Izjeme ob prehajanju meje s Hrvaške

Most čez reko Kolpo na Vinici pri Črnomlju (Mejni prehod, vir: policija.si)

Odlok o prehajanju meje, s katerim je vlada Hrvaško uvrstila na rdeči seznam, kar pomeni karanteno ob vstopu v Slovenijo, predvideva več kot 20 izjem. Tisti, ki dnevno vstopajo v Slovenijo, bodo lahko mejo prehajali prosto, nasprotno pa bodo morali tedenski migranti predložiti potrdilo o največ 36 ur starem negativnem testu na novi koronavirus.

Karantena na meji ne bo odrejena:
1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo;
2. osebi, ki je napotena na ali se vrača z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza, kar lahko dokaže s predložitvijo ustreznega spričevala ali druge listine, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
3. osebi, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v 12 urah po vstopu;
4. osebi, ki v tranzitu potuje čez Slovenijo in državo zapusti v 12 urah od vstopa;
5. osebi z diplomatskim potnim listom;
6. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali tujini, kar lahko izkaže z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oz. drugim osebam, ki jih ta prevaža, če se vračajo čez mejo v 24 roku urah po vstopu;
7. osebi, ki vstopi na Hrvaško oz. v Slovenijo zaradi pogreba bližnjega sorodnika in se v Slovenijo vrne oz. jo zapusti v roku 24 ur ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;
8. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu;
9. osebi, ki mejo prečka zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača v roku 24 ur po vstopu ter predloži ustrezno dokazilo;
10. osebi, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju oz. na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del;
11. predstavniku policije ali pravosodnih organov, ki z vstopom v Slovenijo izvršuje nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca in zapusti Slovenijo takoj po izvršitvi naloge, ko je to mogoče;
12. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, ter spremljevalno zdravstveno osebje v tem vozilu.

Če predloži manj kot 36 ur star negativni izvid testa na prisotnost covida-19, pa lahko od danes dalje v Slovenijo brez odrejene karantene vstopijo tudi:
1. čezmejni tedenski delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo;
2. oseba v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Sloveniji ali tujini. Če je oseba zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Sloveniji, in biva v Sloveniji, mora ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Sloveniji;
3. oseba, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev oz. zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;
4. pripadnik služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali oseba, ki izvaja humanitarne prevoze za Slovenijo, in prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
5. oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Sloveniji, drugi državi EU ali drugi državi schengenskega območja, ter njen spremljevalec, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben. Med nujne zdravstvene preglede in posege se štejejo tisti, ko bi lahko zaradi opustitve obravnave prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja (kemoterapije, posebni diagnostični postopki, storitve na terciarni ravni zdravstvenega varstva), ne štejejo pa na primer rutinski specialistični pregledi ali storitve, ki jih je mogoče opraviti v matični državi;
6. pripadnik Slovenske vojske, policije ali uslužbenec državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbenec državnih organov na službeni poti v tujini;
7. državljani tistih držav, ki so bile v času, ko so opravili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu v Sloveniji, na zelenem seznamu, čeprav je bila njihova država v vmesnem času črtana z zelenega seznama, kar lahko izkažejo z dokazilom o rezervaciji;
8. poklicni športnik, član spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegat ali športni sodnik, ki mejo prestopa zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez, kar lahko dokaže z ustreznim dokazilom;
9. člani tujih uradnih delegacij, ki prihajajo v Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa.

Odlok na novo določa, da ustreznost in verodostojnost tujih laboratorijev v tretjih državah za priznanje veljavnosti testa na covid-19 skupaj presojata Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Seznam laboratorijev v tretjih državah, katerih teste na covid-19 priznava Slovenija, bo na svoji spletni strani objavil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Odlok omogoča tudi tranzit čez Slovenijo v roku šest ur za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, če te ne kažejo znakov okužbe. V tem primeru policija taki osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji, to je ministrstvo za zdravje ali Nacionalni inštitut za javno zdravje.

V Slovenijo pa lahko vstopijo tudi državljani Slovenije ali tujci s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, karanteno pa želijo prestajati v Sloveniji. Tudi v tem primeru mora vstop policiji najaviti pristojni organ v Sloveniji, oseba pa mora do naslova, kjer bo prestajala karanteno, potovati z lastnim vozilom po najkrajši poti.

Poročali smo že (tukaj), da je Hrvaška od polnoči na rdečem seznamu držav z več kot 40 okuženimi z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev, kar pomeni karanteno po vstopu v Slovenijo.

Slovenci, ki so še na Hrvaškem, se lahko brez karantene vrnejo do ponedeljka do polnoči, priporočljivo pa je, da se vrnejo čim prej, saj so na mejnih prehodih pričakovani večji zastoji.

C. R.