Žužemberk: Česa žužemberški župan ne razume?

Zgodba o prevozih otrok v Osnovno šolo Žužemberk se vleče kot jara kača in ji niti po osmih mesecih od njenega začetka še vedno ni videti konca.

Samo za osvežitev spomina. Občina Žužemberk je 21. 2. 2017 objavila prvi javni razpis za prevoze za obdobje štirih let, na katerega so oddali ponudbe trije ponudniki in vsi trije so po zaključku postopka za revizijo po mnenju Državne revizijske komisije izpolnjevali vse pogoje. Vendar se s tem ni strinjala občina in je razpis razveljavila.

Kljub temu, da revizijski postopek zoper prvo javno naročilo še ni bil zaključen, je Občina Žužemberk 7. 7. 2017 objavila nov javni razpis, na katerega je zaradi zahtevanih referenc v višini 250.000 evrov pričakovano oddal ponudbo samo en ponudnik, FS d. o. o. Najcenejši ponudnik iz prvega javnega razpisa ni mogel oddati ponudbe na drugi javni razpis, ker ni izpolnjeval referenčnih pogojev, kar je občina vedela in ji je bilo to dejstvo znano po odpiranju ponudb na prvi javni razpis. S tem je iz postopka že vnaprej izločila do takrat najcenejšega ponudnika.

Tretji občinski razpis je na podlagi zahtevka za revizijo Ministrstva za javno upravo kot zagovornika javnega interesa v postopkih javnega naročanja, Državna revizijska komisija zaradi nezakonitega postopka, v celoti razveljavila. Z razveljavitvijo razpisa je posledično temu postala tudi pogodba, ki jo je občina podpisala s podjetjem FS d. o. o. z veljavnostjo od 1. 9. 2017 dalje, nezakonita in nična. Vrh ledene gore pa je namera Občine Žužemberk, da bi kar na podlagi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa iz leta 2013, katere veljavnost je potekla 30. 6. 2017, s FS d. o. o. podpisala kar aneks št. 4 k tej pogodbi z veljavnostjo za obdobje največ šestih mesecev, do katerega pa potem ni prišlo.

Ministrstvo: Občina kršila zakonodajo, predlog za uvedbo prekrška

V zahtevku za revizijo, pod katerega se je podpisal minister Boris Koprivnikar, je to zapisalo, da je občina z objavo drugega razpisa kršila zakonodajo, da se bistvene okoliščine v tem drugem javnem razpisu, zaradi katerih je občina zavrnila vse ponudbe iz prvega javnega razpisa, niso bistveno spremenile, da ravnanje občine kaže indice omejevanja konkurence, sprašujejo pa se tudi, zakaj občina na prvem javnem razpisu ni izbrala ponudnika, ki je izpolnjeval vse zahtevane referenčne pogoje. Ministrstvo za javno upravo je na Državno revizijsko komisijo vložilo tudi predlog za uvedbo prekrška zoper Občino Žužemberk, ker je oddala javno naročilo brez izvedbe ustreznega postopka, za kar je po Zakonu o javnem naročanju-3, predpisana globa v višini od 25.000 evrov do 100.000 evrov.

Tretji javni razpis, nato pogajanja

Občina je 11. 10. 2017 objavila tretji javni razpis, v katerem je od ponudnikov ponovno zahtevala, da imajo kot pogoj za prijavo za 250.000 evrov referenc. Pogoj, ki pa ga, kot je znano, izpolnjuje prav FS d. o. o. Toda to še ni vse, kot bi rekli trgovci z novci. Občina Žužemberk je v obdobju od 11. 10. 2017 dalje, v zvezi z javnim razpisom za prevoze, izvedla pogajanja brez predhodne objave, na katera je kljub temu, da je na podlagi že prejetih ponudb vedela, da na trgu obstaja cenovno ugodnejša ponudba od FS d. o. o. pogajanja pričakovano izvedla samo z enim ponudnikom. Ni treba posebej dolgo ugibati, kdo bi to lahko bil. S FS d. o. o. se je Občina Žužemberk (in v njenem imenu firma Praetor d. o. o., ki občini ves čas razpisa stoji ob strani s pripravo razpisne dokumentacije) za izvajanje prevozov za obdobje šestih mesecev izpogajala za ceno 180.524,50 evra brez DDV, kar preračunano na ceno enega meseca pomeni 30.087,41 evra brez DDV. Zakon o javnem naročanju določa, da cena pridobljena na pogajanjih ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika, predložene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročanja. Na prvem javnem razpisu je bila preračunana vrednost mesečne ponudbe FS d. o. o. (prevozi v šolskem letu se izvajajo deset mesecev) 26.935,35 evra brez DDV in na drugem razpisu 26.384,35 evra brez DDV, kar presega izpogajano preračunano ceno 30.087,41 evra brez DDV na mesec.

Mar to pomeni, da naj bi bila tudi pogajanja nezakonita in bi lahko bila posledično nezakonita in nična tudi pogodba, ki jo je na tej podlagi občina za obdobje šestih mesecev podpisala s FS d. o. o.?

Kaj pa strokovna komisija za izvedbo drugega javnega naročila objavljenega, 7. 7. 2017, ki jo je s sklepom imenoval podžupan Jože Šteingel? V sklepu je podžupan zapisal, da imenovani vodijo postopek in županu posredujejo predloge in mnenje komisije pri izvedbi javnega naročila. Ob vsem, kar je zapisal podžupan, se bo župan prav gotovo težko izgovarjal, da se je kot župan izločil iz postopka javnega razpisa, če pa mu je bila komisija na podlagi sklepa dolžna posredovati predloge in mnenja komisije in to naj bi, kot gre razumeti zapisano, storila prej, kot naj bi bila na podlagi danih predlogov in mnenj komisije sprejeta odločitev, komu bo javno naročilo oddano.

Kdo so člani komisije?

Jožeta Šteingla je za podžupana imenoval župan Franc Škufca. Iz poročila o izvršitvi proračuna v obdobju januar – junij 2017 je razbrati, da je iz občina proračuna za nadomestilo plače podžupanu porabila 3.780,30 evra. Župan Občine Žužemberk Franc Škufca je nekdanjima podžupanoma, eden od njiju je bil tudi Jože Šteingel, po ugotovitvah Komisije za preprečevanje korupcije v nasprotju z določbami Zakona o lokalni samoupravi omogočal izplačevanje tako plačila za opravljanje podžupanske funkcije kot sejnin za udeležbo na sejah občinskega sveta, s čemer jima je omogočil neposredno premoženjsko korist v skupnem bruto znesku okoli 10.000 evrov.

Vlado Kostevc je bil od 1. 9. 1999 do 30. 6. 2012 direktor občinske uprave, zdaj pa delno pokriva področje družbenih dejavnosti in je svetovalec župana. Vse od leta 1998 dalje je bil na listi kandidatov za občinski svet, nosilec liste je bil Franc Škufca, ki je bil nato na istih volitvah izvoljen za župana. Jacques Gros je od 1. 7. 2012 dalje direktor občinske uprave, ki ga je po javnem natečaju za direktorja občinske uprave, na katerega je bilo možno oddati prijave do 26. 5. 2017, župan Franc Škufca ponovno imenoval na ta položaj za obdobje petih let. Marija Ban, občinska svetnica, ki je na lokalnih volitvah v letih 2010 in 2014 kandidirala za občinsko svetnico na listi, nosilec liste je bil Franc Škufca, ki je bil nato na istih volitvah izvoljen za župana.

FS ni občinsko podjetje

Temu bi lahko rekli »žužemberška hobotnica«, v kateri se prepletajo javni in zasebni interesi. Očitno nekaterim še vedno ni jasno in jim očitno še naprej naj ne bi bilo jasno, da FS d. o. o. ni občinsko podjetje, da je to zasebno podjetje podvrženo zakonitostim konkurence na prostem trgu, kjer vlada zakon cenejšega. Včasih se je pač treba sprijazniti tudi z dejstvom, da z dano ponudbo na razpis, ki ni bila najnižja, na razpisu ne uspeš in si zato posel poiščeš drugje.

Občina je z javnimi sredstvi dolžna ravnati zakonito in gospodarno, za kar je odgovoren župan Občine Žužemberk, kot je to v Pravilniku o notranjih kontrolah v Občini Žužemberk, sprejetem leta 2013, zapisal župan Franc Škufca sam. Le spoštovati ga je potrebno. Tudi pri javnih naročilih.

J. M.