Odseljevanje občanov Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-ribniške v druge občine ali tujino

Vir: pixabay.com.

Preverili smo selitve v občinah, ki jih pokrivamo. O tem, da se iz naše regije na delo v osrednjo Slovenijo oziroma Ljubljano in okolico dnevno vozi preko 10.000 občanov, smo že poročali. Naslednji pomemben kazalnik so selitve, bodisi znotraj Slovenije ali v tujino.

Preverili smo podatke za leto 2015 in vzeli tudi primerjavo selitev glede na leto 2007. Ugotovili smo, da se je odseljevanje iz ene občine v drugo (znotraj Slovenije) glede na leto 2007 najbolj povečalo v občinah: Šentrupert (za 6,3-krat), Kostel (5,5-krat), Osilnica (4,8-krat), Črnomelj (4,8-krat) in Semič (4,2-krat).

V tujino pa so se glede na leto 2007 najbolj odseljevali iz občin: Mirna Peč (povečanje za 3,0-krat), Semič (2,9-krat), Žužemberk (1,6-krat), Metlika (1,6-krat) in Dolenjske Toplice (1,5-krat).

Odseljeni v druge občine: Največ Šentrupert, najmanj Mirna Peč

Iz podatkov je razvidno, da se je na tisoč prebivalcev v druge občine odselilo največ prebivalcev iz naslednjih občin: Šentrupert, Osilnica, Kostel, Mirna, Straža in Semič. Najmanj se jih je odselilo iz občin: Ribnica, Trebnje, Metlika, Žužemberk, Kočevje in Mirna Peč.

Ker pa imamo tudi občini, kjer je manj prebivalcev od tisoč (Osilnica in Kostel), pa tudi zaradi ostalih primerljivih številčnih podatkov, smo izdelali tudi natančnejšo analizo po občinah (številčno in v odstotkih glede na prebivalstvo), ki jo objavljamo ob koncu tega prispevka.

Odseljeni v druge občine na 1.000 prebivalcev (podatki so za leto 2015)

Odseljeni v druge občine na 1000 prebivalcev v letu 2015 (vir: Surs).

Odseljeni v tujino

Podatki kažejo, da se je v letu 2015 največ občanov izselilo v tujino iz občin Kostel, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Straža, Trebnje in Mirna. V tem delu števila nismo izračunavali, podatki so na tisoč prebivalcev.

Odseljeni v tujino na 1.000 prebivalcev (za leto 2015)

Odseljeni v tujino na 1.000 prebivalcev (vir: Surs).

Analiza selitev po občinah: znotraj Slovenije

Prednjači Občina Šentrupert: 320 ali 11 odstotkov vseh odseljenih

Podatki kažejo, da so selitve iz občine najvišje v Šentrupertu, kar je po svoje presenetljivo. Podatki so (tako za Šentrupert kot v nadaljevanju za ostale občine) za selitve znotraj Slovenije. Šentrupert gospodarsko sicer ni dobro razvit, glede na lego in bližino avtocestne povezave pa bi pričakovali, da bo več dnevnih migracij (prevozov na delo in z dela) kot selitev. Očitno pa je, da na selitve vpliva še kaj drugega, ne samo oddaljenost od delovnega mesta. Tudi ostali dejavniki, ki vplivajo na kakovost življenja. Za Občino Šentrupert, kjer so celo plače med višjimi v regiji, so očitno ti slabši kod drugod. Nedvomno je podatek o največjem številu odseljenih iz te občine tudi posledica tega, da so tam zapori v Slovenski vasi. Ne samo zaporniki, tudi vse ostalo, kar je povezano s tem. Od okrog 2.800 prebivalcev se jih je leta 2015 odselilo okrog 320 ali vsak deveti oziroma kar 11 odstotkov vseh prebivalcev se je odselilo iz te občine.

Odseljevanje iz Osilnice in Kostela: 3,75 in 6,4 odstotka

Šentrupertu sledita Osilnica in Kostel. Gre za majhni občini, z majhnima številoma prebivalcem. Občina Osilnica je najmanjša občina v Sloveniji, na kvadratnem kilometru živi tudi le 10 prebivalcev (slovensko povprečje je 102) in ima okrog 400 prebivalcev. V letu 2015 se je iz občine izselilo okoli 15 oseb ali 3,75 odstotka prebivalstva.

Tudi v Občini Kostel je vsega le 700 prebivalcev, leta 2015 se jih je izselilo okrog 45 ali 6,4 odstotka vsega prebivalstva. Če bi šlo tako naprej, prebivalstva v 15 letih tu ne bi bilo več. Za to občino sicer tudi velja, da je povprečna starost prebivalcev 50 let in so v povprečju najstarejši v Sloveniji. Demografski podatki za občino so torej zelo slabi in alarm za oblast, tako na občinski kot državni ravni.

Občina Mirna: 128 ali 4,9 odstotka

Četrta, najslabša občina glede na kazalnik odseljenih v druge občine, je Občina Mirna. V občini je okrog 2.600 prebivalcev, leta 2015 se jih je odselilo okrog 128 ali 4,9 odstotka vsega prebivalstva. Tudi za to občino velja presenečenje, če pogledamo zgolj lego in bližino avtoceste. Očitno je tudi, da na željo po življenju v tej občini niso dovolj samo naravne lepote. Tudi bližnji zapori, kot je videti, tu igrajo pomembno vlogo. Podobno kot v Šentrupertu.

Občina Straža: 177 odseljenih ali 4,8 odstotka

Sledi Občina Straža, ki ima okrog 3.700 prebivalcev. V letu 2015 se je iz občine odselilo kar 177 prebivalcev ali 4,8 odstotka vseh. Geografska lega teh krajev je zelo ugodna, bližina razvitega Novega mesta bi morala dajati zavetje. Vendar pa očitno tudi to ni dovolj. Straža je sicer industrijsko zelo mrtva občina. Propadli podjetji Novoles in Gorjanci so očitno pustili posledice tudi na občutljivem socialnem področju, zato kraj ni vabljiv za bivanje.

Belokranjske občine: Semič 177, Črnomelj 585, Metlika 271 odseljenih

Med belokranjskimi občinami je odseljevanje največje v Semiču, sledi Črnomelj, Metlika pa je v spodnjem delu lestvice. V Občini Semič je okrog 3.800 prebivalcev, v letu 2015 se jih je odselilo okrog 177 ali 4,6 odstotka vseh. Vpliv na to imajo nedvomno slabe plače v tamkajšnjem gospodarstvu, občina je po plačah na repu, za kar gre zasluga nedvomno t. i. Šešokovi Iskri, delno pa tudi slabe prometne povezave.

V Občini Črnomelj je okrog 15 tisoč prebivalcev. Podatki kažejo, da se je iz občine v letu 2015 odselilo okrog 585 prebivalcev ali 3,9 odstotka vseh. Razlog za to so nedvomno slabe gospodarske razmere, velika brezposelnost in slabe prometne povezave za vse, ki se dnevno vozijo drugam v službo. V Občini Metlika je okrog 8.200 prebivalcev, v letu 2015 se jih je odselilo drugam okrog 271 ali 3,3 odstotka vseh prebivalcev. Podatek je tu še najboljši med belokranjskimi občinami.

Kočevsko-ribniško območje: Kočevje 495, Ribnica 346, Loški Potok 73 in Sodražica 90 občanov

Na Kočevsko-ribniškem območju pa odseljevanje, razen Osilnice in Kostela, ni tolikšno, kar je glede na tamkajšnje stanje nezaposlenosti in gospodarstva zelo zanimiv podatek. Iz Občine Kočevje, kjer je okrog 16.600 prebivalcev, se je odselilo okrog 495 prebivalcev ali 3 odstotke vseh. Iz Občine Ribnica, kjer je okrog 9.500 prebivalcev, se je odselilo okrog 346 prebivalcev ali 3,6 odstotka vseh. Iz Občine Loški Potok, ki ima okrog 2.000 prebivalcev, se je okrog 73 prebivalcev ali 3,6 odstotka vseh. Iz Občine Sodražica, kjer je okrog 2.200 prebivalcev, se je odselilo okrog 90 prebivalcev oziroma okrog 4 odstotke vseh.

Sledijo: V druge občine se jih najmanj izseljuje iz Mirne Peči

Iz Občine Šmarješke Toplice, kjer je okrog 3.300 prebivalcev, se je v letu 2015 odselilo okrog 145 prebivalcev ali 4,4 odstotka vseh. Iz Občine Škocjan, kjer je okrog 3.200 prebivalcev, se jih je v druge občine odselilo ali 134 prebivalcev oziroma 4,2 odstotka vseh. Iz Občine Šentjernej, kjer je okrog 7.000 prebivalcev, se je v druge slovenske občine odselilo 287 prebivalcev, kar je 4,1 odstotka vsega prebivalstva. Iz Občine Dolenjske Toplice, kjer je okrog 3.400 prebivalcev, se je v druge slovenske občine odselilo 136 prebivalcev ali 4 odstotke vseh. Iz Mestne občine Novo mesto, ki je največja občina na našem območju in v kateri prebiva okoli 36.000 prebivalcev, se je v letu 2015 v druge slovenske občine odselilo 1.432 prebivalcev ali 4 odstotke vseh.

Iz Občine Mokronog – Trebelno, kjer je okrog 3.100 prebivalcev, se je v letu 2015 v druge slovenske občine odselilo okrog 120 prebivalcev oziroma 3,9 odstotka vseh. V Občini Trebnje, kjer je okrog 12.400 prebivalcev, se je v letu 2015 v druge občine odselilo okrog 445 prebivalcev ali 3,6 odstotka vseh prebivalcev. Iz Občine Žužemberk, kjer je okrog 4.600 prebivalcev. Iz občine se jih je odselilo okrog 145 ali 3,15 odstotka vseh. Ostaja še Občina Mirna Peč, kjer je okrog 2.900 prebivalcev. Iz občine se jih je odselilo 83 ali le 2,8 odstotka vseh.

T. H.