Trebnje: Razpis za občinske štipendije dijakom in študentom

(vir: pixabay.com)

Občina Trebnje ima objavljen javni razpis za dodelitev občinskih štipendij za dijake in študente v tem šolskem oziroma študijskem letu, in sicer za nadarjene dijake in študente ter za dijake in študente, ki delujejo na izvenšolskih področjih.

Za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 bo predvidoma dodeljenih skupno 20 štipendij, in sicer: 9 za nadarjene dijake in 9 za nadarjene študente, ter po 1 štipendija za dijaka in študenta, ki delujeta na izvenšolskih področjih. Občina je v občinskem proračunu za to zagotovila 35.400 evrov.

Višina štipendije dijaka znaša 130 evrov mesečno, študenta pa 165 evrov mesečno.

Upravičenci do občinske štipendije so:

  • dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne ali strokovne šole ali program gimnazije;
  • študenti višješolskega študijskega programa, študenti visokošolskega strokovnega ali univerzitetnega študijskega programa (1. bolonjska stopnja), študenti enovitega magistrskega študijskega programa ali študenti magistrskega študijskega programa (2. bolonjska stopnja), razen študentov, ki so vpisani v dodatno leto

Štipendijo študenta lahko pridobi tudi kandidat, ki se šola v tujini na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana za izvajanje javno veljavnega študijskega programa in o tem dejstvu predloži ustrezno dokazilo.

Upravičenci do štipendije za nadarjene dijake in študente morajo biti slovenski državljani, s stalnim prebivališčem v občini Trebnje, imeti morajo status dijaka oziroma študenta, njihovo šolanje poteka redno, ne prejemajo druge štipendije in so v preteklem šolskem oz. študijskem letu dosegli povprečno oceno najmanj 3,5 za dijake in 8,0 za študente.

Podobni so tudi pogoji za tiste, ki se prijavljajo za štipendije za dijake in študente in delujejo na izvenšolskih področjih. Pri teh je namesto povprečne ocene zapisano, da so v zadnjih dveh letih dosegli vidne rezultate na izvenšolskem področju, o čemer predložijo ustrezna dokazila.

Občina je objavila tudi natančna merila za dodelitev štipendije, kjer bodo uporabili sistem točkovanja.

Vlogo z zahtevano dokumentacijo je treba osebno v sprejemni pisarni občine Trebnje ali zadnji dan tega roka po pošti kot priporočeno pošiljko oddati najkasneje do 5. oktobra 2020.

Dodatne informacije in pojasnila lahko kandidati dobijo na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti, Goliev trg 5, 8210 Trebnje; kontaktna oseba Aleksandra Stritar,  tel.: 07 34 81 126,  e-pošta: [email protected]

C. R.