Trebnje: V teku več občinskih investicij

Gradnja pločnika v Štefanu (vir: Občina Trebnje)

V občini Trebnje je v jesenskih mesecih v teku več investicij, za katere na občini navajajo, da bodo končane do konca letošnjega leta.

V izvajanju so naslednje investicije:

1. Rekonstrukcija obstoječega semaforiziranega križišča dveh obstoječih javnih poti JP 927145 in JP 927088 ter LC 425051 v krožno križišče

Rekonstrukcija križišča v krožno križišče v naselju Trebnje (pri Mercator centru) obsega gradnjo krožišča, v sklopu katerega se izvede tudi kolesarska steza na vseh štirih krakih krožišča in gradnja dodatnega podpornega zidu na meji z območjem novega trgovskega centra LIDL. Izvajalec del je podjetje CBE, dela bodo končana predvidoma do konca novembra.

2. Sanacija mostu čez Temenico v Kamnem Potoku

Namen investicije je širitev vozišča na mostu na način, da se sanira obstoječi most in se preko njega izvede nova armirano betonska konstrukcija, razširitev ter ureditev javne poti JP 926 532 z obojestransko bankino. Izvajalec del je Komunala Trebnje, dela bodo končana predvidoma do konca novembra.

3. Ureditev LC 425 030 Trebnje – Repče

Rekonstrukcija ceste Trebnje – Repče (vir: občina)

Ureditev lokalne ceste LC 425 030 Trebnje – Repče poteka v dolžini 800 m. V sklopu rekonstrukcije ceste poteka ureditev voziščne konstrukcije, razširitev določenih delov odseka ceste, ureditev odvodnjavanja in bankin, izgradnja nasipov in ureditev brežin, preplastitev cestišča in ureditev cestne opreme. Dela izvaja podjetje Komunalne gradnje. V naslednjih dneh bo položen še asfalt in bo investicija končana.

4. Ureditev območja CIK-a Forma Viva

Občina izvaja skupaj s Krajevno skupnostjo Trebnje projekt ureditve območja CIK-a Forma Viva 1. faza. V okviru projekta bo zgrajena prireditvena ploščad s pokritim prireditvenim odrom. Prostor bo namenjen razstavi večjih kipov in skulptur, služil pa bo tudi organizaciji in izvedbi nekaterih krajevnih prireditev. Prireditvena ploščad bo v celoti izvedena z betonskimi tlakovci z izjemo zelenega pasu in nekaj travnatih površin, konstrukcija pokritega prireditvenega prostora pa bo izvedena iz armiranega betona. Gradbena dela so v teku in jih izvaja podjetje Komunalne gradnje. Dela bodo predvidoma končana do konca novembra.

5. Ureditve peš površin ob regionalni cesti – pločnik Štefan

Investicija rešuje problematiko pešcev na vozišču ob regionalni cesti. Občina investicijo izvaja skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo. V sklopu investicije bo zgrajen pločnik na odseku Gorenja Nemška vas – križišče (pri Gostilni Mišič) in naprej do železniške proge v Zidanem mostu. Dela bodo končana do konca letošnjega leta.

Podatke so pripravili v Oddelku za okolje, prostor in infrastrukturo Občine Trebnje.

C. R.