Črnomelj: Sprejet proračun za leto 2023

Četrta redna seja črnomaljskega občinskega sveta, 23. februar 2023 (vir: občina)

Člani Občinskega sveta občine Črnomelj so se včeraj sestali v sejni sobi Občine Črnomelj. Obravnavali so 11 točk dnevnega reda.

Na seji so člani sveta sprejeli proračun za leto 2023, ki je tudi letos rekorden.

Za leto 2023 je ponovno planiran rekorden proračun v višini skoraj 27 milijonov evrov prihodkov in 30 milijonov evrov odhodkov. Od tega je kar 54 odstotkov investicijskih odhodkov. Največ sredstev je namenjenih za področje izobraževanja.

Največja investicija, tudi na državnem nivoju, je izgradnja nadomestne Osnovne šole Loka Črnomelj. Med večjimi investicijami je planirana tudi obnova in dograditev Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš.

Velika rast investicij v letu 2023 je predvidena še na področju gospodarstva, in sicer za namene nadaljnje ureditve poslovne cone TRIS Kanižarica, saj je občina pridobila evropska sredstva.

Na področju zdravstva je največja investicija v izgradnjo urgence in laboratorija v Zdravstvenem domu Črnomelj. Na področju varovanja okolja in naravne dediščine sta med večjimi investicijami v letu 2023 dokončanje izgradnje kanalizacije v Črnomlju in kanalizacija Dobliče, s katero bi tudi zavarovali habitat črne človeške ribice.

V zadnjih letih je tako viden pozitiven trend rasti investicij glede na pretekla leta. Občina Črnomelj je bila uspešna na več razpisih za pridobitev državnih in evropskih sredstev, kar ji je omogočilo pridobitev dodatnih sredstev za pokrivanje investicij.

Na seji občinskega sveta so člani sprejeli še elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin, sprejeli letni program športa v občini in spremembe pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš zaradi novo oblikovane krajevne skupnosti Tanča Gora.

Vir: crnomelj.si

A. L.