V kakšnih vodah se kopamo?

(vir: NIJZ, Twitter)

V teh dneh, ko številni iščemo osvežitev v naravnih kopališčih, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje kopanje priporočajo na kopalnih območjih, ki so vključena v državni monitoring.

Ta kopališča, 47 jih je, so označena na karti kopalnih voda, kjer lahko preverimo tudi temperaturo in kakovost vode. Karta kopalnih voda

Iz karte je razvidno, da ima reka Krka 19 stopinj Celzija, Kolpa pa 23 stopinj. Voda na kopalnih mestih je ustrezne kakovosti, izstopa le Kolpa na Primostku.

Kolpa na Primostku je še vedno razvrščena v razred slabo, kakovost vode ne dosega več predpisanih standardov kakovosti in je razvrščena v kategorijo slabe kakovosti. Večinoma gre za fekalno onesnaženje, kopanje odsvetujejo.

Karta kopalnih voda (gov.si)

Kopalno območje Kolpa, Primostek 2022

Mikrobiološka kakovost vode se na kopalnem območju Kolpa Primostek spremlja od leta 2009.

Kakovost vode se je zadnja leta gibala med dobrim in zadostnim. Ob množičnem obisku turistov v zaledju kopalne vode zaradi zaprtja mej ob pandemiji, pa je bilo zadnji dve leti zaznati večjo spremenljivost kakovosti vode. Sodobne molekularne analize vode so pokazale, da glavnino fekalnega onesnaženja prispeva človek.

Kopalna voda na osnovi statistične obdelave podatkov monitoringa v obdobju 2018-2021 po kakovost vode ne dosega več predpisanih standardov kakovosti in je razvrščena v kategorijo slabe kakovosti. Zakonodaja za tako kopalno vodo določa pripravo in izvedbo ukrepov za izboljšanje stanja, do takrat pa prepoved oz. odsvetovanje kopanja.

Vlada je sprejela Program ukrepov upravljanja kakovosti kopalne vode za kopalno območje Kolpa Primostek zaradi nedoseganja standardov kakovosti kopalne vode. Program vključuje: vzpostavitev komunalne infrastrukture v aglomeraciji Primostek ter dokončanje komunalne opremljenosti aglomeracije Podzemelj-Zemelj in nadzor nad odvajanjem in čiščenjem odpadnih komunalnih voda v razpršeni poselitvi, preveritev morebitnih nelegalnih izpustov odpadnih voda in nelegalnih priključkov na komunalno infrastrukturo na prispevnem in vplivnem območju kopalne vode. Učinke spremljajo z raziskovalnim monitoringom v zaledju kopalne vode, kateri že poteka tudi pred začetkom kopalne sezone.

To pomeni, da mora občina Metlika na tem območju urediti ustrezno čistilno napravo.

Kopalne vode (gov.si)

A. L.