Bo pripoznano neupravičeno prejeti denar za prevoze dijakov usoden za prevoznika FS, d. o. o., iz Žužemberka?

(vir: photobucket)

Podjetje FS, d. o. o., iz Žužemberka je po ugotovitvah Ministrstva RS za infrastrukturo in prostor ter pripoznavi direktorja nezakonito zahtevalo in nato tudi prejelo 134.097,71 EUR povračil za prevoze dijakov. Tudi izplačila občine za prevoz dijakov v višini 36.010 EUR so bila nakazana neupravičeno. V državni proračun so po dolgem odlašanju le vrnili 159.493,61 EUR (skupaj z obrestmi). Bodo denar vrnili še občini?

Podjetje FS pred sodiščem zastopa odvetnik Škerlj iz Novega mesta, za katerega smo že zapisali, da mu je Občina Žužemberk doslej nakazala že 104.035,48 EUR. Tako v občini kot v podjetju FS, d. o. o., pa se pojavlja isto ime: Franc Škufca.

Obsodilna sodba

Dne 23. februarja 2017 se je na Okrajnem sodišču v Novem mestu, z izrečeno obsodilno sodbo, zaključila glavna obravnava zoper obdolženo pravno osebo FS prevozi, storitve in trgovina, d. o. o., iz Žužemberka, zaradi očitanega kaznivega dejanja preslepitve pri pridobivanju posojila ali ugodnosti, kakor so jim to očitali na Okrožnem državnem tožilstvu.

Ovadbo zoper družbo FS, d. o. o., je na Policijsko upravo Novo mesto leta 2012 podalo Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor. Nato je prišlo do obtožnice, kjer so bili soobtoženi: FS, d. o. o., iz Žužemberka in Iztok Kunej.

Soobtoženi Kunej krivdo priznal

Soobtoženi (poleg FS, d. o. o.) Iztok Kunej je krivdo priznal že na predobravnalnem naroku, in kot je v zaključni besedi povedal okrožni državni tožilec Igor Vertuš, to pomeni, da je priznal, da je goljufal pri pridobitvi kompenzacij in družbi FS, d. o. o., pridobil protipravno premoženjsko korist. Zaradi tega je bil obsojen na 1 leto in 11 mesecev zapora pogojno in stransko denarno kazen v višini 3.000 EUR. Sodišče mu je očitalo, da je družbi FS, d. o. o., pridobil skupno za 134.097,71 EUR povračil v obliki kompenzacij, do katerih ta ni bila upravičena. Tako ji je pridobil protipravno premoženjsko korist, družba pa je s tako pridobljenem denarjem tudi razpolagala. Vsled navedenemu je sodišče družbi FS, d. o. o., izreklo denarno kazen v višini 45.000 EUR, ki jih je družba dolžna plačati v roku treh mesecev po pravnomočnosti sodbe.

In kako se je vse skupaj začelo?

Direkcijo RS za ceste so dalj časa opozarjali, da prihaja do določenih razhajanj med poročanjem prevoznikov glede izkupička od prodanih vozovnic ter prejetih subvencij Ministrstva RS za šolstvo in šport za prevoze dijakov in študentov, subvencije občin in ostalih prihodkov ter s tem v zvezi neupravičenega prejemanja plačil (kompenzacij) s strani Direkcije. Ugotovili so, da je pri posameznih prevoznikih res prihajalo do odstopanj, najbolj ekstremno oz. očitno je bilo to pri družbi FS, d. o. o., in zato je Direkcija za ceste za to družbo naročila kratko analizo. Ta je pokazala, da je družba FS, d. o. o., v času od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2011, neupravičeno prejela za 137.286,35 EUR kompenzacij. V zvezi s tem je družba FS, d. o. o., sklenila z Ministrstvom RS za promet sporazum o pripoznavi (ta ima datum 26. 6. 2013), na podlagi katerega je v državni proračun vrnila 137.286,35 EUR glavnice in 22.207,26 EUR zamudnih obresti. Tako je v mesecu januarju 2014 družba FS, d. o. o., v državni proračun vrnila 159.493,61 EUR, kar pa je ta storila šele dve oz. tri leta po v obtožnici očitanem sumu storjenega kaznivega dejanja in to šele po dolgotrajnih prizadevanjih Ministrstva RS za promet, ki je družbi moralo celo zagroziti z odvzemom koncesije, če nezakonito izplačanih kompenzacij ne vrne v državni proračun.

Kot je na glavni obravnavi povedal zagovornik obdolžene pravne osebe FS, d. o. o., odvetnik Borut Škerlj, je FS, d. o. o., in vodstvo družbe želelo zaščititi obstoj pravne osebe in je pristalo na zanj neugodne pogoje izključno iz razloga ohranitve pogodbenega razmerja z Ministrstvom RS za promet, šlo pa naj bi za poslovno odločitev in ne za priznanje »premoženjske škode«. Že s tem, ko je družba FS, d. o. o., vrnila v državni proračun 159.493,61 EUR, pa bi bilo lahko logično sklepati, da je kompenzacije prejemala leto in pol in to nezakonito.

Nič vedeli, nič znali, nikomur nič dali

Direktor Janez Papež in 95-odstotni lastnik družbe FS, d. o. o., je na sojenju povedal, da je Franc Škufca uradno komercialist, da ne ve, kaj je delal, da je vsak dan na sedežu družbe in najbrž je delal posle komercialista. Kdo bi verjel, da direktor in večinski lastnik družbe ne ve, kaj v podjetju dela komercialist Franc Škufca? Vedel pa je, da je najbrž delal posle komercialista, hkrati pa mu je dal pooblastilo, da lahko opravlja vse posle v imenu direktorja, ker mora, tako Janez Papež, on kot direktor tudi voziti. Prav tako o spornih zadevah glede obračunavanja kompenzacij kot direktor ne ve nič, v to ni imel niti vpogleda, občasno je kaj podpisal, ni pa vedel, kaj je treba vpisati v obrazce, prav tako obtoženemu Iztoku Kuneju ni dajal podatkov ali omogočil dostop do bančnega računa družbe.

Od 20. junija 2006 do 20. avgusta 2010 je bil direktor in 5-odstotni lastnik družbe FS, d. o. o., sedanji občinski svetnik Marko Zajec. Ta je kot priča na obravnavi povedal, da kot direktor ni mogel nadzirati obtoženega Iztoka Kuneja, ker ga ni znal, da se ni razumel na obrazce, da že 20 let dela pri FS, d. o. o., in da je v času, ko je bil direktor, delal vse: od čistilca, mehanika do šoferja in podpisoval tudi papirje.

Komercialist Franc Škufca je kot priča povedal, da načeloma o tem ne ve nič in niti ni imel vpogleda v dogajanje. Ni vedel, kje je Iztok Kunej dobil podatke, on mu jih ni dal. Povedal je, da nihče od zaposlenih ni vedel, kako je treba izpolniti obrazce. Vedel pa je, da je družba FS, d. o. o., imela sklenjeno pogodbo z Ministrstvom RS za šolstvo in šport za prevoz dijakov, ne ve pa, ali je družba iz tega naslova prejemala ali ni prejemala subvencije oziroma teh številk sploh ni poznal. Je pa hodil na ministrstvo na sestanke potem, ko so bile ugotovljene nepravilnosti in to na podlagi pooblastila, ki mu ga je dal direktor Janez Papež, in sicer, da lahko sklepa vse komercialne in pravne posle, istočasno pa lahko dviguje in pridobiva vse dokumente, ki so potrebni za sklepanje vseh poslov. Le kateri direktor in večinski lastnik družbe bi dal komercialistu takšna pooblastila?

Kakšne so v družbi FS, d. o. o., povezave med Janezom Papežem – Markom Zajcem – Francem Škufco in kdo bi lahko bil iz ozadja »tihi« lastnik družbe?

Janez Papež je 7. 9. 2010 postal 95-odstotni lastnik podjetja FS, d. o. o., Marko Zajec pa 5-odstotni. Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa, z dne 29. 6. 2007, je bila na poslovnem deležu družbenika Janeza Papeža vpisana prepoved odtujitve in obremenitve poslovnega deleža ter neposredna izvršljivost notarskega zapisa v korist Marka Zajca. Marko Zajec je 7. 9. 2010 postal 5-odstotni lastnik podjetja FS, d. o. o., in na podlagi izvršljivega notarskega zapisa, z dne 20. 6. 2006, je bila na poslovnem deležu družbenika Marka Zajca vpisana prepoved odtujitve in obremenitve poslovnega deleža ter neposredna izvršljivost notarskega zapisa v korist Franca Škufce (zaposlenega kot komercialist v FS, d. o. o.).

Iz navedenih povezav med Janezom Papežem – Markom Zajcem – Francem Škufco bi bilo lahko logično sklepati, kdo naj bi iz ozadja posredno držal v rokah vse niti v FS d. o. o., in to na podlagi prepovedi odtujitve in obremenitve poslovnih deležev ter danega pooblastila s strani direktorja in večinskega lastnika FS, d. o. o. Vzrok, da naj bi bilo temu tako, gre poiskati v določbah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, v njegovem 28. in 35. členu, ki se nanašata na omejitev poslovanja v primeru, če bi bil nepoklicni župan Franc Škufca hkrati lastnik in direktor pravnega subjekta FS, d. o. o., kar je ta dejansko tudi bil do 20. 6. 2006, ko je postal direktor in solastnik družbe Marko Zajec, ki ga je 20. 8. 2010 nasledil Janez Papež. Z družbo FS, d. o. o., Občina Žužemberk poslovno sodeluje že vse od njene ustanovitve dalje. Obseg tega poslovanja od leta 2003 do vključno 20. 3. 2017, po podatkih iz aplikacije Erar (prej Supervizor), znaša 3.638.225,03 EUR.

Kaj pa subvencije Občine Žužemberk?

Iz analize prejemkov iz javnih virov prevoznika FS, d. o. o., Žužemberk v obdobju januar 2010 – junij 2011, ki jo je naročilo Ministrstvo RS za promet, je Občina Žužemberk podjetju FS, d. o. o., izplačala za 36.010,00 EUR subvencij za prevoze dijakov na relaciji Prevole – Dvor in nazaj. Za to pa ni bilo prav nobene potrebe. V primeru, če Občina Žužemberk teh prevozov dijakov podjetju FS, d. o. o., ne bi subvencionirala iz svojega proračuna, bi jih v obliki kompenzacij v istih zneskih kot občinske subvencije podjetju FS, d. o. o., izplačala Družba RS za ceste, občina pa bi ta znesek prihranila. Bo tudi teh 36.010,00 EUR družba FS, d. o. o., vrnila v proračun Občine Žužemberk kot je v državni proračun vrnila znesek 159.493,61 EUR nezakonito prejetih kompenzacij skupaj z obrestmi?

Pobudo za izplačilo subvencij s strani občine je na 13. seji Občinskega sveta Občine Žužemberk, dne 27. julija 2000, dal kar župan in takrat hkrati tudi lastnik ter direktor družbe FS, d. o. o. Po končani razpravi je župan Franc Škufca predlagal, da Občinski svet sprejme sklep, da se ena polovica sredstev za subvencijo prevozov zagotovi iz postavke za šolstvo in druga polovica iz postavke za obrt in podjetništvo. Občinski svet je predlagani sklep sprejel. Družbi FS, d. o. o., je Občina Žužemberk subvencije za prevoz dijakov na relaciji Prevole – Dvor in nazaj izplačevala vse od leta 2000 do konca junija 2012 in samo za teh zadnjih šest mesecev ji je izplačala 11.953 EUR.

Zaključna beseda tožilca

Po mnenju okrožnega državnega tožilca je na uvodoma omenjenem sojenju obramba skušala na vse različne načine razbremeniti pravno osebo, vendar pri tem ni bila uspešna. Tožilčeva trditev, da Iztoka Kuneja nihče v družbi ni znal in zmogel nadzirati, je po njegovem mnenju relativna in nekdanjemu in sedanjemu direktorju družbe ne gre verjeti. Da nista ničesar vedela o sklenjenih pogodbah in plačilih, saj sta vendarle bila direktorja in kdo drug je odgovoren za poslovanje družbe, če ne direktor. Prav tako bi oba direktorja že z bežnim pregledom nedvoumno opazila, da sporočane številke niso bile niti približno realne, tu pa ne gre za nobeno oz. nikakršno zahtevno opravilo. V kolikor bi družba FS, d. o. o., Direkciji RS za ceste sporočala resnične podatke, družba za obravnavano obdobje ne bi prejela kompenzacij.

Z izbiro ustrezne kazni je treba družbi oz. njenim vodstvenim organom poslati jasno in nedvoumno sporočilo, da takšno početje ni dovoljeno in ni sprejemljivo ter ga je treba sankcionirati z denarno kaznijo, kajti v nasprotnem primeru bi to pomenilo, da lahko družba izdaja lažne podatke in goljufa ter šele potem, če pristojni morebiti odkrijejo nepravilnosti, to korist enostavno vrne brez konkretne sankcije, je v zaključni besedi na glavni obravnavi, ki se je končala z obsodilno sodbo, povedal okrožni državni tožilec Igor Vertuš.

In kakšen bi lahko bil po pravnomočnosti sodbe najbolj črn scenarij za družbo FS, d. o. o.?  

Če bo sodba Okrajnega sodišča v Novem mestu postala pravnomočna, bi to lahko imelo za družbo FS, d. o. o., mnogo hujše posledice kot vračilo 159.493,61 EUR v državni proračun. Zakon o javnem naročanju ZJN-3, v 75. členu namreč določa, da mora naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj.

To pomeni, da v primeru, če bo sodba Okrajnega sodišča v Novem mestu postala pravnomočna, se družba FS, d. o. o., v prihodnje ne bo mogla prijaviti na nobenega od javnih razpisov, pri katerem se bodo njene storitve plačevale iz javnih sredstev, bodisi s strani Občine Žužemberk za prevoze učencev v osnovno šolo ali pristojnega ministrstva ob podelitvi koncesije pri izvajanju javne gospodarske službe – javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem prometu. Med temi izločitvenimi kaznivimi dejanji iz postopka javnega naročanja je tudi preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti. Prav v zvezi s tem kaznivim dejanjem je bila družbi FS, d. o. o., izrečena sodba na Okrajnem sodišču v Novem mestu, ki pa še ni pravnomočna, saj je zoper njo še možna pritožba na Višje sodišče v Ljubljani.

T. H.

(Pripis: Informacije so javnega značaja, dokumente, na podlagi katerih smo to zapisali, hranimo v uredništvu.)