Pod lupo: Kako za razvoj krajev skrbijo župani v Kočevju, Trebnjem in Črnomlju?

(vir: MD)

Pred časom smo objavili prispevek o tem, koliko nekatere občine porabijo za delovanje svojih županov in podžupanov. Koliko jih torej stanejo županstva. Pri tem smo objavljali po tri primerljive občine, pri čemer smo upoštevali načelo števila prebivalcev. Tokrat objavljamo rezultate dela županov primerljivih občin. Ti se izredno dobro pokažejo na področju izvajanja investicij v občini, saj to kaže tako na razvoj kraja kot učinkovitost, zavzetost in delavnost županov, pa tudi podžupanov.

Današnji podatki kažejo, da je županstvo v Trebnjem daleč najučinkovitejše in opraviči svoje stroške, na drugem mestu je Kočevje, zadnje pa Črnomelj, kjer so v letu 2017 izvajali najmanj naložb, ob tem podatki kažejo, da se nobena od teh ne uvršča med t. i. velike investicije. Ob tem, da občane Črnomlja njihovo županstvo stane največ.

Po preučitvi treh največjih primerljivih občin v naši regiji, Kočevja, Trebnjega in Črnomlja, smo ugotovili, da za županstvo daleč največ plačujejo v Črnomlju. Razlika med Kočevjem, kjer za županstvo plačujejo najmanj, in Črnomljem, je skoraj dvakratna. Pri tem smo navajali letni načrt porabe in polletno porabo. V Črnomlju so vmes sprejeli rebalans občinskega proračuna za leto 2017 (že tretjega za to leto), vendar stroškov za porabo županstva niso bistveno zmanjšali, zato pri vseh treh občinah uporabljamo podatke, ki so veljali v začetku oktobra. Za ostali občini nismo preverjali glede morebitnih rebalansov v novembru, ocenjujemo, da so podatki povsem verodostojni za potrebe tokratne analize.

Občina                    Letni načrt      Poraba 1-6/2017        Poraba povprečno mesečno

 1. Občina Kočevje       54.775,32             26.419,81             4.403,30
 2. Občina Trebnje       81.118,73             37.049,62             6.174,94
 3. Občina Črnomelj   100.853,00             49.601,97             8.267,00

Občina Kočevje ima 16.558 prebivalcev, ki živijo v 86 naseljih. Občina Trebnje ima 14.641 prebivalcev, ki živijo v 133 naseljih. Občina Črnomelj pa ima okoli 15.000 prebivalcev, ki živijo v 122 naseljih.

Prispevek smo objavili tukaj: pod-lupo-stroski-zupanov:-kocevje-trebnje-crnomelj/

Kaj župani doprinesejo v zameno za stroške delovanja?

Ob tolikšnih stroških za posamezno županstvo, kar gre v breme občanov in občank, se pričakovano postavlja vprašanje, kaj ti prinesejo občinam, ki jih vodijo. Eno od pomembnih meril pri tem so javna naročila. Ta kažejo na aktivnost občine pri izvajanju investicij v občini. Te pa so eno od pomembnih meril za razvoj in uspešnost občine.

Zato smo vzeli pod drobnogled javna naročila, ki so jih v letu 2017 objavile posamezne občine. Leto se bliža h koncu, podatki o izvajanju javnih naročil pa posredno pokažejo tudi na učinkovitost dela županov in tudi to, kako lahko opravičijo stroške, ki jih imajo z njimi občani.

V nadaljevanju objavljamo javna naročila, ki so jih v letu 2017 izvajale občine Kočevje, Trebnje in Črnomelj. Podatki so vzeti iz Portala javnih naročil, kakor to objavlja Uradni list RS, zajeta so naročila za gradnje, storitve in blago. Dodajmo, da so po zakonu tovrstne javne objave obvezne, zato so podatki, ki kažejo na delo v posameznih občinah, verodostojni.

Občina Kočevje: Investicijsko-razvojno in delovno solidna občina

V Občini Kočevje so izvajali 6 investicij, dodatno so opremljali še mladinski hotel, izvajali naročilo treh opazovalnic ob tamkajšnjem jezeru in naročili projektno dokumentacijo za potrebe občine. Slednje posredno nakazuje na prihodnje načrte občine.

5. 1. 2017 Rekonstrukcija in dozidava Zdravstvenega doma Kočevje
23. 2. 2017 Jez na jezeru Kočevska Reka
7. 3. 2017 Javna razsvetljava – novogradnja
20. 4. 2017 Tržnica Kočevje – zunanja ureditev
29. 6. 2017 Zamenjava stavbnega pohištva na Osnovni šoli ob Rinži
10. 7. 2017 Prestavitev glavne ceste G2-106/0263 Žlebič – Kočevje, za potrebe ureditve nivojskega prehoda “Stara Cerkev”

Ob gradnjah so v občini izvajali še naslednja naročila za storitve:

 • Notranja oprema za Mladinski hotel Kočevje
 • Dobava električne energije od 1. 6. do 31. 12. 2017
 • Izdelava projektne dokumentacije za potrebe Občine Kočevje za leto 2017
 • Postavitev treh opazovalnic narave v okolici Kočevsko-reškega jezera

Občina Trebnje: Investicijsko- razvojno in delovno najbolj dejavna občina

Občina Trebnje je izvajala kar 9 javnih naročil za gradnje. Iz preglednice je razvidno, da gre pri vseh za večja naročila. Ob tem so izvajali še naročila za storitve, ki nakazujejo na nadaljevanje razvoja občine. Imeli so eno naročilo za blago (večje vrednosti).

7. 2. 2017 Obnova Kulturnega doma Velika Loka – hidroizolacija, fasada in okolica
7. 2. 2017 Gradnja prizidka k PŠ Dobrnič – en oddelek vrtca, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
7. 2. 2017 Obnova športnega parka Trebnje – novogradnja tribun
15. 3. 2017 Ureditev industrijske cone Trebnje
2. 6. 2017 Most – čez Temenico v Ponikvah
14. 6. 2017 Preplastitve v letu 2017
28. 6. 2017 Rekonstrukcija lokalne ceste Bič – Veliki Gaber – III. faza
7. 7. 2017 Obnovitvena dela na Jurjevi domačiji
14. 7. 2017 Pločnik Velika Loka – Trnje

Ob gradnjah so izvajali še naslednja javna naročila za storitve:

 • Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev za obdobje 2015-2019
 • Izdelava projektne dokumentacije, ki obsega IDP in PGD za izgradnjo kulturnega doma v Občini Trebnje, pri kateri se upoštevajo načela trajnostne gradnje
 • Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Trebnje
 • Izdelava projektne dokumentacije idejnega projekta (IDP) za izvennivojsko navezavo med R2 448-0220 Pluska – Trebnje  in R3 652-1457 Moravče – Čatež – Breza v Zidanem mostu
 • Javno naročilo male vrednosti za dobavo garderobno sanitarnih kontejnerjev – naročilo za blago

Občina Črnomelj: Investicijsko-razvojno in delovno najmanj dejavna občina

Občina Črnomelj je izvajala 5 javnih naročil za gradnje, nobeno od teh ni bilo večjih razsežnosti. Pri naročilih za storitve so izvajali naročilo za prevoz šolskih otrok v naslednjih štirih letih, vzdrževanje lokalnih cest in varovanje objektov v občini, kar glede na ostali primerljivi občini še posebno izstopa. Ob tem je bila ta občina tudi edina med navedenimi, ki ji je Državna revizijska komisija razveljavila enega od javnih razpisov (za Majer) in so potem to v občini popravljali, s tem pa so imeli tudi nepotrebne stroške.

15. 2. 2017 Izgradnja ekonomsko-poslovne infrastrukture v poslovni coni TRIS Kanižarica – 1. del
24. 2. 2017 Prenova ekonomsko-poslovne infrastrukture v Poslovni coni Majer
1. 3. 2017 Rekonstrukcija Kidričeve ulice
1. 9. 2017 Obnova stopnišča pri Osnovni šoli Mirana Jarca v Črnomlju
5. 10. 2017 Obnova strehe na Osnovni šoli Dragatuš, Podružnični šoli Adlešiči in bivšem Dijaškem domu Črnomelj

Ob gradnjah so izvajali še naslednja javna naročila za storitve:

 • Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok za OŠ Loka in OŠ Mirana Jarca Črnomelj, OŠ Dragatuš, OŠ Vinica in OŠ Stari trg ob Kolpi za leta od 2017 – 2021
 • Vzdrževanje lokalnih cest v občini Črnomelj v letih 2017 in 2018
 • Varovanje objektov v lasti Občine Črnomelj in opravljanje varnostno-receptorskih storitev v letih 2018 in 2019

Vsi razpisi so razvidni tukaj: https://www.enarocanje.si/

J. M.