To so projekti za Mirnsko dolino, uvrščeni v državni proračun

Mirnska dolina (vir: Wikipedia)

Iz državnih razvojnih programov je razvidno, da je v proračunske dokumente za občine v Mirnski dolini (Mirna, Šentrupert in Mokronog – Trebelno) uvrščenih 7 projektov, ki se nanašajo na izboljšanje infrastrukture (cest), še en projekt pa poteka v sklopu zamenjave zastarelih električnih števcev s pametnimi števci.

V proračunskih dokumentih države so uvrščeni vsi programi oziroma projekti, ki so bili doslej sprejeti, pa še niso zaključeni.

Zato so pri vsakem od projektov navedeni podatki, kdaj je bil program uvrščen v državni program izvajanja, kolikšna je predvidena investicijska vrednost, kdaj je glede na trenutne načrte predviden zaključen projekta in kakšni so trenutni načrti oziroma v kateri fazi je posamezn projekt.

Infrastrukturni projekti, ki jih je država uvrstila v svoje proračunske dokumente in se nanašajo na občine Mirna, Šentrupert in Mokronog – Trebelno, so:

  1. Obvoznica Mirna:

Projekt je bil v državni program uvrščen leta 2016. Izvajanje se bo začelo letos, ko bodo potekali odkupi zemljišč, v letu 2021 bo izveden razpis za gradnjo. Leta 2021 naj bi bil tudi začetek gradnje. Predviden zaključek projekta je v letu 2022, izvajalec je Direkcija RS za infrastrukturo. Ocenjena vrednost je 4,5 milijona evrov, doslej je bilo za to porabljen 1 % denarja, kar je 45.044 evrov.

2. Rekonstrukcija ceste Šentrupert – Slovenska vas

Projekt je bil v državne programe uvrščen leta 2007, predviden zaključek je leta 2026. Ocenjena vrednost projekta je 2,38 milijona evrov, doslej je bilo porabljenih 66 % načrtovanega zneska. V letu 2020 bo izvedena parcelacija zemljišč in cenitev, v letu 2021 se bo začel odkup objektov za rušenje. Zaključek investicije je predviden v letu 2026.

3. Rekonstrukcija ceste Mirna

Projekt je bil v državnem programe uvrščen leta 2004, predviden zaključek je leta 2020. Vrednost je ocenjena na 1,5 milijona evrov. Leta 2019 se je projekt začasno zaključil, v letih 2020 in 2021 bo potekalo spremljanje oziroma poročanje o stanju projekta. Če bodo v teh letih zagotovljena oziroma prerazporejena sredstva v državnem proračunu se bodo aktivnosti po projektu nadaljevale.

4. Rekonstrukcija ceste skozi Šentrupert

Projekt je bil v državni program uvrščen leta 2018. Ocenjena vrednost je 1,06 milijona evrov. Doslej je bilo porabljenih 38 % sredstev. Izvajalec gradbenih del je izbran, v letih 2020 in 2021 bo potekala gradnja. Zaključek je predviden v letu 2021.

5. Ureditev križišča Prelesje

Projekt je bil v državni program uvrščen leta 2010, predviden zaključek je v letu 2025. Ocenjena vrednost je 767 tisoč evrov. Doslej je bil porabljen 1 % vrednosti. Če bodo v letih 2020 in 2021 zagotovljena oziroma prerazporejena sredstva, se bodo začete aktivnosti na programu nadaljevale, sicer se bo to zamaknilo v leta 2024 in 2025.

6. Tretja razvojna os:

Projekt je bil v državni program uvrščen leta 2006, zaključek je predviden v letu 2038. Država načrtuje še izgradnjo tretje razvojne osi, to je osrednji del Celje – Novo mesto. Investicija je skupno ocenjena na 132,8 milijona evrov. Del oziroma 18 % vrednosti se nanaša na Mirnsko dolino. V letih 2020 in 2021 se bodo nadaljevale aktivnosti pri postopkih umeščanja v prostor.

7. Daljinska kolesarska pot Sava – Krka Bike

Projekt je bil v državni program uvrščen v letu 2016, predviden zaključek je leta 2030. Vrednost projekta je ocenjena na 19,1 milijona evrov. Doslej je bil porabljen 1 % načrtovanega zneska. V projekt je vključenih več posavskih in dolenjskih občin na porečju Save in Krke. V letu 2020 bo dokončana začasna označitev po obstoječih cestah in izvajanje konzultantskih in inženirskih storitev spremljanja projekta. V letu 2021 se bo izvajalo projektiranje posameznih odsekov.

8. Elektro Ljubljana izvaja tudi projekt Pametni števci električne energije, plačnik je ministrstvo za infrastrukturo. Projekt je bil v državni program uvrščen v letu 2017, predviden konec je leta 2022. Vrednost projekta, ki poteka od leta 2018, je 25,8 milijona evrov, in sicer za več občin hkrati. Konec naj bi bil v letu 2022, cilj je zamenjati vse števce, ki jih bo med leti 2021 in 2025 potekla življenjska doba.

Označeno z oranžno barvo: Občine v Mirnski dolini.

Vir: tukaj

J. M.