Črnomelj: Problematika osnovnih šol v občini: nekaterim vse, drugim (skoraj) nič

(vir: pixabay.com)

V občini Črnomelj je šest osnovnih šol: tri v Črnomlju, na Vinici, v Starem trgu ob Kolpi in Dragatušu. Iz njihovih poročil je razvidno, da imajo le v eni šoli prav vse, kar želijo, v največji šoli v občini, v Loki, sredi mesta, nimajo interneta, v Dragatušu je stavba prekrita z azbestno kritino, za Loko in Stari trg pa občina lani ni imela denarja niti za to, da bi v šolah zamenjali vhodna vrata.

Občinski svet je maja na seji obravnaval poročila o poslovanju za vsako šolo posebej. Pri pregledovanju poročil so nas presenetile velike razlike med šolami, navsezadnje gre za isto občino, ki navsezadnje niti ni tako zelo velika.

Osnovna šola Vinica: ravnateljica mag. Ines Žlogar

V zaključenem šolskem letu je šolo obiskovalo 145 učencev, imeli so 9 razredov. V okviru šole je deloval še vrtec z 52 otroki. Na šoli je bilo skupno 36 zaposlenih, od tega 19 šolskih delavcev, 7 za potrebe vrtca in 10 administrativno tehničnih delavcev. Lani so porabili 969.625 evrov.

Veliko denarja so namenili za ohranjanje obstoječega stanja v šoli in v vrtcu. Zamenjali so razsvetljavo v sanitarijah, obnovili šolsko igrišče in njegovo okolico, stavbo vrtca in šole so priključili na kanalizacijsko omrežje. Prebelili in obnovili so talne črte v telovadnici, zamenjali termostatske mešalne ventile ter celovito prenovili vodovodni sistem v vrtcu, kjer so tudi zamenjali kopalno kad v skupini najmlajših. Kupili so opremo za pisarno, knjige, učbenike, športne pripomočke, tri tiskalnike, računalnik in podobno. Vse so natančno našteli. Za nakup osnovnih sredstev in drobnega materiala so odšteli 19.437 evrov, za investicijsko-vzdrževalna dela pa 21.799 evrov, skupno 41.236 evrov.

Kot problematiko so izpostavili, da je trenutno v najslabšem stanju šolska kuhinja, ki je potrebna celovite obnove. Oprema je stara, okvare so pogoste, popravila pa zelo draga. Star je tudi šolski kombi, kar 13 let, navajajo, da bo »treba načrtovati nakup novega v letu 2018«. Za leto 2017 niso imeli v načrtu pomembnejših obnov, razen nakupa pralnega stroja za vrtec, vse pa je seveda pomembno z denarjem. Na razpolago za leto 2017 so imeli le 7.500 evrov za takšne stvari, od tega jim bo občina zagotovila 3.634 evrov.

Osnovna šola Stari trg ob Kolpi – ravnateljica Mojca Butala

Stavba OŠ je bila zgrajena leta 2003 na mestu starega skednja. OŠ obiskujejo učenci iz krajevne skupnosti Stari trg ob Kolpi v občini Črnomelj in iz krajevne skupnosti Poljanska dolina v občini Kočevje. Šolski okoliš je velik in razvejan, saj je to edina OŠ med Kočevjem, Vinico in Črnomljem.

OŠ je imela v letu 2016 na voljo 496.522 evrov. Občina Črnomelj je šoli nakazala 106.464 evrov, občina Kočevje 31.502 evrov, ostalo je šlo iz ministrstva za šolstvo. Lani so plačali tudi sodno določeno odškodnino, za kaj je šlo, niso navedli. Je pa nadalje zapisano, da so jim stroške povečali tudi pravdni stroški (za 3.450 evrov). Imeli so težave z nelikvidnostjo. Na to so vplivali tudi stroški za zdravniške preglede zaposlenih, stroški šolskih prevozov na tekmovanje in zdravniške preglede ter nepokrita sredstva za nabavo novih učbenikov tako za učence kot učitelje. Iz ministrstva niso dobili denarja za nakup učbenikov iz učbeniškega sklada. Občina jim ni odobrila denarja za nakup novih vhodnih vrat v šolo. Razvidno je, da s tem, kar krije ministrstvo, ne morejo kriti vseh stroškov, ki jih imajo, da bi zagotovili normalno delo v šoli. Zato so tudi lani organizirali dobrodelno prireditev Večer igre in skečev, ki pa je bila bistveno slabše obiskana kot leto prej. Načrtovana je bila tudi uvrstitev stavbe v energetsko sanacijo, vendar je »načrt, žal, spodletel«. Občina Črnomelj jim je lani plačala le beljenje prostorov šole.

Lani so dobili nov računalnik z zaslonom in LCD projekt ter kupili tri zmogljivejše računalnike, ki jih uporabljajo učenci. Občino so zaprosili za nova vhodna vrata, kar jim ni bilo odobreno. Načrtovana je bila tudi uvrstitev stavbe v energetsko sanacijo, vendar je »načrt, žal, spodletel«.

V sklopu šole deluje tudi enota vrtca, od aprila je vpisanih 23 otrok. V šoli pa so imeli 5,5 oddelka. Januarja je bilo na šoli 33 otrok. V vrtcu sta 2 vzgojiteljici in 1,5 pomočnice vzgojiteljice. V šoli pa 13 strokovnih delavcev in 6 delavcev tehničnega kadra. Vsi oddelki so kombinirani.

OŠ Komandanta Staneta Dragatuš: ravnatelj Stanislav Dražumerič

Zaposlenih je 33, imajo 8 oddelkov OŠ in 116 učencev. Ob tem so 3 enote vrtca, v katerih je 52 otrok. Na voljo so imeli 955.916 evrov, okrog 50.000 manj od načrtovanih, od tega so prejeli okrog 273 tisoč od občine Črnomelj.

V točki Problematika je zapisano, da si prizadevajo zagotavljati čim boljše pogoje za delo in izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa (za otroke in zaposlene), »a jim zaradi finančnih težav ustanovitelja – Občine Črnomelj, to ne uspeva tako, kot si želijo. Opozarjajo, da so »prostori v starem delu šole zelo slabi – manjkata specializirani učilnici in večnamenska učilnica«. V vrtcu bi potrebovali še eno igralnico, zbornico za vzgojiteljice, kabinet in shrambo za igrače. Kuhinja z opremo vred je zastarela in potrebna prenove. Prostor za knjižnico je premajhen in ne ustreza normativom in standardom za to dejavnost. Dograditi bi bilo treba multimedijsko učilnico. Poslovni prostori – zbornica, tajništvo in ravnateljeva pisarna – so premajhni in ne zagotavljajo normalnih delovnih pogojev. Učitelji se ne morejo pripravljati na pouk. Prostore bi bilo treba prav tako dograditi.

Streha dragatuške šole prekrita z azbestno kritino, okna stara več kot 50 let

Tudi streha, ki pokriva ta del šole, je neustrezna, saj je prekrita z azbestno kritino, ki je prepovedana in zdravju škodljiva, zato bi jo bilo nujno potrebno zamenjati z novo. Šolska stavba je tudi energetsko zelo potratna, saj nima izolacijske fasade, večina oken pa ne ustreza sodobnim standardom. Nekatera so stara več kot 50 let. Stavbo bi bilo treba energetsko sanirati, obnoviti in dograditi stari del šole, s čimer bi zagotovili normalne prostorske pogoje za delovanje šole in vrtca. Potrebovali bi vsaj 12 učilnic, imajo jih 9. Čez dve četi, ko bo število oddelkov 9 (zdaj jih je 8), bodo imeli še večje prostorske težave in bodo prisiljeni organizirati dvoizmenski pouk. Tako bodo ena redkih, ne če edina šola v Sloveniji, kjer bo pouk potekal dvoizmensko.

Vodstvo šole je v stalnem stiku z ustanoviteljem in opozarja na pomanjljivosti. Izdelani so projekti. »Žal občina ne more zagotoviti vseh potrebnih sredstev, ki bi bila nujno potrebna, zato investicijsko vzdrževalna dela potekajo počasi, postopoma in po dogovoru,« je v poročilu zapisal ravnatelj.

OŠ Dragatuš nima dovolj denarja niti za nakup vse potrebne opreme, učil in učnih pripomočkov. Razkorak v opremljenosti šol glede na lokacijo se iz leta v leto povečuje.

Večji del opreme v starem delu šole je star, dotrajan, pripeljan na šolo tudi z drugih šol in ustanov, kjer so ga zaradi dotrajanosti ali prenavljanja odpisali. V OŠ Dragatuš se tudi v prejšnjih letih ni vlagalo v opremo in učila, zato šola na tem področju zaostaja za ostalimi šolami v občini.

Osnovna šola Loka Črnomelj: ravnateljica Damjana Vraničar

V OŠ je 75 zaposlenih, v šoli je 527 otrok, od tega 31 v Adlešičih in 18 v Gribljah. V letu 2016 so imeli na voljo 2,242.452 evrov, od tega jim je občina Črnomelj namenila 189.817 evrov, prispevki staršev pa so bili 122.520 evrov. Ostalo je krilo ministrstvo.

Šola upravlja s štirimi stavbami, ki so iz razičnih časovnih obdobij. Stavba šole v Loki je bila zgrajena leta 1967, leta 1980 je bila zgrajena kuhinja, leta 1967 zgrajeno telovadnico pa so preuredili v jedilnico. Šola nima lastne telovadnice, zato imajo učenci pouk športa v dvorani Srednje šole Črnomelj, izvaja pa se tudi na igrišču NK Bela krajina. Stari del šole iz leta 1967 je močno načet, energetsko potraten in se ga ne da sanirati. Leta 2015 so obnovili le nevarno streho v jedilnici šole.

OŠ Loka nima lastne kurilnice. V letu 2016 so imeli v načrtu zamenjavo vhodnih vrat, ki so dotrajala, vendar ni bilo denarja.

Nimajo interneta: Nerealizirana je ostala priključitev v brezžično internetno omrežje na matični šoli v Loki. Tudi panojev na hodniku v novem delu šole, na primer, niso mogli zamenjati.

Lani so želeli zamenjati peč za ogrevanje v podružnici Griblje, kar jim ni uspelo. Učila po planu, posodabljanje šole z učili, pripomočki, knjižničnim fondom je bilo le delno izvedeno. Celo vseh prostorov niso mogli prebeliti, ker ni bilo denarja.

Občina ima v svojih programih v prihodnjih letih načrtovano investicijo v OŠ Loka Črnomelj. Na šoli upajo, da bodo pridobili finančna sredstva za gradnjo nove šole, projekt za pripravo gradbenega dovoljenja je bil februarja 2017 v zaključni fazi. Zgradili naj bi nadomestno gradnjo šole Loka – stari del, ki je star 50 let.

Osnovna šola Milke Šobar Nataše: ravnatelj Matjaž Barič

Posebej opozarjajo na nevaren prometni režim v okolici šole. Nujno bi potrebovali urejeno dovozno ulico, ki bi zagotavljala ustrezno prometno varnost za učence s posebnimi potrebami. Dovozna pot – ulica nima pločnika, je preozka, asfalt je uničen. To pomeni, da se dnevno srečujejo z nevarnostmi. Ob tem je za učence sosednje šole poskrbljeno, ti imajo zgrajen tunel za prehod ceste.

V letu 2017 jim je bila obljubljena izgradnja povezovalnega hodnika med šolo in prostori nekdanjega dijaškega doma in izgradnja sanitarij za invalide, saj so edina šola, ki izvaja prilagojene programe v Sloveniji, morda tudi v Evropi, ki nima tega urejenega. Glede na to, da je že polovica leta blizu, pa se bojim, da zadeva ne bo realizirana v letošnjem letu, je v poročilu zapisal ravnatelj Matjaž Barič.

Zapisal je še, da bi nujno potrebovali nov kombi, notranje dvigalo za invalide in omare. Del omar je star že več kot 40 let. Barič je ob koncu poudaril, da je njihova šola vsako leto finančno prikrajšana glede na ostale šole v občini.

Nujno bi potrebovali tudi parkirišče, za katerega je načrt že narejen. »Na žalost pa se Občina Črnomelj izgovarja na arheološka izkopavanja, ki naj bi bila predraga.«

Šola izobražuje otroke s posebnimi potrebami. Lani je bilo vpisanih 63 učencev, od tega 37 Romov. Imajo 32 zaposlenih, od tega 23 strokovnih delavcev. Strokovno pomoč nudijo tudi ostalim osnovnim šolam v Beli krajini. Na voljo so imeli 839.277 evrov. So tudi edina šola v občini Črnomelj, kjer se pouk izvaja kar v 4 stavbah (matična šola, prostori nekdanjega dijaškega doma, športna dvorana OŠ Mirana Jarca in OŠ Mirana Jarca). Temu je tako zato, ker nimajo dovolj lastnih učilnic, nimajo kuhinje in nimajo jedilnice.

OŠ Mirana Jarca: ravnatelj Boris Mužar

V OŠ je 50 zaposlenih, od tega 38 učiteljev in 12 administrativno-tehničnih delavcev. Na šoli je 356 otrok. So v bistvu sosednja šola prej imenovane Milke Šobar Nataša. Loči ju je cesta. Lani so porabili 1,847.040 evrov. To je glede na poročilo tudi edina šola brez vsakršnih težav, vse je urejeno, denarja je za vse dovolj. Ostalih težav, kot jih imajo druge šole v občini Črnomelj, pa očitno v tej šoli nimajo. Lani so kupili 6 računalnikov, 6 projektorjev, 4 klimatske naprave, 3D tiskalnik, interaktivno tablo, pomivalni stroj in dodatke za sekljalnik zelenjave. Ravnatelj je pri problematiki šole zapisal le, da se pri svojem delu »srečujejo z vedno bolj zapleteno vzgojno, socialno in gospodarsko problematiko sodobnega sveta«.

Vir: Gradivo za 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj, Poročila posameznih šol za leto 2016.