Globe in kazni: Občine letno bogatejše za okoli 400 tisoč evrov

V občinskih proračunih so tudi postavke, kjer občine izkazujejo prihodke od prejetih glob in drugih denarnih kaznih. Zbrani podatki za občine na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevsko-ribniškem območju kažejo, da so bili občinski proračuni v letu 2016 obogateni za skoraj 400.000 evrov. Toliko se jim je na račune dodatno steklo zaradi odmerjenih glob in drugih denarnih kazni.

Globe in druge denarne kazni se uvrščajo med nedavčne prihodke. Občine pa s tem denarjem nato lahko razpolagajo kot z vsemi ostalimi sredstvi. Več je denarja iz odmerjenih glob in kazni, več lahko porabijo. Na to postavko se poleg glob, ki pripadajo občinam, knjižijo tudi nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, kjer je izvedena ali se izvaja nedovoljena gradnja. To pomeni, da so v teh postavkah lahko tudi tako imenovane kazni za črne gradnje.

Največ: Novo mesto, Trebnje, Šentjernej in Črnomelj

Podatki finančnega ministrstva kažejo, da je največ denarja iz odmerjenih ter izterjanih glob in drugih denarnih kazni prejela Mestna občina Novo mesto. Sledijo Trebnje, Šentjernej in Črnomelj. Podatki po občinah so zanimivi in razkrivajo, da višina glob in denarnih kazni ni ravno odvisna od velikosti in števila prebivalcev v njih. V podatkih gre za plačane kazni in globe.

Ob milijonskih zneskih v občinskih proračunih gre tu za majhne zneske. Vendar je treba vedeti, da to dodatno udari po žepu prebivalstvo, lahko tudi podjetnike in podjetja.

Prejeta sredstva od glob in drugih denarnih kazni, po občinah:

Zap. št. Občina Znesek
1. Mestna občina Novo mesto 91.755
2. Trebnje 44.214
3. Šentjernej 30.479
4. Črnomelj 26.693
5. Ribnica 26.400
6. Šmarješke Toplice 25.789
7. Dolenjske Toplice 20.289
8. Straža 19.945
9. Sodražica 19.484
10. Škocjan 15.125
11. Kočevje 14.076
12. Šentrupert 13.405
13. Metlika 10.315
14. Žužemberk 10.280
15. Semič 10.178
16. Mokronog – Trebelno   7.770
17. Mirna   4.443
18. Mirna Peč   3.359
19. Loški Potok   1.210
20.  Kostel      754
21.  Osilnica         0

Skupaj:                             395.963

Podatki so iz vzeti iz zaključnih računov občin za leto 2016, kar so zadnje objavljeni podatki na spletni strani Ministrstva RS za finance.

J. M.