Žužemberk: Koliko porabita župan in podžupan, kaj je zaznamovalo leto 2017?

Žužemberk (welcomemap.si)

Občina Žužemberk nima redno zaposlenega župana, vendar podatki o njegovi porabi kažejo, da pri tem z vidika občinskih stroškov ni bistvene razlike. Njegova poraba je visoka predvsem na postavki materialni stroški, občino Žužemberk mesečno v povprečju stane 3.444 evrov. Če k temu dodamo še podžupana, je skupni znesek, ki bremeni žužemberško občino za njuno skupno porabo, že 4.377 evra povprečno mesečno.

V nadaljevanju smo preverili, kaj je občina počela v letošnjem letu na področju izvajanja investicij in javnih naročil. Če odštejemo projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine, ki je projekt več občin in pogledamo le poslovanje žužemberške občine, ugotovimo, da so se letos ukvarjali predvsem – s “projektom” prevoza šolskih otrok. Na koncu so sklenili pogodbo s podjetjem FS d. o. o., ki je v posredni lasti žužemberškega župana, kjer je tudi zaposlen. Ali bo ta pogodba obstala, bomo šele videli.

Podatki za prvo polletje – denarja za projekt oskrbe s pitno vodo ni bilo nakazanega

Podatki o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju kažejo, da je občina dosegla le 26 odstotkov načrtovanih letnih prihodkov. Pri tem je sicer načrtovala 14,7 milijona evrov prihodkov z naslova sofinanciranja investicij, realizacija v prvem polletju na tej postavki pa je bila le 2,93 milijona oziroma petino načrtovanega zneska. V polletnem poročilu so zapisali, da bo razlika, to je skoraj 12 milijonov evrov, dosežena v drugem polletju. Na področju odhodkov je bila poraba 24-odstotna glede na plan za celo leto. Pri investicijah so porabili 3,1 milijona evrov ali točno petino zneska od načrtovanih 15,6 milijona evrov. V tem pa je vštet projekt Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine, ki ga izvaja več občin. Slednje je v veliki meri povezano tudi s prej navedenimi prihodki. Pri tem v občini navajajo, da država ni pokrila deleža za oskrbo s pitno vodo, da prilivi iz državnega proračuna za ta namen niso bili skladni s planom. Da je zatajila – vlada.

Kako pa je z ostalimi odhodki? Za župana in podžupana 26.263,20 evra

Za plače in druge izdatke zaposlenih so porabili 133.172 evrov ali 48,6 odstotka načrtovanega. Za delovanje župana in podžupana pa so porabili 26.263,20 evra ali 4.377,20 evra povprečno mesečno.

Župan Franc Škufca je prejel 9.593,30 evra ali 1.598,88 evra povprečna bruto mesečno. Škufca mesto župana opravlja neprofesionalno, zaposlen je v podjetju FS d. o. o., ki je posredno tudi v njegovi lasti. Ob tem je za materialne stroške porabil še 11.076,50 evra ali dodatnih 1.846,08 evra povprečno mesečno.

Povprečni mesečni stroški žužemberškega župana:

  • Nadomestilo plače župana:  1.598,88 evra
  • Ostali materialni stroški:      1.846,08 evra

Skupaj:                3.444,96 evra

Občina ima še podžupana. To je Jože Šteingel. Zanj je občina v prvem polletju plačala 3.780,30 evra ali povprečno 630,05 evra mesečno.

Ob vsem tem so za prevozne stroške in storitve za potrebe župana in podžupana izplačali dodatno še 1.813,10 evra ali povprečno 302,18 evra mesečno.

Povprečni mesečni stroški za župana in podžupana so bili torej:

  1. Nadomestilo plače za oba: 2.228,93 evra
  2. Materialni stroški za oba:  2.148,26 evra

                Skupaj:              4.377,19 evra

Katera javna naročila je občina Žužemberk letos izvajala?

  • Na področju gradenj
  1. 14. aprila je objavila javni razpis za: Okvirni sporazum za izvajanje visokih in nizkih gradenj v občini s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje štirih let
  2. 31. julija je objavila javni razpis za ureditev državne ceste R1-216 na območju naselja Dvor

In potem?

V začetku leta, 16. februarja, je objavila razpis za nakup električne energije z visokim izkoristkom, za obdobjem dveh let. In nato?

Celo leto se je ukvarjala z izbiro izvajalca za opravljanje prevozov otrok v Osnovno šolo Žužemberk za obdobje štirih let.

Prvi razpis za izbiro izvajalca za prevoz otrok je občina objavila že 21. februarja 2017. Nato se je dogajalo. Na spletnem portalu enaročanje so bili nato novi dogodki objavljeni še: 7. junija, 4. avgusta, 6. septembra, 12. septembra, 11. oktobra, 24. oktobra, 27. oktobra in 8. decembra.

Zadnji zapis z dne 8. decembra 2017 kaže, da je občina oddala 1.154.303,01 evra (brez davka) vredno javno naročilo za prevoz otrok za čas do 31. avgusta 2021 podjetju – FS d. o. o. Za to so se trudili celo leto, o tem smo že veliko poročali, s tem so se veliko ukvarjali tudi v različnih državnih institucijah, ali bo pri tem tudi ostalo, ali bo pogodba tokrat po skoraj letu dni prizadevanj žužemberških občinskih veljakov tudi obstala, pa bomo šele lahko ugotavljali čez nekaj časa. Podatki so razvidni tukaj: enarocanje.si/

Vrednost naložbe v ureditev državne ceste na območju naselja Dvor je bila v znesku 487.700,57 evra (z davkom na dodano vrednost). Pogodbo z izvajalcem GPI Tehnika so sklenili 6. septembra 2017.

To je to, s čimer so se največ ukvarjali v žužemberškem vodstvu v letu 2017.

Občina Žužemberk ima okoli 4500 prebivalcev (110. mesto med občinami), zajema območje 164,3 kvadratnega kilometra (33. mesto med občinami po površini), gostota naseljenosti je na približno tretjinski ravni v državi, kar pomeni, da gre za redko naseljeno občino. V občini je 51 naselij.

Viri: Poročilo o izvrševanju proračuna občine Žužemberk v 1. polletju 2017, Uradni list RS, portal enaročanje, Statistični urad RS.

J. M.