Trebnje: Del podražitve vrtcev začasno prevzela občina

Trebnje - 4. redna seja 22. marca 2023 (foto Lapego; vir: občina)

Trebanjski občinski svet je imel na 4. redni seji na dnevnem redu 20 točk. Razprava je bila zelo živahna predvsem pri predlagani spremembi cene programov v javnih vrtcih v občini.

Novi občinski svet je imel na mizi nov predlog spremembe cene programov v javnih vrtcih.

Izračun cen je pokazal dvig cen programov za 10–15 odstotkov, predvsem na račun dviga stroškov dela, delno pa tudi zaradi dviga materialnih stroškov.

Občinski svet je nato sprejel sklep, da se za obdobje od 1. aprila do 30. junija 50 odstotkov razlike med staro in višjo novo ceno pri plačilu staršev pokrije iz proračuna, za kar je občina zagotovila dodatna sredstva v proračunu.

V trebanjski občini delujeta dva javna vrtca – Mavrica v Trebnjem in Sončnica v Velikem Gabru. Trebanjski vrtec trenutno v 39 oddelkih obiskuje skoraj 700 otrok, vrtec v Velikem Gabru pa 78 otrok v štirih oddelkih.

S 1. decembrom lani so se cene programov že dvignile, vendar starši tega niso občutili, saj je občinski svet v prejšnjem mandatu sklenil, da razliko med staro in novo ceno, ki bi sicer bremenila starše, v celoti pokrije občinski proračun.

Občina v letošnjem letu za zakonsko določeno plačilo razlike do polne cene programov vrtca (povprečno straši plačujejo tretjino cene programa) zagotavlja 2,7 milijona evrov, dodatno pa namesto staršev za plačevanje razlike med ceno programa in zneskom za plačilo, kot olajšavo v letu 2023 namenja še 130 tisočakov.

Rebalans proračuna: Prihodki 17,9 milijona evrov

Občinski svet je potrdil tudi prvi rebalans proračuna. Načrtovani prihodki so 17,9 milijona evrov, načrtovani odhodki so 22,2 milijona evrov. Višjo porabo bo občina pokrila s 3,3 milijona evrov ostanka sredstev na računu ob koncu minulega leta. Za 0,9 milijona evrov se bodo zadolžili. Zadolževanje bo za 1,5 milijona evrov nižje od novembra lani sprejetega proračuna. Razlog za nižje zadolževanje je v spremenjeni dinamiki izvedbe projekta razširitve športne dvorane. Letos bodo namreč pridobljena dokumentacija in zemljišča, izgradnja pa naj bi se začela prihodnje leto.

Z letošnjim letom uvajajo tudi participativni proračun. Pripravljen bo javni poziv za zbiranje predlogov občanov, za kar je namenjenih 50 tisoč evrov. Med predlaganimi projekti bodo občani z glasovanjem izbrali tiste, ki bodo umeščeni v naslednji letošnji rebalans in se bodo nato tudi izvedli.

Ostali sklepi

Poleg tega je občinski svet pooblastil županjo za potrditev investicijske dokumentacije za ureditev II. faze Parka likovnih samorastnikov in razširitev obrtne cone Trebnje, podal je soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljice Glasbene šole Trebnje in vodstvu Dolenjskih lekarn. Potrdili so, da bo občina letos preko javnega razpisa sofinancirala nakup preparatov za razkroj gnojevke po sprejemu novega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Trebnje.

Potrdili so še zaključni račun za minulo leto in se seznanili z delom Policijske postaje Trebnje in Skupne občinske uprave občin Dolenjske na območju občine Trebnje v minulem letu.

M. D.