(Ekskluzivno) Šentrupert: Kaj se je dogajalo na seji občinskega sveta, ob koncu katere je župan prebral odstopno izjavo

Župan Andrej Martin Kostelec

Na 17. redni seji Občinskega sveta občine Šentrupert, ki je potekala 31. marca 2021, je bil zelo dolg seznam 23 točk na dnevnem redu, ob koncu trajajoče seje pod točko Razno pa je bila izpostavljena tudi nepričakovana novica, da je župan prebral odstopno izjavo.

O tem je v zadnjih tednih močno odmevalo in se tudi veliko ugibalo o razlogih za županovo odstopno izjavo, s katero je občino postavil v precejšno negotovost. Vendar smo prejšnji teden izvedeli, da je župan Andrej Martin Kostelec z dnem 23. april 2021 preklical odstop.

Iz pregleda dnevnega reda je razvidno, da je bilo na seji z dne 31. marca veliko letnih poročil javnih zavodov, v katerih ima Občina Šentrupert tudi ustanoviteljske pravice. Poleg tega smo ugotovili, da so bile na dnevnem redu zelo pomembne točke za občino in občane Šentruperta, ki pa v medijih niso dobile prostora.

Občinski svet je na predlog župana v prvi obravnavi sprejel Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na območju občine Šentrupert, kar bo pomenilo, da bo tudi Občina Šentrupert imela svojo zdravstveno ambulanto.

Kolikor smo zvedeli, je občina že kupila prostor za zdravstveno ambulanto na nekdanji lokaciji Pošte Slovenije. Vsa dovoljenja so bila že pridobljena s strani pristojnih organov, tako da v kolikor bo občina uspela privabiti zdravnika v kraj, bodo imeli občani zdravnika “pri roki”. Zdravstveni Dom v Trebnjem, kljub temu, da je občina Šentrupert soustanoviteljica, namreč ni prisluhnil prošnjam, da bi zagotovil zdravstveno postajo še za Šentruperčane.

Poleg tega je bil sprejet tudi Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest, z namenom podelitve koncesije, saj na občini niso zadovoljni s storitvami, ki jih zdaj izvaja Komunala Trebnje, d. o. o.

Občinski svet je sprejel še druge pomembne odloke, in sicer:

  1. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta (1 SD OPN).
  2. Odlok o Odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Šentrupert.
  3. Odlok o razveljavitvi odloka o OPPN za novo stanovanjsko sosedsko (Šen-64 SS).

Poročali smo že o Zaključnem računu za poslovno leto 2020, iz katerega je razvidno izboljšanje občinskega finančnega stanja, tako pri znižanju zadolževanja kakor pri izboljšanju premoženjske bilance občine.

Velika zanimivost pa je, kakor smo izvedeli iz zanesljivih virov, da se je pri glasovanju Občinskega sveta za soglasje pri zadolževanju javnega podjetja Komunala Trebnje, d. o. o., v katerem je občina Šentrupert manjšinska ustanoviteljica, dalo začutiti čudno ozračje.

Pričakovano je bilo, da Občinski svet ne bo dal soglasja k zadolževanju, kakor je tudi predlagal župan, vendar so svetniki glasovali obratno.

Iz gradiva je razvidno, da je javno podjetje Komunala Trebnje zaprosilo občinske svete vseh štirih občin ustanoviteljic k podaji soglasja za zadolževanje za investicijo DOLB 2. faza nadgradnje sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso na območje objektov na Cankarjevi in Gubčevi cesti v Trebnjem. Ocena vrednosti investicije znaša 380.000 evrov, od katerih je podjetje pridobilo 121.171,65 evra na razpisu za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezije. Za 250.000 evrov pa se Komunala Trebnje namerava zadolžiti.

Za zadolževanje podjetje potrebuje soglasje občinskih svetov vseh štirih občin ustanoviteljic. Torej, če Občinski svet občine Šentrupert ne bi dal soglasja za zadolževanje, ne bi uspela investicija pri sosedih v občini Trebnje.

Od naših virov smo izvedeli, da so vsaj nekateri svetniki v Šentrupertu prejeli klice z “nagovorom”, naj bi glasovali za soglasje k zadolževanju.

Nekateri prisotni na seji še zdaj ne morejo pozabiti na presenečen obraza župana, ko je preštel glasove, in se sprašujejo, kako je mogoče, da “revna” občina Šentrupert omogoča, da si “bogata” občina Trebnje zagotavlja cenejše daljinsko ogrevanje za svoje občane, ni pa deležna, da se del presežkov v Zdravstvenem domu Trebnje (vsaj svoj soustanoviteljski delež) nameni za zdravstveno ambulanto v Šentrupertu, temveč se nadgrajuje samo zdravstvena oskrba v Trebnjem. To bi bilo sicer primerno za objavo v kakšni rubriki kot mnenjsko-satirična novinarska zvrst.

Kakorkoli že, dobro bi bilo, da bi kakšna preiskava pokazala, če so bili utemeljitve direktorja Komunale Trebnje na seji res tako trdne, da so svetnike prepričale, da glasujejo ZA soglasje k zadolževanju, ali pa so k temu pripomogli predhodni telefonski klici.

M. D.