Vse, kar morate vedeti o turističnih bonih

Strunjan (vir: terme-krka.com)

Zdaj je dokončno. V včerajšnjem Uradnem listu RS je objavljen zakon, v katerem so zapisana natančna navodila glede t. i. turističnih bonov za počitnikovanje v Sloveniji. Vlada je bon uvedla z namenom odprave posledic epidemije v turizmu za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma.

Kakšna so pravila?

– Do bona je upravičena oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020. To je na dan uvedbe epidemije z novim koronavirusom.

– Do bona v vrednosti 200 evrov so upravičene vse osebe, ki bodo v letu 2020 dopolnile 18 let. Mlajši bodo upravičeni do bona v višini 50 evrov. Za vse velja isti pogoj: stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko tudi skrbi. Bon je unovči na podlagi izjave.

Bon, ki se glasi na polnoletnega upravičenca, ki je postavljen pod skrbništvo, unovči zanj skrbnik. Slednji ga unovči na podlagi izjave skrbnika.

Bon je prenosljiv med: upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunaj­zakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni par­tnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši.

– Bon se ne deduje.

Kdo lahko unovči bon?

Ponudnik na področju turizma, pri kateremu se bon unovči, je poslovni subjekt, ki je na dan 13. marca 2020:

  • vpisan v Poslovni register Slovenije in
  • vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi Agen­cija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (Ajpes), kot izvajalec dejavnosti nasta­nitvenega obrata.

Ponudnik, ki lahko unovči bon, mora biti registriran za opravljanje naslednjih dejavnosti:

  • Dejavnost hotelov in drugih podobnih na­stanitvenih obratov,
  • Počitniški domovi in letovišča,
  • Turistične kmetije s sobami,
  • Oddajanje zasebnih sob gostom,
  • Planinski domovi in mladinska prenočišča,
  • Druge nastanitve za krajši čas
  • Dejavnost avtokampov, taborov.

Bon se glasi na upravičenca in se unovči od 1. junija do 31. do de­cembra 2020.

Bon je evidentiran kot dobroimetje v korist upra­vičenca v informacijskem sistemu FURS. FURS bo plačilo za bon turističnemu ponudniku nakazal najpozneje v 30 dneh.

Bon se unovči za nastanitev ali za nastanitev z zajtr­kom.

– V primeru plačila storitve z bonom, ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.

Kdor bona ne unovči do 31. decembra 2020, od države ne more zahtevati izplačila bona v denarju.

– Od bona se ne plača dohodnina.

Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

– Za turistične ustanove, ki prejmejo bone, so določena tudi zelo natančna navodila o postopkih in vseh potrebnih evidencah. Prav nič ne bo šlo po domače.

– Pri tem izpostavimo, da lahko bon uveljavljajo le za tiste osebe, ki imajo v Sloveniji dodeljeno davčno številko.

Nadzor nad ponudnikom storitev in upravičencem do bona izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

V zakonu so v primeru nepravilnosti določene tudi visoke globe za tiste pravne osebe – ponudnike storitev, ki pravil ne bi spoštovali. Gibljejo se vse do 40.000 evrov.

Globe za fizične osebe, to je upravičenca do bona, če bon prenese v nasprotju z zakonom, pa znašajo od 200 do 600 evrov.

Sredstva za izplačilo bona, kjer je predvidenih okoli 345 milijonov evrov, zagotavlja Republika Slo­venija iz proračuna Republike Slovenije.

Zakon je objavljen tukaj

Za konec. V praksi bo to izgledalo tako:

Ob plačilu dopustovanja povemo, da želimo unovčiti bon (v višini 200 evrov na osebo ali 50 za otroka). Turističnemu ponudniku nato plačamo toliko manj, razliko mu nato povrne Furs iz našega dobroimetja iz naslova bonov. Omejitev tu je le, da z bonom lahko plačamo le prenočitev ali prenočitev z zajtrkom, ostale hrane ali storitev (morda vstopnic za bazen in podobno) s tem ne moremo plačati.

J. M.