Dolenjske Toplice: Visoko zastavljeni cilji novega župana

Dolenjske Toplice

V sredo se bodo na 4. redni seji sešli člani občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice, obravnavali bodo občinska proračuna za leti 2019 in 2020. Iz dokumentov je razvidno, da novi topliški župan Franc Vovk v štirih letih načrtuje za kar 10,91 milijona evrov investicij. Letos pa bo za to namenjenih več kot dve tretjini načrtovanih odhodkov.

Franc Vovk, novi župan Občine Dolenjske Toplice (vir: FB)

Iz proračuna za letošnje leto je razvidno, da občina načrtuje prihodke v višini 5,28 milijona evrov in odhodke v višini 7,06 milijona evrov. Poraba bo višja od prihodkov, načrtovani proračunski primanjkljaj je v višini 1,78 milijona evrov. Pokrili ga bodo z obstoječimi viri, dodatno zadolževanje je predvideno le v višini 798.488 evrov, in sicer za izgradnjo čistilne naprave.

Med prihodki pričakujejo tudi 1,1 milijona evrov iz evropskih skladov.

Letošnji občinski proračun je izredno investicijsko naravnan. Kar 4,5 milijona evrov ali 63,7 odstotka vseh odhodkov namenjajo za investicije.

Večji projekti v letu 2019

Zato smo preverili, kaj vse imajo v načrtu oziroma kateri so večji projekti, ki jih zaključujejo.

V letu 2019 bo šlo kar 955 tisoč evrov za izgradnjo čistilne naprave in ZRC Dolenjske Toplice. V letu 2020 je za ta projekt načrtovanih še 62 tisoč evrov, skupna vrednost projekta pa je 1,18 milijona evra. Začetki tega segajo že v leto 2013.

Letos se zaključuje tudi projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine, za občino Dolenjske Toplice vreden 9,9 milijona evrov. Od tega bo občina letos plačala 2,7 milijona evrov, v letu 2020 pa še slab milijon evrov. V celotnem projektu je dobrih 3 milijone evrov občinskih sredstev, preostanek so evropska in državna sredstva.

Kar 210 tisoč evrov bo šlo letos za obnovo atletske steze in športnih površin. V letošnjem letu bo končana tudi cestna povezava Pionirske in Roške, skupna vrednost te investicije je 127.670 evrov. Letos se bodo zaključila tudi dela pri ureditvi križišča v Podhosti, v proračunu je za to predvidenih še 39 tisoč evrov, doslej pa je bilo za to porabljenih že 155 tisoč evrov. Za vzdrževanje osnovne šole letos namenjajo 65 tisoč evrov.

Načrtovane investicije do leta 2022

Proračun je vedno tesno povezan tudi z načrti v prihodnjih letih. Kaže pa tudi, kaj vse aktualni župan načrtuje.

Iz Načrta razvojnih programov občine do leta 2022 je razvidno naslednje:

 • Veliko pozornosti bo namenjenih vzdrževanju in gradnji občinskih cest, za kar je do leta 2022 predvidenih kar 1,5 milijona evrov.
 • V načrtu je ureditev pločnika Sela – Podturn, glavnina bo izplačana v letu 2020, celotna vrednost je načrtovana pri 212.914 evrih.
 • Še dodatnih skoraj 210 tisoč evrov bo namenjenih za urejanje pločnika v Podturnu, kjer se bodo dela predvidoma začela v letu 2021 in končala v letu 2022.
 • V načrtu je tudi ureditev pločnika Podturn – Grič v vrednosti dobrih 156 tisoč evrov, dela bodo potekala v letih 2021 in 2022.
 • Za cesto v stanovanjsko naselje Cviblje – 2. faza je načrtovanih dodatnih 212 tisoč evrov, dela bodo potekala v letih 2021 in 2022.
 • Nadaljevala se bodo dela na razbremenilni cesti III. faza (ob šoli), kjer občina načrtuje porabo 180 tisoč evrov. Za II. fazo pa še 215 tisoč evrov. Dela bodo potekala predvsem v letih 2021 in 2022.
 • Za avtobusno postajališče Soteska občina načrtuje skoraj 225 tisoč evrov, glavnino v letih 2021 in 2022.
 • Za kolesarsko povezavo Novo mesto – Straža – Dolenjske Toplice načrtujejo porabo v višini 1,7 milijona evrov, večinoma v letih 2021 in 2022, pri tem bo skoraj 1,3 milijona evrov državnih sredstev.
 • V okviru turistične promocije 150 tisoč evrov načrtujejo še za projekt Kočevska – dežela gozdov, denar za to bo večinoma iz eu-skladov in državnega proračuna.
 • Za vzdrževanje lokalnih cest občina letno namenja po 30 tisoč evrov. Za vzdrževanje javnih poti in mostov pa dobrih 40 tisoč evrov. Za javno razsvetljavo je letno načrtovana poraba v višini od 20 do 33 tisoč evrov.
 • Občina ima v načrtu še izgradnjo kanalizacije Gradišče v vrednosti 370 tisoč evrov, glavnina del bo izvedena v letih 2021 in 2022.
 • V načrtu je tudi projekt Obnova Hudičevega turna in parka v Soteski, za kar načrtujejo 250 tisoč evrov, od tega 80 tisoč iz državnega proračuna.

In zelo pomembno. Občina načrtuje izgradnjo novega vrtca. Dela bodo potekala v letih 2021 in 2022, trenutno je projekt ocenjen na 585 tisoč evrov.

Skupno občina v letu 2019 za investicije načrtuje 4,4 milijona evrov, v letu 2020 bo tega 1,88 milijona evrov, v letu 2021 dodatnih 2,46 milijona evrov in v letu 2022 še 2,15 milijona evrov.

V štirih letih je za investicije načrtovanih skupno 10,91 milijona evrov. Od tega načrtujejo 7,02 milijona evrov lastnih (občinskih) sredstev, preostanek pa iz evropskih skladov in državnega proračuna. Načrti so res zelo ambiciozno zastavljeni.

J. M.