Vrtci se dražijo kot za stavo, na Mirni dražji za skoraj 6 odstotkov

Vrtec Deteljica deluje v okviru OŠ Mirna (vir: Osnovna šola Mirna). Občina namerava zdaj zgraditi nov 8-oddelčni vrtec.

Mirnski občinski svet je na 4. redni seji, ki je bila 26. februarja, potrdil povišanje cen v vrtcu in cen storitve pomoč družini na domu. Cene v vrtcu so višje od 1. marca 2019, povišanje je 5,79-odstotno za 1. starostno obdobje in 4,94 odstotka za 2. starostno obdobje. Cene storitev pomoč družini na domu pa za 3,78 odstotka.

Razlog za višje cene vrtca in storitve pomoči družini na domu je povišanje plač zaposlenih v javnem sektorju – predvsem višja uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede ter nova delovna mesta.

Plače so se s 1. januarjem 20189 povišale za en plačni razred za vse zaposlene (za 4 odstotke). S 1. novembrom 2019 pa se bodo plače povišale še za en plačni razred. Dogovorili so se tudi za odpravo plačnih anomalij do vključno 26. plačnega razreda – tudi za nazaj – od 1. julija 2017 dalje. Nadalje so vključena napredovanja v nazive in plačne razrede. To velja za zaposlene, ravnateljem so se plače povišale že pred tem.

1. starostno obdobje 2. starostno obdobje
Stara cena, do 28. 2. 2019 483,34 evra 365,26 evra
Nova cena, od 1. 3. 2019 dalje 511,34 evra 383,32 evra
Povečanje 5,79 % 4,94 %

Dogovor o višjih plačah je vlada Marjana Šarca decembra lani podpisala s sindikati javnega sektorja. Denarja za to v državnem proračunu vlada ni zagotovila, pač pa je stroške prevalila na uporabnike, v tem primeru starše, ki imajo otroke v vrtcih.

Iz gradiva za Občinski svet Občine Mirna je razvidno, da so v zdajšnje nove cene vračunali tudi jesensko povišanje plač in izplačila dodatno dogovorjenih obveznosti, kot so odpravnine, jubilejne nagrade, regres in podobno. To pomeni, da se cene letos ne bi smele več povečati. V nekaterih drugih občinah bodo cene namreč povečali tudi jeseni. Iz gradiva pa ni razvidno, kdaj so v občini nazadnje povečali cene.

Strošek za živila ostaja enak, 1,72 evra dnevno

V vrtcu Deteljica pri Osnovni šoli Mirna je 128 otrok. Dnevni strošek živil za otroke, izračunan na povprečje 21 dni, je 1,72 evra oziroma 36,12 evra na mesec in ostaja takšen kot je bil doslej.

Dodatki za daljšo prisotnost otroka se ne spreminjajo

Za Mirno je tudi značilno, da je otrok v vrtcu lahko prisoten več kot 9 ur dnevno, starši pa doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 2,30 evra oziroma s potrdilom delodajalca staršev, da je odsotnost staršev zaradi službe z upoštevanim časom vožnje prevoza na delo in z dela daljša od 9 ur, v višini 0,70 evra. V kolikor je otrok prisoten v vrtcu po poslovnem času vrtca, starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako začeto uro v višini 6,85 evra. Te cene so veljale tudi do zdaj in ostajajo nespremenjene.

Gre za ekonomske cene, starši plačujejo po odločbi, na občini navajajo, da je to v povprečju okoli 33 odstotkov. Tokratne podražitve pa se bodo poznale na položnicah.

Višje cene storitve pomoč družini na domu

Spremenila se bo tudi cena storitve pomoč družini na domu, ki jo izvaja Dom starejših občanov (DSO) Trebnje in bo veljala po potrditvi na vseh štirih občinskih svetih občin Mirna, Trebnje, Mokronog-Trebelno in Šentrupert, kjer DSO Trebnje izvaja storitev. Celotni stroški bodo po novem znašali 19,10 evra za efektivno uro ob običajnih dneh in 24,80 evra za efektivno uro ob praznikih, nedeljah in dela prostih dneh. Občinski svet Občine Mirna je odločil, da bo iz proračuna subvencioniral 65 odstotkov cene (namesto dosedanjih 63), ki se izračuna od stroškov storitve brez stroškov strokovne priprave, tako da bo cena za uporabnika kljub podražitvi zaradi višje subvencije malo nižja od sedanje – končni uporabnik bo za delovno uro ob delovnih dneh in sobotah plačal 5,97 evra, ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh pa 7,97 evra na uro. Povečanje je v povprečju 3,78-odstotno.

Kakšne so po novem plače zaposlenih v vrtcu?

  • Vzgojiteljice spadajo v 31. do 43. plačni razred,  kjer je osnovna plača od 1.428,34 evra do 2.286,81 evra bruto.
  • Pomočnice vzgojiteljic spadajo v 22. do 31. plačni razred, kjer so osnovne plače od 1.003,54 do 1.428,34 evra bruto.
  • Pomočnica ravnateljice je v 43. plačnem razredu, kjer je plača 2.286,81 evra bruto.

Vrtec za zaposlene plačuje še premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v višini 29,27 evra mesečno. V dveh primerih pomočnic vzgojiteljice je to višje, in sicer 38,19 evra in 42,34 evra mesečno.

Dodatne premije vrtec plačuje tudi za ostale zaposlene, kjer pa so premije zelo različne. Od 4,92 evra do celo 75,12 evra mesečno.

V stroške dela je vštet tudi regres za letni dopust v višini 886,63 evra. Dodatno so všteti še naslednji stroški: jubilejne nagrade, prispevek za vzpodbujevanje zaposlitve invalidov in dnevnice (te so minimalne).

Skupni stroški dela zaposlenih v vrtcu so 538.684,36 evra letno. Gre za zaposlene po potrjeni sistematizaciji delovnih mest v vrtcu, in sicer za 7,07 vzgojiteljice, 8,13 pomočnic vzgojiteljice ter 6,93 delavcev upravno, finančno in tehnične smeri.

Vir: Mirna

J. M.