Dolenjske Toplice: Znane ugotovitve o pregledu poslovanja občine

(vir: Računsko sodišče RS, poročilo)

Po ugotovitvah revizorjev računskega sodišča Občina Dolenjske Toplice v preteklem obdobju ni poslovala v skladu s predpisi. Revizorji so ugotovili številne nepravilnosti in občini izdali mnenje s pridržkom (t. i. opomin).

Pregledali so pripravo proračuna in zaključnega računa, izplačila dodatkov za delovno uspešnost in dodatkov k osnovnim plačam občinskih uslužbencev, javna naročila, izplačila neprofitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje in druga področja poslovanja. Ugotovili so, da občina na posameznih področjih ni poslovala v skladu s predpisi.

Odgovorna oseba je bil Jože Muhič, nekdanji župan. Direktor občinske uprave je bil Rado Javornik, ki pa ga je zdajšnji župan Franc Vovk že odslovil. Trenutno njegovega naslednika po naših informacijah še iščejo.

Sklep o uvedbi revizije je računsko sodišče sprejelo že 1. decembra 2017, nato so sledili obiski in pregledi revizorjev, veliko časa je vzelo tudi usklajevanje o končnem poročilu. Zdaj je tu, povzetek ugotovitev pa je naslednji:

Občina je proračunske dokumente pripravljala pomanjkljivo. Pomanjkljive so bile tudi objave javnih razpisov in razpisne dokumentacije na področju dodeljevanja tekočih transferjev nepridobitnim organizacijam ter ustanovam.

Revizija je pokazala, da župan ni določil obsega izdatkov za posamezno trimesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti. Ugotovili so tudi, da župan ni imenoval podžupana.

Občina ni mesečno načrtovala likvidnosti proračuna, ni pripravila izračuna prihrankov, ki je podlaga za izplačilo sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. Občina v načrtu razvojnih programov ni načrtovala sredstev za izvedbo investicije.

Občina je v razpisni dokumentaciji za javno naročilo navedla pogoj, ki je v neskladju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, za podizvajalca pa je navedla zahtevo za predložitev enakih referenc in finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti tudi ponudnik, oziroma je omejila dokazovanje referenc le na ponudnika, ne pa tudi s podizvajalci.

Občina pa je dodelila in izplačala del sredstev tekočih transferjev brez izvedbe javnega razpisa. Sklepe oziroma odločbe o izboru prejemnikov sredstev tekočih transferjev pa je izdal direktor občinske uprave, ne da bi ga župan za to pooblastil. Strokovna komisija pa ni vodila zapisnika o odpiranju vlog.

Ugotovili so tudi, da je občina obravnavala vlogi na področju drugih programov in projektov, ki nista bili oddani v roku iz javnega poziva. Pogodba o dodelitvi sredstev ni vsebovala vseh obveznih sestavnih delov.

Na področju zadolževanja pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine niso bili določeni pogoji, pod katerimi se lahko zadolžujejo.

Občina po mnenju revizorjev tudi ni v celoti izvajala nadzora nad zadolževanjem pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine.

Računsko sodišče zdaj od občine zahteva predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Podali so tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.

Župan občine Dolenjske Toplice Franc Vovk je včeraj pojasnil, da so bile nekatere nepravilnosti v času izvajanja revizije že odpravljene. Poročilo pa razume predvsem kot napotek za delo v prihodnosti, vsa priporočila pri sedanjem poslovanju pa že upoštevajo.

A. L.