Črnomelj: Pridobili državna sredstva za izgradnjo gozdne ceste Cirnik – Banova rupa

(vir: občina)

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je občini Črnomelj aprila izdala odločbo, s katero je ta upravičena do sofinanciranja izgradnje načrtovanje gozdne ceste Cirnik – Banova rupa v višini 86.683,85 evra. Vrednost celotnega projekta znaša 176.112,40 evra (z DDV).

Društvo lastnikov gozdov ob Kolpi in Lahinji si je več kot desetletje prizadevalo za izgradnjo gozdne ceste, ki bi povezala območje od Zilj do Adlešičev.

V tem obdobju so velik del te povezave že uredili preko Agrarne skupnosti Zilje – Balkovci, neurejeno pa je območje, ki se razteza iz smeri Adlešičev, to je odsek Cirnik-Banova rupa. V letu 2021 je Občina Črnomelj pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za projekt »Izgradnja gozdne ceste Cirnik – Banova rupa« in zbiranju soglasij lastnikov zemljišč po katerih poteka del načrtovane gozdne ceste. V januarju 2022 je bila podana vloga na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2021.

Načrtovana gozdna cesta Cirnik – Banova rupa bo izvedena v dolžini 2050 m, širina ceste bo 4 m in širina vozišča 3 m. Z izgradnjo gozdne ceste bo lastnikom gozdov, ki tangirajo na to cestno povezavo, omogočena sečnja in spravilo lesa iz do sedaj težje dostopnih območij gozda. Gospodarjenje z gozdom bo na obravnavanem območju zato bolj racionalno in varno.

Investicija bo pozitivno vplivala tudi na optimizacijo spravilnih razdalj in spravilnih stroškov ter omogočila višje prihodke na kmetijah, katerih gozdne parcele bo odprla.

Poleg prevladujočega gozdnogospodarskega pomena bo načrtovana gozdna cesta imela tudi manjši javni pomen (do 20 %), saj bo omogočila dostop obiskovalcem gozda, so sporočili z Občine Črnomelj.

A. L.