Stražo in Šentjernej pregledujejo, na Šentrupert pozabili, Ribnico in Trebnje so imeli radi, pri ostalih kakor kje!

Revizorji računskega sodišča so bili doslej najpogosteje v Ribnici in Trebnjem, za Semič (pregledovali so zadolževanje) in Šmarješke Toplice (revidirali so poslovanje občine) so izdali po eno poročilo, v Žužemberku pa so pregledovali le dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012. V Šentrupertu jih še ni bilo.

Preverili smo, v katerih občinah z našega območja je Računsko sodišče RS že opravilo revizijo pravilnosti poslovanja, kaj so pregledovali in za katero leto. Včeraj smo objavili prvi ugotovitve za prvi del občin, danes objavljamo še preostale. Med vsemi občinami so revizorji tokrat najbolj »ljubili« Ribnico, Šentrupert pa – kot edino občino na našem območju – izpustili.

Ribnica: Revizorji so izdali 10 revizijskih poročil, od tega 3 za regionalni sklad

V Ribnico so revizorji, kot je videti, radi zahajali. Najprej so preverjali pravilnost porabe sredstev v letu 1997 v Upravni enoti Ribnica, s poudarkom na morebitni problematiki pri delovanju upravne enote. Poročilo so izdali 4. decembra 1998. Nadalje so opravili revizijo pravilnosti poslovanja v letih 2000 in 2001 za Občino Ribnica, ugotoviti so želeli, če je občina poslovala pravilno. Sklep so izdali 28. januarja 2002. Nadalje so izvajali revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja Osnovne šole dr. Franceta Prešerna, Ribnica, v letu 2003, poročilo pa so izdali 3. 2. 2005.

Podobno kot v nekaterih drugih občinah so tudi tu opravili revizijo pravilnosti določanja in izplačevanja plač direktorjem javnih zdravstvenih zavodov v letu 2003 in prvem trimesečju leta 2004, poročilo pa so objavili 10. januarja 2006. Nato so naredili še revizijo poslovanja Občine Ribnica v delu, ki se nanaša na izvedbo investicije v objekt za vrtec, vse za leto 2014, končno poročilo pa so objavili 6. decembra 2016. Pravilnost in smotrnost poslovanja občin v delu, ki se nanaša na izvedbo investicij v objekte za vrtec so nato posebej, pregledovali so leto 2014 in nato poročilo objavili 6. decembra 2016.

Med revizijami najdemo še revizijo računovodskih izkazov za leto 1998, kjer so pregledovali pravilnost poslovanja Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. Poročilo so izdali 5. maja 2000 in recimo, da bi to revizijo lahko uvrstili tudi na državno raven. Sklad so nato pregledovali še enkrat, tokrat za isto leto, to je leto 1999, cilj revizije pa je bil podati mnenje o resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov. Poročilo je bilo izdano 8. januarja 2001. Recimo, da bi tudi to lahko šteli kot revizijo sklada, ki deluje na državni ravni. Revizorji so nato revizijo pravilnosti dodeljevanja, pravilnosti in učinkovitosti uporabe sredstev za investicije v kmetijstvo v letih 1999 do 2001 in uspešnost dodeljevanja spodbud v letih 2001 do 2002 tega sklada pregledovali še enkrat in poročilo izdali 17. februarja 2005. Recimo torej, da so se 3 revizije (od devetih) nanašale na državni sklad.

Semič: 1 revizija

V občini Semič so revizorji opravljali le eno revizijo, pa še ta se je nanašala na zadolževanje občine v letih 2009 do 2013. Poročilo je bilo izdano 25. februarja 2015. Dodajmo, da ta občina sicer velja za eno najmanj zadolženih občin.

Sodražica: 2 reviziji

Revizorji so opravili dve reviziji. Prva se je nanašala na pregled dodeljevanja tekočih transferov v letu 2012. Poročilo je bilo objavljeno 17. decembra 2014. Druga revizija pa se je nanaša na pravilnost poslovanja (več) občin v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012. Gre torej za zelo podobno stvar, poročilo pa je bilo objavljeno 24. novembra 2015.

Straža: Revizija poslovanja je v teku

Za občino Straža revizorji v prejšnjih letih niso opravili nobene revizije. Zdaj pa je revizija za pregled pravilnosti poslovanja občine za leto 2015 v teku, izdan je že Predlog poročila. Končno poročilo bo kmalu znano.

Šentjernej: 1 revizija, ena še v teku

Za občino Šentjernej so revizorji doslej izdali eno poročilo. Tako so revidirali le del poslovanja občina za obdobje 1999 do 2000, poročilo pa objavili 21. oktobra 2000.

Zdaj pa je izdan sklep o začetku opravljanja revizije poslovanja v letu 2016, do končnega poročila bo poteklo še precej časa.

V arhivu revizijskih poročil sicer najdemo še eno, z datumom 27. februar 1996, nanaša pa se na nadzor obsega uporabe sredstev po pogodbi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pri P & EMS, proizvodnja elektromehanskih sistemov, Šentjernej. Gre torej za pregled poslovanja transferov, pomoči, zasebnemu podjetju, ne občine, zato tega ne moremo šteti kot pregled poslovanja občine.

Šentrupert: 0 revizij

Revizorji pravilnosti poslovanja občine Šentrupert še niso pregledovali, pa tudi nobenih drugih z javnim denarjem povezanih ustanov, delujočih v tej občini, niso pregledovali. V teku tudi ni nobena revizija.

Škocjan: 3 revizije

Poslovanje občine Škocjan so revizorji doslej dodobra pretresli trikrat. V letu 2005 so izdali kar dve poročilo. Prva se je nanašala na revizijo delovanja nadzornega odbora občine Škocjan v letih 2003 in 2004. Poročilo so objavili 22. junija 2005. Naslednja revizija je bila povezana z delovanjem nadzornih odborov dvajsetih občin v letih 2003 in 2004, med njimi je bil tudi Škocjan, poročilo so objavili 18. avgusta 2005. Tretja revizija pa je bila še bolj temeljita. Opravili so revizijo pravilnosti poslovanja občine Škocjan v letu 2008, poročilo pa objavili 30. julija 2010.

Šmarješke Toplice: 1 revizija

Revizijo pravilnosti dela poslovanja občine Šmarješke Toplice so revizorji opravljali za leto 2015. Poročilo so objavili 22. decembra 2016.

Trebnje: 7 revizij

V Trebnjem so pravilnost poslovanja presojali 7-krat. Najprej so izvedli revizijo računovodskih izkazov in pravilnosti poslovanja Komunale Trebnje v letih 1999, 2000 in 2001. Poročilo so objavili 13. februarja 2003. Nadalje so opravili revizijo poslovanja občine v letu 2002 (v omejenem obsegu) v letih 1999, 2000 in 2001. Poročilo so izdali 4. novembra 2003.

Revizijo pravilnosti določanja in izplačevanja plač direktorjem v desetih domovih za starejše občane so opravili za leto 2004 in poročilo izdali 16. maja 2006.

Predmet naslednje revizije je bil smotrnost urejanja nedovoljenih odlagališč odpadkov. Poročilo so izdali 6. aprila 2010. Sledila je revizija pravilnosti določanja in izplačevanje plač direktorjem javnih zdravstvenih zavodov v letu 2003 in prvem trimesečju leta 2004. Poročilo so objavili 10. januarja 2006.

Sledila je revizija gospodarnosti poslovanja Družbe za avtoceste RS (Dars) pri dogovoru in izplačilu odškodnine in dogovoru o gradnji nadvoza čez avtocestni odsek Pluska – Ponikve. Poročilo so izdali 22. aprila 2011.

Zadnja revizija pa se je nanaša na pravilnost dela poslovanja občine Trebnje v letu 2014. Poročilo so izdali 30. decembra 2016.

Žužemberk: 2 reviziji, obe o tekočih transferih

Poslovanja občine revizorji računskega sodišča doslej še niso pregledovali. Pregledovali pa so dodeljevanje tekočih transferov v letu 2012 in poročilo izdali 8. decembra 2014. Nato pa so 24. novembra 2015 izdali še poročilo o pregledu poslovanja (več) občin v delu, ki se nanaša na dodeljevanje tekočih transferov. Tudi trenutno za Žužemberk ni predvidena nobena revizija.

Vir: Računsko sodišče RS

T. H.