ZD Črnomelj: Novi pridobitvi – zobozdravstvena ambulanta in sodobno reševalno vozilo

Zdravstveni dom Črnomelj.

V Zdravstvenem domu Črnomelj so v petek odprli novo zobozdravstveno ambulanto za odrasle, v njej deluje zobozdravnica Ines Vrtin. Predstavili so tudi novo, sodobno reševalno vozilo. Iz podatkov o lanskem poslovanju je razvidno, da so bili uspešni, leto so zaključili z 31.943 evri presežka. Zdravstveni dom je likviden in tekoče poravnava svoje obveznosti.

Lani so imeli skoraj 4 milijone evrov celotnih prihodkov, konec leta je bilo v domu 92 zaposlenih, od tega 86 za nedoločen čas, ostalih 6 pa je zaposlenih za določen čas. To so pripravniki, specializanti in delavci, ki nadomeščajo porodniške odsotnosti. Število zaposlenih se iz leta v leto povečuje, v primerjavi z letom 2015 je 9 več zaposlenih in 7 več kot leta 2016. Vzrok povečanja so dodatno pridobljeni programi na področju fizioterapije, programa splošne medicine in referenčne ambulante, nadomeščanja porodniških odsotnosti in zaposlitve pripravnikov.

Za plače so porabili 2,8 milijona evrov ali 70 odstotkov vseh prihodkov. Povprečna bruto plača se je v primerjavi s preteklih letom povečala za 7 odstotkov in je bila 2.213 evrov. Zaposleni so lani prejeli povprečno še po 775 evrov regresa za letni dopust.

Načrtovani obseg dela izpolnili

Novo sodobno reševalno vozilo.

V zdravstvenem domu so sicer izpolnili načrtovani obseg dela, kar je osnovni predpogoj, ki vodi k pozitivnemu poslovanju zavoda, saj plačilo s strani ZZZS dobijo ob izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Na številnih področjih dela so obveznosti tudi presegli. Na osnovi teh podatkov so nato tudi predlagali širitve programov.

Novi programi: Za investicije 242.531 evrov

Uspešni so bili tudi pri pridobivanju širitev programov. V letu 2017 so pridobili širitev tima zobozdravstva za odrasle, tima ambulantne fizioterapije in novo referenčno ambulanto. S načrtujejo, da bodo povečali dostop do teh storitev in zmanjšali čakalne dobe. Nove odobritve za time (skupine oz. ambulante) pa pomenijo tudi nova delovna mesta.

Lani so izvedli tudi več investicij. V to so vložili 242.531 evrov. Za to so med drugim pridobili:

  • uredili in opremili novo zobno ambulanto v Črnomlju ter kupili zobni stroj ter ostala potrebna osnovna sredstva in drobni inventar v vrednosti 55.500 evrov. Investicijo je v celoti kril Zdravstveni dom Črnomelj;
  • v Zdravstveni postaji Semič so s pomočjo Občine Semič opremili ambulante z žaluzijami in komarniki ter zamenjali vhodna stranska vrata in vetrolov. Investicijo je v višini 5.000 evrov sofinancirala občina Semič, ostalih okoli 2.300 evrov pa je pokril zdravstveni dom;
  • vzpostavili so tudi sistem kakovosti, kar jih je lani stal 6.804 evrov;
  • vzpostavili so novo spletno stran, za kar so plačali 3.843 evrov.
Nova zobozdravstvena ambulanta v Črnomlju.

Pridobili 438.746 evrov nepovratnih sredstev

Skupina zaposlenih v Zdravstvenem domu Črnomelj je konec leta 2017 intenzivno delala na pripravi vsebin in dokumentacije za prijavo na razpis ministrstva za zdravje. Prijava je bila uspešna. Dodeljeno jim je bilo 438.746 evrov. Tako so že pridobili pogodbo o sofinanciranju projekta operacija »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«. Naložbo sofinancirata država in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Denar bodo namenili za razvoj. Tako bo omogočen boljši dostop do storitev in programov, razvoj podpornih mrež in skupin za samopomoč ter upoštevane formalne in neformalne oblike pomoči.

Kadrovska gibanja

Zdravstveni dom je lani zapustilo 7 zaposlenih, in sicer trije zobozdravniki (eden od teh se je upokojil), zdravnik specialist družinske medicine, specializantka družinske medicine, psihologinja, ki je nadomeščala porodniško odsotnost, in čistilka, ki je nadomeščala dalj časa trajajočo bolniško odsotnost.

Lani so zaposlili 14 novih delavcev, in sicer: diplomirano fizioterapevtko, zaradi dodatno priznanega programa, zobozdravnico za delo v ZP Semič, ki pa je po nekaj mesecih dela odšla na porodniško odsotnost, zato so dodatno zaposlili še eno zobozdravnico za nadomeščanje; zobozdravnico za delo v ZP Vinica, ki pa je delala samo en mesec in je konec leta 2017 zavod zapustila; specialistko družinske medicine, ki je po končanem specialističnem izpitu še en mesec delala v zavodu, z 31. 12. 2017 pa je zavod zapustila; dve srednji medicinski sestri zaradi dodatno priznanega programa (ena v splošni medicini in ena v zobozdravstvu); diplomirano medicinsko sestro za delo v referenčni ambulanti in štiri pripravnike (zobozdravnika, psihologinjo in dve srednji medicinski sestri).

V letu 2017 so imeli sklenjene tri pogodbe o delu, in sicer za opravljanje zdravstvenih storitev za katere nismo uspeli zaposliti ustreznega kadra: čeljustna in zobna ortopedija; storitve opravljata dva zobozdravnika specialista zasebnika; medicina dela, prometa in športa, že od leta 2012, ko se je upokojila zdravnica ne uspemo zaposliti zdravnika specialista za omenjeno področje.

Po podjemni pogodbi pa so z zavodom sodelovali: dva zdravnika specializanta družinske medicine, ki sta opravljala delo v dežurni in urgentni službi, in dva zobozdravnika, ki sta pomagala premostiti kadrovski primanjkljaj v zobozdravstvu. V letu 2017 je v času dopustov opravljala študentka delo na recepciji. Opravila je 150 ur, kar je zdravstveni dom stalo 988 evrov bruto.

Na splošno o zdravstvenem domu

Zdravstveni dom Črnomelj (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 18.700 prebivalcev Občine Črnomelj in Občine Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Omenjeno območje se razprostira na 487 km² površine, gostota poseljenosti je 38,3 prebivalcev na km² (nižje od regijskega povprečja, ki je 80,3 prebivalcev na km² in nižje od republiškega povprečja, ki je 98,5 prebivalcev na km²) in obsega 173 naselij. Najbolj oddaljen kraj našega terena je 30 km od matične ustanove. Oddaljenost zavoda od najbližje regionalne bolnišnice je 45 km.

A. L.

Vir: Zdravstveni dom Črnomelj in Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes)