Črnomelj: Občina mora zagotoviti, da so pogoji za delovanje vrtca zagotovljeni ves čas

Majer, Črnomelj: Na levi strani razpadajoča stavba nekdanje vojašnice, na desni strani otroški vrtec v kontejnerjih, vmes pa ogromno blatnega vozišča in parkirišča. (Foto: Moja Dolenjska, 13. 11. 2017)

Vrtec na črnomaljskem Majerju, kjer je v dotrajanih kontejnerjih v dnevnem varstvu 31 otrok v starostni skupini od enega do dveh let, zelo razburja. Ustanoviteljica vrtca je občina, ki mora po navedbah resornega ministrstva zagotoviti, da so pogoji za prostor in opremo vrtca zagotovljeni ves čas njegovega delovanja. Odgovornost za to je torej na občinskem vodstvu. 

Opozorila, da enota vrtca na Majerju, v Črnomlju bolj znanem kot nekdanjem območju JLA, niso nova, vendar so bila doslej vedno preslišana. Ali, kot je na svojem Facebook profilu zapisala občinska svetnica Maja Kocjan, ki je članica občinskega sveta od leta 2014, to je v tem mandatu, je županja Mojca Čemas Stjepanovič na tovrstna opozorila vedno odgovarjala, da starši pretiravajo. Po javnem pismu, ki ga je županji zdaj poslal eden od staršev, Darjan Grudnik, in v katerem opozarja na nevzdržne razmere na Majerju, pa je županja za naš portal uvodoma zapisala, da ima vsak pravico do svojega mnenja, da pa se z napisanim mnenjem ne strinja. Zdaj pa so stvari eskalirale, pod spletno peticijo, s katero starši med drugim zahtevajo umik enote iz Majerja, je že okoli 500 podpisov.

Začasna rešitev za potrebe otrok beguncev

Začetki vrtca, če temu lahko tako rečemo, segajo v čas po letu 1990, ko so bili zabojniki postavljeni za potrebe takratnih begunskih otrok. Šlo je za čas, ko je v sosednjih republikah nekdanje skupne države divjala vojna in je Slovenija sprejela številne begunce. V občini Črnomelj so bili ti večinoma nastanjeni v črnomaljski vojašnici, iz katere so pred tem odšli vojaki JLA. Dodajmo, da je stavbo nekdanje vojašnice Ministrstvo za obrambo Občini Črnomelj podarilo že leta 2007, od takrat dalje pa se z njo ni zgodilo nič. Stavba propada, Čemas Stjepanovičeva je županja od leta 2010. Če se vrnemo k vrtcu, rešitev na Majerju je bila zamišljena kot začasna. Pozneje pa je takratno vodstvo vrtca (črnomaljski vrtec je do pred nekaj leti, okoli 35 let, vodila Dragica Valenčič) enoto na Majerju leta 2000 vpisalo v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje.

Z resornega ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so nam pri tem odgovorili, da je vrtec na Majerju ob vpisu decembra 2000 izpolnjeval pogoje za vpis.

Na vprašanje, ali je to, kar zdaj gledamo na Majerju, slovenski standard, pa so nam z ministrstva odgovorili:Standarde za vrtce določa Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Ustanovitelj (občina) pa mora zagotoviti, da so minimalni pogoji za prostor in opremo vrtca ves čas njegovega delovanja tudi zagotovljeni.”

Je ravnateljica res preveč servilna?

Za odgovore smo zaprosili tudi Petro Pezdirc Stopar, zdajšnjo ravnateljico vrtca. Slednja je za časnik Delo priznala, da so prostori skromni in dotrajani, okolica pa neurejena. K temu dodajmo še problematiko otroškega igrišča ob vrtcu, kjer sta edini igrali vrtiljak in odslužene gume. Vendar pa ravnateljici zdaj mnogi očitajo, da je pri svojih zahtevah do občine, kot ustanoviteljice, in njenih vodstvenih struktur preveč servilna. Čeprav je za Delo povedala, da so občino že večkrat opozorili, da bi bilo treba enoto zapreti in poiskati druge prostore, pa tega doslej drugje nismo zasledili.

Kakorkoli, v naslednjih dneh naj bi vrtec obiskali inšpektorji.

V 14 letih se stvari niso premaknile: že izdelana dokumentacija je zastarela in je potrebna nova

V nadaljevanju objavljamo odgovore Petre Pezdirc Stopar, ravnateljice Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, kamor spadajo enote: Majer, Loka, Čardak in Dijaški dom. V tem delu je nismo spraševali o zapoznelih izplačilih plač zaposlenim v vrtcu niti o likvidnostnih težavah, s katerimi se soočajo. O tem bomo poročali posebej.

Kaj je z gradnjo novega dela vrtca, v kateri fazi je? Od kdaj imate že načrte in od kdaj že potekajo pogovori z občino?

Leta 2011 je bil dograjen vrtec na Čardaku za tri oddelke in spremljajoče prostore. Prva faza gradnje vrtca v Loki je bila zgrajena leta 2003. Predvidena je bila tudi II. in III. faza, vendar do realizacije le te ni prišlo.

Ker je dokumentacija za gradnjo zastarala je potrebno pripraviti novo.

Trenutno je v zaključni fazi priprava dokumenta identifikacije investicijskega projekta za nadomestno gradnjo s podrobnim tehničnim opisom projekta »Gradnja Vrtca Črnomelj – Enota Loka – II. faza«. V načrt razvojnih programov občine je uvrščen projekt Gradnja vrtca Črnomelj – II. faza, za kar so v letu 2017 v proračunu občine predvidena sredstva za pričetek izdelave dokumentacije.

Kako komentirate javno pismo starša enega od otrok v vrtcu na Majerju? 

Razumem zaskrbljenost starša in staršev otrok, ki so vključeni v Enoto Majer. Vrtec in starši že dalj časa opozarjamo, da so razmere v Enoti na Majerju zaskrbljujoče.

Sama Enota Majer je bila pred leti tudi načrtovana kot začasna rešitev prostorske stiske, katera pa ostaja že vrsto let.

Mislim, da je čas, da Enota Majer v bližnji prihodnosti zaključi svojo začasno pot.

Kako pa kot ravnateljica komentirate tamkajšnje razmere z vidika zaposlenih in otrok?

V Enoti na Majerju imamo minimalne pogoje, ki pa jih zaposleni v vrtcu sprejemamo in se trudimo čim boljše opravljati vzgojno-izobraževalno delo v danih pogojih. Seveda je želja nas vseh, da bi imeli boljše prostorske in materialne pogoje, s katerimi bi lahko še izboljšali kvaliteto predšolske vzgoje v vrtcu. Igralnice v omenjeni enoti so po kvadraturi manjše kot je zakonsko določeno, zato imamo v enoti tudi znižan normativ otrok, kar pa je iz pedagoškega vidika tudi prednost, saj je v skupino vključenih manjše število otrok in se strokovne delavke lahko več in lažje posvetijo vsakemu posamezniku in skupini. Zaposleni v enoti na Majerju sicer opozarjajo na pomanjkljivosti, vendar pa si delavci vrtca želijo delati v enoti Majer, zaradi njene majhnosti, intimnosti in povezanosti med otroci, starši in delavci.

Probleme prostorske stiske in neprimernih prostorov vidim v rešitvi, ki se ne more zgoditi čez noč, ampak v gradnji novega vrtca, saj je stavba Enote Majer in Loka – stari del dotrajana in potrebna nadomestne gradnje.

Ali so po vašem mnenju razmere za zaposlene in otroke primerne?

Razmere zadostujejo minimalnim pogojem, vendar pa menim, da si otroci in zaposleni zaslužijo boljše pogoje bivanja v vrtcu. Želim si, da Vrtec Črnomelj dobi ustrezno enoto vrtca oz. stavbo, ki bo zadostila potrebam in standardom predšolske vzgoje, katero si otroci, vključeni v vrtec, vsekakor zaslužijo. S tem bi izpolnili tudi dolgoletno vizijo vrtca, ki se glasi: «Polni oddelki pod dvema strehama na Čardaku in Loki s primernimi prostori, okolico, pripomočki in materiali.«

Ali ima enota na Majerju vsa potrebna soglasja in dovoljenja, in če, od koga in kdaj so ta mnenja izdana?

Enota Majer je bila, dne 8. 12. 2000 z odločbo Ministrstva za izobraževanje in šolstvo (MIZŠ) vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

J. M.