Evropski denar za poslovne cone odobren petim občinam

Na razpisu za sofinanciranje ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018 je bilo na voljo 15 milijonov evrov, prijavilo se je 19 občin, odobrenih je bilo 15 projektov v 14 občinah. Skupno bodo občine prejele 11,01 milijona evrov, gre pa za sofinanciranje iz evropskih strukturnih skladov.

Podatki so za celotno Slovenijo, ki se v novem evropskem finančnem obdobju (2014 do 2020) deli na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo. Jugovzhodna Slovenija spada v vzhodno regijo, ki je glede na kazalnike tudi manj razvojno uspešna od zahodne.

Po razpisu so zahodni regiji odobrili 1,71 milijona evrov (za 4 projekte), vzhodni regiji 9,30 milijona evrov, gre za 11 odobrenih vlog.

Sredstva so odobrili naslednjim občinam:

  • Šentjernej – za širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej – sever
  • Mirna – druga faza poslovno industrijske cone Mirna
  • Kočevje – komunalno opremljanje industrijske cone Lik
  • Škocjan – komunalna ureditev poslovne cone GTC Škocjan in
  • Novo mesto – komunalno urejanje obrtno-industrijske cone Livada.

V vzhodni regiji so sofinanciranje odobrili še naslednjim občinam: Cirkulane, Ravne na Koroškem, Žalec, Lenart in Ilirska Bistrica. Najvišji znesek v tej regiji je prejelo Novo mesto (1,55 milijona evrov), najnižji (230 tisoč evrov) pa občina Lenart, ostale občine so vmes.

Glede na program se občinam prizna največ 90 odstotkov upravičenih stroškov investicije, preostalo morajo zagotoviti iz lastnih sredstev. Občina bodo zdaj podpisovale tudi pogodbe in takrat bo nedvomno tudi več znanega o tem.

Denar bo predvidoma izplačan do konca leta 2018.

C. R.