Trebnje: Glede na predlog bodo cene vrtcev od 1. novembra višje do 6,52 odstotka

(vir: pixabay.com)

Trebanjski občinski svet bo na prihodnji seji med drugim odločal tudi o povečanju cen v tamkajšnjih javnih vrtcih (Mavrica Trebnje in Sončnica Veliki Gaber). V vrtce je vključenih 652 otrok, po normativih je to 114 zaposlenih. Zdaj predlagajo zvišanje cen, od 3 do 6,52 odstotka, veljalo naj bi od 1. novembra 2017. Razlog za predlagane podražitve so višje plače v javnem sektorju. Hkrati za dva začasna oddelka Vrtca Sončnica v Osnovni šoli v Velikem Gabru predlagajo podaljšanje delovanja do 31. avgusta 2018.

Na naslednji seji, ki bo naslednjo sredo, 4. oktobra, bodo občinski svetniki odločali o predlogu sklepa o določitvi cen v trebanjskih javnih vrtcih (Vrtec Mavrica Trebnje in Sončnica Veliki Gaber). Višje cene bodo, če bodo svetniki to podprli, od 1. novembra 2017.

Glavni razlog za spremembe cen je v sprostitvi interventnih ukrepov vlade. To pomeni, da je vlada sprostila napredovanja v plačne razrede in nazive, višji regres za letni dopust, višje premije za zaposlene KAD in sprememba kolektivne pogodbe za področje izobraževanja, kjer gre predvsem za odpravo plačnih anomalij pri delovnem mestu pomočniku vzgojitelja in pri večini delovnih mest plačne skupine J (najnižje plačanih v javnem sektorju). Razlog so torej sproščene plače in nekateri dodatki (regresi) v javnem sektorju. Po ocenjeni vrednosti to za Občino Trebnje oziroma zaposlene v tamkajšnjih javnih vrtcih pomeni letno 170.000 evrov dodatnega denarja.

Posledično se bodo cene v vrtcih povečale za naslednje zneske, v evrih:

Program                    Zdajšnja cena       Predlagana cena      Povečanje

Jasli                               431,64                 458,94                  6,32 %

Od 3 do 4 let *               350,06                 367,75                   5,05 %

Od 4 do 6 let **             316,70                 326,21                   3,0 %

6-urni program Romov   283,87                 294,56                    3,86 %

Razvojni oddelek           728,94                 828,65                   13,90 %

* Pri tem gre za homogen oddelek in kombiniran oddelek v starosti 3 do 4 let

**Tu gre za homogen oddelek v starosti od 4 do 6 let

Dnevna cena živil v 9-urnem programu je 1,77 evra (37,17 mesečno za 21 dni), v poldnevnem programu pa je to 1,58 evra (33,39 evra mesečno za 21 dni).

To so zneski, ki jih zaračunava vrtec in ne zneski, ki jih plačujejo starši. Ti plačujejo glede na svoje dohodke, nato pa vrtec razliko od plačane do odobrene cene za posameznika zaračuna občini. Iz občinskega gradiva zaenkrat ni razvidno, ali bo občina podražitve prevalila na starše ali pa bo to pokrila v svoje breme. V Novem mestu, na primer, so višje cene – za 3 odstotke (te so povišali iz enakih razlogov kot so tu navedeni) prevalili na starše.

Iz podatkov za Trebnje je razvidno, da se bo po predlogu najbolj povečala cena za prvo starostno obdobje, kjer je normativ na oddelek 12 otrok. V preostalih oddelkih je normativ 14 otrok (12 + 2). Cene so preračunane na 36,49 vzgojiteljic in 45,05 pomočnic vzgojiteljic. Toliko jih namreč potrebujejo glede na veljavne normative v državi. K temu je treba prišteti še ostale delavce (kuhinja, pralnica in podobno). To pomeni, da ima vrtec lahko 114,47 zaposlenega.

Povprečna bruto plača vzgojiteljic je 1742,35 evra, povprečna bruto plača pomočnic vzgojiteljic pa 1112,21 evra. Povprečna bruto plača ostalih zaposlenih v vrtcih je 1131,14 evra.

V Vrtcu Mavrica imajo 36 oddelkov, v katere je vključenih 652 otrok, od tega jih je 190 v prvem starostnem obdobju in 456 v drugem. V razvojni oddelek pa je vključenih 6 otrok. Enote vrtca so: Videk, Ostržek, Mavrica, Kekec, Romano, Dobrnič, Mojca, Gubčeva in Šentlovrenc. Enote so odprte po 11,5 ure, z izjemo enote Romano (romski otroci), kjer vrtec deluje 6 ur. Skupni čas bivanja otrok v vrtcu sicer ne sme presegati 9 ur dnevno. Če je otrok v vrtcu prisoten dlje časa, pa vrtec vsako začeto uro podaljšanja še posebej zaračuna občini.

Oddelka v Velikem Gabru

Začasna oddelka v Vrtcu Sončnica, ki delujeta v prostorih Osnovne šole Veliki Gaber, bosta po predlogu občinskega vodstva delovala do 31. avgusta 2018. Za to je občino zaprosil mag. Gregor Udovč, ravnatelj Osnovne šole Veliki Gaber. V predlogu za podaljšanje je zapisal, da je število otrok tolikšno, da je treba dva začasno odprta oddelka podaljšati še v tem šolskem letu. Samo tako lahko zagotavljajo prostor v vrtcu za čim večje število otrok s stalnim bivališčem v občini. V teh dveh oddelkih gre za starostni skupini od 4 do 5 in od 5 do 6 let, v vsaki od njih pa je vključenih po 24 otrok.