Belokranjske občine vloge po neurjih zbirajo do 22. avgusta

Griblje. V neurju s točo poškodovan skedenj. Foto: GZ Črnomelj.

Belokranjske občine (Črnomelj, Metlika, Semič) so začele z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih, zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. in 25. julijem 2023.

Oškodovanci morajo vloge oddati na za to predpisanih obrazcih in vlogi predložiti tudi fotografije. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele do vključno torka, 22. avgusta 2023.

Občinske komisije bodo nato ocenile škodo, regijske komisije za ocenjevanje škode na svojem območju pa bodo kontrolne preglede opravile do 14. septembra 2023. Škodo v gozdovih bo ocenil Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode,
na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za
gospodarski, turizem in šport ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo. Oceno
škode bodo pripravili do 7. septembra 2023.  (vir)

Vloge oddajo oškodovanci na predpisanih obrazcih, in sicer:

  • Za prijavo škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih uporabite:

Obrazec 1: Ocena škode na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, povzročene po naravni nesreči.

POZOR – škoda pridelkov na kmetijskih zemljiščih se NE popisuje, popisuje se zgolj škoda na zemljiščih kot takih.

  • Za prijavo škode na stavbah – v celoti uničen objekt uporabite:

Obrazec 3: Ocena škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (obrazec se uporablja za uničene stavbe).

  • Za prijavo delne škode na stavbah uporabite:

Obrazec 4:
Osnovni obrazec 4 – ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči,

Dodatni obrazec 4

Navodila za izpolnjevanje obrazca 4

  • za vsako poškodovano stavbo je treba oddati svojo vlogo,
  • za oceno škode v točki 4 se v stolpec A vpiše šifra za tipično skupino del – upoštevajo se šifre za posamezna dela, ali materiale iz priloženega šifranta B.

POZOR – vpiše se seznam del, ali materialov za vrnitev v prvotno stanje (ne sanacija).

  • Za prijavo škode na gradbeno inženirski infrastrukturi uporabite:

Obrazec 5: Ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči.

Popolne vloge z zgoraj navedenimi  prilogami oškodovanci oddajo na naslovih občin, in sicer:

  • v sprejemni pisarni, v času uradnih ur,
  • v poštni nabiralnik pri vhodnih vratih v prostore občine,
  •  po pošti na naslov posamezne občine

Upoštevale se bodo vloge prispele v vložišče občine do vključno torka, 22. avgusta 2023. Za dodatne informacije se lahko v času uradnih ur pokliče na občino (Črnomelj, Metlika in Semič).

Po sprejetju sklepa Vlade RS o potrditvi ocene škode bodo občine prejete vloge predale Uradu RS za zaščito in reševanje, le ta pa pristojnemu ministrstvu v nadaljnje reševanje.

Vsaka od občin ima na svoji strani objavljeno sporočilo, ta se po vsebini razlikujejo. Občina Črnomelj je objavila na spletni strani: crnomelj.si

M. D.