Črnomelj: Občinski svetniki predvsem o delovanju zavodov

27. redna seja Občinskega sveta Občine Črnomelj (vir: občina)

Člani črnomaljskega občinskega sveta so se včeraj sestali v dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj. Na dnevnem redu 27. redne seje je bilo 26 točk.

Vsebinsko so prevladala letna poročila javnih zavodov za leto 2021.

Sprejeli so nov pravilnik o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine in objektov tradicionalne tipologije na območju občine Črnomelj in se seznanili z informacijo glede bioplinarne Lokve pri Črnomlju.

Glede na spremembo predpisov s področja varstva okolja je Ministrstvo za okolje in prostor dolžno po uradni dolžnosti preveriti izdana okoljevarstvena dovoljenja za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega med njimi je tudi bioplinarna Lokve pri Črnomlju. Župan Občine Črnomelj enkrat mesečno kontaktira Ministrstvo za okolje in prostor glede odprtja postopka preverjanja izdanega okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje bioplinarne Lokve pri Črnomlju in možnostih vstopa Občine Črnomelj v postopek. Občinski svet občine Črnomelj se je z informacijami v zvezi z delovanjem bioplinarne Lokve pri Črnomlju seznanil in podprl aktivnosti župana in strokovnih služb OU v vseh pridobivanjih informacij in prizadevanjih za rešitev te problematike.

Na seji je bil sprejet tudi nov Pravilnik o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine in objektov tradicionalne tipologije na območju občine Črnomelj. Občina Črnomelj je namreč sofinancirala obnovo kulturnih spomenikov in objektov registrirane dediščine na območju občine Črnomelj na podlagi Pravilnika o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Črnomelj, obnovo objektov ter izvedbo drugih ureditev v mestnem jedru Črnomlja pa na podlagi Pravilnika o sofinanciranju prenove fasad, streh in drugih ureditev v starem mestnem jedru Črnomlja. S sprejemom predmetnega pravilnika bo občina poenotila pristop in izvedbo združila z enotnim javnim razpisom in postopkom vodenim s strani ene komisije.

Člani so se na seji seznanili z letnimi poročili Belokranjskega muzeja Metlika, Osnovne šole Loka Črnomelj, Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, Osnovne šole Stari trg ob Kolpi, Osnovne šole Vinica, Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, Zdravstvenega doma Črnomelj in Razvojno informacijskega centra Bela krajina, vse za leto 2021.

Občinski svetniki so potrdili tudi Zaključni račun občine Črnomelj za leto 2021, iz poročila pa je razvidno, da se v občini izvajajo številne investicije.

A. L.