Delničarjem Krke rekordna dividenda

Krka v Novem mestu (foto: Krka, d. d.)

Na včerajšnji skupščini delničarjev Krke, tovarne zdravil, iz Novega mesta  so za člane nadzornega sveta v prihodnjem petletnem obdobju izvolili Mateja Lahovnika, Borisa Žnidariča, Julijano Kristl in Jožeta Mermala. Dr. Lahovnik, nekdanji minister za gospodarstvo, je bil izvoljen na novo, ostali člani so bili že doslej. Petletni mandat novih nadzornikov se začne 21. avgusta 2020.

Na skupščini so med drugim odločali tudi o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 in odločili, da se delničarjem izplača dividenda v višini 4,25 evra bruto na delnico, kar je 32,8 odstotka več kot lani.

Sprejeti sklepi skupščine

Delničarji so na skupščini sprejeli sklep, ki ga je predlagal delničar Jože Colarič, da se bilančni dobiček za leto 2019 v višini 270.870.010,09 evra uporabi za naslednje namene:

  • za dividende (4,25 evra bruto na delnico): 133.273.523,00 evra;
  • za druge rezerve iz dobička: 68.798.243,54 evra;
  • za prenos v naslednje leto: 68.798.243,55 evra.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 23. julija 2020, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD –Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 22. julij 2020.

Delničarji so potrdili in odobrili delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 in jima podelili razrešnico. Potrdili so tudi sklep o podelitvi pooblastila upravi družbe za pridobivanje in odsvojitev lastnih delnic.

Upravo so za naslednjih 36 mesecev pooblastili, da lahko pridobiva lastne delnice, vendar skupni delež vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe, torej 3.279.344 delnic družbe; skupni delež pa vključuje tudi delnice, ki jih ima družba že v lasti.

C. R.