Žužemberk: Gradnja vrtca ni v programu ministrstva, tudi Eko sklad vloge še ni prejel

Žužemberk, sedež občine. (Vir: Občina Žužemberk)

Občina Žužemberk do začetka tega tedna še ni poslala vloge za odobritev nepovratnih in brezobrestnih sredstev za gradnjo novega, nadomestnega vrtca na Jurčičevi. Vrtec tudi ni v nobenem programu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ker ni izpolnjen pogoj igralnih površin za malčke, je Upravna enota Novo mesto pri tem uporabila dovoljeno izjemo, oprla se je na mnenje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žužemberk. Denarja za izgradnjo vrtca ni zagotovljenega niti v občinskem proračunu.

Občina Žužemberk je na spletni strani objavila investicijski program za gradnjo novega 9-oddelčnega vrtca v Žužemberku, ki naj bi nadomestil obstoječega 3-oddelčnega na isti lokaciji, na Jurčičevi. Slednji deluje v več kot 40 let starem montažnem objektu, v njem je 46 otrok. Preostali so v varstvu v enotah Stara šola in VVD Brulec. Po izgradnji novega vrtca bi se preselili na Jurčičevo, kjer bi zdajšnjo zgradbo v izmeri 286,98 kvadratnega metra porušili in na istem mestu zgradili 9-oddelčni objekt vrtca v izmeri 1.536,96 kvadratnega metra. Vrtec bi imel pritličje in nadstropje. Servisni del (kuhinja, shramba in prostor za postavitev toplotne črpalke) je glede na program predviden kot ločen povezan objekt. Vrtec je zasnovan kot lesena dvoetažna konstrukcija iz masivnih križno lepljenih konstrukcijskih plošč postavljenih na armirano betonsko temeljno ploščo.

Glede na načrte občinskih mož naj bi bila izvedbena dela zaključena predvidoma konec septembra 2018. Potekala bi od aprila do septembra, tehnični pregled in uporabno dovoljenje bi bilo pridobljeno oktobra 2018.

Za izgradnjo so se odločili na hitro, investicijski projekt je novomeško podjetje izdelalo januarja letos. Vrednost investicije je ocenjena na 3,05 milijona evrov. Od tega je 1,8 milijona evrov (60 %) predvidenih za dokumentacijo in izvedbena dela, 700 tisoč evrov (23 %) za opremo, ostalih 550 tisoč evrov je 22-odstotni davek na dodano vrednost (DDV).

Načrt finančnega pokritja investicije:

Občina Žužemberk iz proračuna in neznana sredstva od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport   439.357
Povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo   195.859
Eko sklad, posojilo: 1.800.000
Eko sklad, nepovratna sredstva   614.784
Skupaj: 3.050.000

Zneski so v evrih.

Skupna vrednost tudi pomeni, da bi bila vrednost za en oddelek 338.888 evrov, kar je veliko, saj bi vrtec zgradili na obstoječi lokaciji (kot nadomestno gradnjo).

Ker je zaključek del predviden v septembru, da se bodo takrat selili v novi objekt, pa je od nekaterih slišati tudi v Žužemberku, smo v nadaljevanju preverili, kako uspešna je občina pri pridobivanju denarja za izgradnjo.

Ministrstvo: Občina se ni niti prijavila na razpis

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo zato vprašali, ali so v državnem proračunu za leti 2018 in 2019 sploh zagotovljena sredstva za sofinanciranje gradnje novega vrtca v Žužemberku, pa tudi, ali je denar sploh zajet v Načrtu razvojnih programov. Prejeli smo odgovor, da ministrstvo sofinancira investicije v predšolsko in tudi osnovnošolsko infrastrukturo na podlagi projektov na javnem razpisu. Trenutno je v izteku razpis, med katerimi pa ni bilo investicije v gradnjo vrtca v Žužemberku. Ministrstvo pa se trenutno odloča o morebitnih bodočih sofinanciranj, vendar šele za leto 2019.

Iz tega sledi, da v državnih proračunskih dokumentih denar za izgradnjo vrtca v Žužemberku v letu 2018 ni predviden, občina tega projekta ministrstvu tudi ni prijavila.

Eko sklad: Vloge za sofinanciranje še niso prejeli

Nadalje občina pričakuje, da bo gradnjo vrtca sofinanciral tudi Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, kjer si obetajo 1,8 milijona evrov brezobrestnega posojila in 614.784 evrov nepovratnih sredstev.

Eko sklad je javni razpis za financiranje gradnje novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena objavil lani. Zaenkrat imajo v letu 2018 na voljo še 10 milijonov evrov za delitev. Občina Žužemberk pa do ponedeljka, 5. marca 2018, vloge za brezobrestno posojilo v višini 1,8 milijona evrov še ni oddala. Na Eko skladu so nam sicer pojasnili, da jo pričakujejo.

Na vprašanje, koliko časa bo trajal postopek od oddaje vloge za odobritev posojila do sprejema odločitve Eko sklada o njegovi dodelitvi, pa so odvrnili, da je čas, ki mine od oddaje vloge do odobritve odvisen predvsem od popolnosti vloge in tega, ali občina hkrati zaproša samo za posojilo ali zaproša tudi za nepovratna sredstva. Čas od prejema od odobritve vloge je približno od 1 do 3 mesecev, odvisno od njene popolnosti.

Zaključek navedenega je, da denarna sredstva za gradnjo novega vrtca v Žužemberku sploh še niso zagotovljena.

Nadalje je vprašljiva tudi ocenjena vrednost investicije, ki je po ocenah strokovnjakov zelo visoka. Dodatno pa je vprašljivo še igrišče, ki je na obstoječi lokaciji premajhno. Tudi temu smo namenili dodatno pozornost.

Gradbeno dovoljenje na podlagi izjeme v pravilniku

Upravna enota Novo mesto je gradbeno dovoljenje za odstranitev obstoječega vrtca na Jurčičevi in gradnjo novega izdala oktobra 2017. Upravno enoto smo zato vprašali, kako je bilo to lahko izdano, če zakonski pogoj glede zunanjih igralnih površin ni izpolnjen. Načelnica Mateja Sotler Štor nam je odgovorila, da je iz projektne dokumentacije, ki je bila podlaga za izdajo gradbenega dovoljena, razvidno, da zunanje igralne površine na lokaciji vrtca res ne zagotavljajo najmanj 15 kvadratnega metra površine na otroka, da pa so v neposredni bližini vrtca primerne površine za igro otrok, in sicer ob Osnovni šoli Žužemberk, in do njih vodi varna pot. Dodala je, da je presojo glede varne pešpoti podal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Žužemberk. To izjemo pa dopušča 8. člen Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, zato so bili po mnenju upravnega organa izpolnjeni pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja.

J. M.