. Pri nadzoru je bil navzoč tudi Fabian Kos, direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v okviru urada. Inšpektor je uradu osnutek zapisnika posredoval 13. decembra, nato so mu iz urada sporočili, da na ugotovitve nimajo pripomb.

Celoten zapisnik (na 22. straneh) je dostopen na povezavi: Zapisnik-

A. L.