Ekosistemi: Gorele so zdravilne kamilice

Agencija RS za okolje je na svoji spletni strani objavila 32 strani dolgo poročilo o posledicah požara v obratu Ekosistemi. Po njihovih ocenah požar v obratu Ekosistemi, v Zalogu pri Novem mestu, ki je izbruhnil 20. 7. 2017, ni imel dolgoročnih posledic na onesnaženja zraka.

Zapisali so, da analize rezultatov vzorčenja tal kažejo, da so izcedne vode, ki so nastale pri gašenju požara, vplivale na tla kmetijskega zemljišča južno od obrtne cone. Vsebnosti posameznih onesnaževal v vzorcih tal pa so bile pod opozorilnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh. To pomeni, da se ne pričakujejo škodljivi učinki ali vplivi na zdravje človeka ali okolje.

Rezultati analiz voda so pokazali onesnaženje površinske in podzemne vode z izcednimi/požarnimi vodami in fekalijami. V vzorcu teh voda so bile za posamezne parametre presežene mejne vrednosti iz Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo. V vzorcu je bil določen tudi kofein, ki je značilen za komunalne odpadne vode in nekatera zdravila. Vpliv požarnih/izcednih voda je bil zaznan v Krki, vendar pa nonil-fenol in bisfenola A nista presegli maksimalne dovoljene koncentracije za površinske vode.

V obeh vzorcih vodnjakov so bile prisotne snovi, ki so določene kot nevarne za podzemno vodo in katerih vnos v podzemno vodo je potrebno preprečiti. Prav tako so bile ugotovljene tudi izredno visoke vsebnosti mikroorganizmov fekalnega izvora, ki so presegale celo mejne vrednosti za odpadne vode.

K temu so dodali, da je za preprečevanje nadaljnjega onesnaženja podzemne vode v vodnjakih, reke Krke in tal je nujno potrebno, da se prepreči iztekanje izcednih voda iz območja obrata in uredi kanalizacijsko omrežje.

Pod poročilo, ki je napisano na 32 straneh in ima še 18 prilog, je podpisana dr. Janja Turšič, direktorica Urada za stanje okolja.