Zaradi dviga cen energentov pomoč tudi kmetijstvu

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so oddali zbirno vlogo za leto 2021, bodo zaradi povečanja cen energentov in mineralnih gnojil prejeli enkratno finančno nadomestilo, v obliki pavšala na hektar zemljišča, glede na vrsto dejanske rabe:

  • trajno travinje:   49 evrov na hektar,
  • trajni nasadi:    138 evrov na hektar,
  • orna zemljišča: 108 evrov na hektar.

Največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo je 100 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi. Za pridobitev sredstev je upravičenih približno 56.000 kmetijskih gospodarstev.

Pomoč bo dobilo tudi približno 11.000 čebelarjev. Za vsako čebeljo družino bodo deležni pomoči v višini 5 evrov.

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:

  • na dan uveljavitve odloka ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
  • na dan uveljavitve odloka oziroma na dan, ki bo določen v odloku mora imeti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov (rok, do katerega morajo biti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti, bo določila Vlada RS z odlokom);
  • za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

Upravičencem ne bo potrebno pošiljati vlog na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Informativne odločbe bodo nosilcem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Nanje se lahko nosilci kmetijskih gospodarstev pritožijo v roku 15 dni.

Za ta namen je predvidenih 32 milijonov evrov.

M. D.