Višje nadomestilo za brezposelnost in nekatera nova pravila

(vir: pixabay.com)

Nekatere novosti, povezane s pravicami do nadomestila za brezposelnost, so začele veljati 27. decembra lani, nekatere bodo začele veljati postopoma.

Pomembna sprememba: Minimalni znesek denarnega nadomestila za brezposelnost je po novem 530 evrov (pred tem 350 evrov). Nadomestilo je po novem višje za 51,4 odstotka.

Več delovne dobe kot doslej, spremembe do 1. januarja 2021

Za priznanje pravice do denarnega nadomestila bo morala brezposelna oseba predhodno pridobiti več zavarovalne dobe kot doslej:

  • Namesto 9 mesecev zavarovalne dobe bo morala imeti po novem najmanj 10 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 24 mesecih.
  • Za mlajšeod 30 let pravila ostajajo enaka. Pri teh bo tako za pridobitev pravice do nadomestila zadostovalo, če so v zadnjih 24 mesecih pridobili vsaj 6 mesecev zavarovalne dobe.

Te spremembe v povezavi z več delovne dobe se bodo pričele uporabljati najpozneje 1. januarja 2021.

Nadomestilo za brezposelnost ne pripada upravičencem do pokojnin

Od 27. 3. 2020 pravice do denarnega nadomestila ne bodo mogli uveljavljati:

  • zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev starostne pokojnine v skladu s četrtim odstavkom 27. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (starost 60 let in 40 let delovne dobe),
  • zavarovanci, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine po predpisih, ki urejajo poklicno zavarovanje.

Starejše brezposelne osebe

S 27. 3. 2020 se spreminjajo tudi pogoji glede trajanja nadomestila za starejše brezposelne osebe. Zavarovanci, ki so starejši od 53 let in imajo več kot 25 let zavarovalne dobe, bodo po novem lahko nadomestilo za brezposelnost prejemali 19 mesecev. Zavarovanci, ki so starejši od 58 let in imajo več kot 28 let zavarovalne dobe, pa bodo lahko nadomestilo za brezposelnost prejemali 25 mesecev.

Sprememba pravil sankcioniranja kršitev

Poleg tega predlog novele ukinja finančno sankcijo za osebe, ki se po vročitvi odpovedi pogodbe o zaposlitvi v roku treh dni ne prijavijo v evidenco iskalcev zaposlitve. Po veljavni ureditvi se namreč tem osebam denarno nadomestilo namesto v višini 80 odstotkov povprečja plač odmeri le v višini 60 odstotkov povprečja plač.

Postopno sankcioniranje (izbris iz evidence brezposelnih po drugi kršitvi) je kot do zdaj predvideno za lažje kršitve. Po novem pa bo brezposelna oseba v primeru težje kršitve – kot je odklonitev vključitve v program aktivne politike zaposlovanja ali odklonitev ustrezne zaposlitve – iz evidence izločena ob prvi kršitvi. Te spremembe bodo v veljavi od 27. junija 2020.

Spremembe za tuje državljane

Za tuje državljane iz tretjih držav je po novem predpisana zahteva po osnovnem znanju slovenskega jezika (raven A1). To pogoj bodo morali izpolnjevati vsi, ki se bodo želeli vpisati v evidenco brezposelnih. S to evidenco jim po zaprosilu pripada tudi nadomestilo za brezposelnost.

Brezposelni državljani EU, Švice in držav evropskega gospodarskega prostora pa se bodo morali v okviru aktivnega iskanja zaposlitve odslej vključiti v tečaj in pristopiti k izpitu iz osnovnega znanja slovenskega jezika.

Spremembe za državljane tretjih držav začnejo veljati 27. aprila 2020, spremembe za državljane EU pa od 27. decembra 2019.

Komu ne pripada nadomestilo za brezposelnost?

Pravice do nadomestila nimajo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo na podlagi:

  • lastne odpovedi pogodbe o zaposlitvi (razen, če gre za izredno odpoved iz razlogov na strani delodajalca),
  • izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca,
  • odpovedi s strani delodajalca iz krivdnih razlogov.

C. R.