Ceste: Dlje od Birčne vasi ne pridejo, Uršna sela pozabljena

Ozka in zelo prometna cesta od Birčne vasi proti Uršnim selom.

Iz odgovora ministrstva za infrastrukturo, ki ga vodi Peter Gašperšič, je razvidno, da temeljitejša obnova ceste in izgradnja pločnikov v naseljih ob cesti Novo mesto – Gaber v večjem obsegu ni predvidena. Izvajali bodo le običajna vzdrževalna dela, pa še to le na sedmini dolžine ceste, v načrtih je le izgradnja pločnika v delu Birčne vasi, še bolj dolgoročno pa je pomaknjena obvoznica v Birčni vasi. Za Uršna sela, Laze in ostale manjše zaselke ob navedeni cesti pa urejanje ceste in pločnikov zaenkrat ni predvideno v nobenih načrtih.

O tem, da je državna cesta na relaciji Novo mesto – Birčna vas – Uršna sela – Rožni Dol – Gaber zelo prometna, ni nobenega dvoma. Cesta je namreč tudi najkrajša cestna povezava med delom Bele krajine in Novim mestom. Vendar je ta ponekod v zelo slabem stanju, še slabše pa je, da ob izjemno gostem prometu v naseljih ob tej cesti ni pločnikov. S tem je ogrožena tudi prometna varnost prebivalcev v teh krajih. Večji naselji, kjer so stvari kritične, pa sta Birčna vas in Uršna sela.

Poslanka Anja Bah Žibert se je zato že pred časom na Petra Gašperšiča, ministra za infrastrukturo, obrnila s posebno poslansko pobudo in vprašanji glede ureditev razmer. Odgovor, kakšne načrte imajo na ministrstvu z urejanjem ceste, je prejela pred kratkim. Iz tega pa je razvidno, da cesta od Novega mesta do Gabra kot celota še dolgo ne bo urejena. Posebno ne dlje od Birčne vasi.

V načrtu običajna nujna vzdrževalna dela na sedmini dolžine

Direkcija RS za infrastrukturo, ki spada pod okrilje Gašperšičevega ministrstva, ima namreč v načrtu vzdrževanje le na okoli 3,5 kilometra ceste (od skupno približno 21 kilometrov). Pa še to se v večjem delu (v dolžini 2,4 kilometra) nanaša le na rezkanje, krpanje udarnih jam, popravilo spodnjega ustroja, obnovo horizontalne signalizacije in popravilo bankin. Na pol kilometra bodo izvajali sanacijo mrežastih razpok, na manj kot pol kilometra pa bodo izvedli preplastitev ceste.

Vrednost vseh del skupaj je ocenjena na zgolj 250.000 evrov, dela so predvidena do junija 2018. Že iz tega je razvidno, da večjih posegov, razen običajnega t. i. pozimskega krpanja lukenj, na navedeni cesti ne načrtujejo.

Birčna vas in tu se vse konča

Iz odgovora, ki ga je minister naslovil na poslanko Bah Žibertovo, je tudi razvidno, da je Mestna občina Novo mesto predlagala ureditev ceste s pločnikom, vendar le od železniške postaje do osnovne šole v Birčni vasi. Projekt je bil uvrščen v proračun, v letu 2018 bo naročena projektna dokumentacija, v letu 2019 pa naj bi bil predviden odkup potrebnih zemljišč za gradnjo. Kdaj bodo stekla dela in kdaj bo cesta s pločnikom zgrajena, pa iz odgovora ministrstva ni razvodno.

Nadalje Mestna občina Novo mesto pripravlja prostorska akta za izgradnjo obvoznice Birčna vas in obvoznice Novo mesto – Šmihel, vendar pa je slednje že del Novega mesta. Oba projekta sta sicer uvrščena v proračun. Z obvoznico Birčna vas bo rešena problematika nivojskega prehoda z železnico in sorazmerno nizkega podvoza pod železniško progo, hkrati pa bo omogočila razvoj obrtno industrijske cone, ki je načrtovana ob bodoči obvoznici.

To so torej načrti za ureditev zelo prometne cestne povezave med Novim mestom do Uršnih sel in naprej proti Rožnemu Dolu ter Gabru, krajema, ki sta sicer umeščena že v belokranjsko občino Semič.

C. R.